top of page

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2017

Poprad 19.10.2017. V dňoch 19.–20. októbra 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku, katedra manažmentu v Poprade usporiadala prvý ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2017) s tématickými okruhmi „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“.

V úvode konferencie účastníkov privítala Ing. Anna Diačiková, CSc., predsedkyňa organizačného výboru PEMF 2017, príhovory hostí zvučných mien ako prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad, v zastúpení štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, Mgr. Peter Krajňák a Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Úvodná časť konferencie sa niesla v duchu potreby podnecovať mladých ľudí k vysokej výkonnosti v súčasných konkurenčných podmienach vo svete, ale zároveň brať ohľad na potreby a predsavzatia mladých ľudí, ktorí nastupujú do zamestnania. Profesor Štefan Kassay pri tejto slávnostnej príležitosti ocenil pamatnou medailou študentku 5.ročníka magisterského štúdia odboru Ekonomika a manažment podniku, Bc. Andreu Bocanovú. Pamätná plakety Štefana Kassaya bola udelená prezidentom Nadácie za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, za tvorivý prístup pri riešení vedeckých projektov a za aktivity súvisiace s komunitným životom na Katedre manažmentu. Súčasťou slávnostnej chvíle bolo aj odovzdanie knižného daru, pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku.

Uvedené aktivity vytvorili základ na celkom neplánované pokračovanie konferencie, pretože sa ozvalo niekoľko prítomných, ktorí si pamätajú aj začiatky postupov vo výchove mladých ľudí, kde aj profesor Štefan Kassay potvrdil svoju misiu, ktorú si sám vytýčil. Misia je po rokoch botaho naplnená, dôkazom čoho je veľa nápadov, ako aj podnetov vzniknutých z podstaty pentalógie vo výchovno-vzdelávacom procese. V súčasnosti sú už šíritelia tejto myšlienky medzi vysokoškolskými učiteľmi. Využitie publikácie a princípov jej zákonitostí, ktoré majú širšiu platnosť a sú využiteľné aj v iných krajinách, ktoré prechádzajú ekonomickou transformáciou. Dopoludňajší program skončil diskusiami so zahraničným zastúpením.

bottom of page