top of page

Resumé zo stretnutia profesora Štefana Kassaya na pracovnej návšteve Európskej investičnej banky a I

Luxembourg 5.10.2017. Pracovná cesta profesora Štefana Kassaya do Luxeamburgu mala za cieľ bližšie sa zoznámiť s aktivitami EIB, osobne sa stretnúť s jej vrcholovými predstaviteľmi, a to hlavne z dôvodu možnej spolupráce na pilotnom projekte tzv. sociálneho inkubátora s možnosťou jeho prípadnej implementácie na Slovensku. Zloženie EIB je publikované na internete a môže sa s ním zoznámiť každý, kto má záujem o poznanie možností a podmienok poskytovania služieb tejto inštitúcie, využiteľných predovšetkým pre podnikateľov.

Ciele tejto inštitúcie sa plnia aj vďaka osvedčenému organizačnému usporiadaniu zastupujúceho záujmy akcionárov. Európska investičná banka (EIB) je totiž v spoločnom vlastníctve krajín Európskej únie (EÚ).


Ciele EIB


Jej cieľom je: podporovať potenciál Európy v oblastiach zamestnanosti a rastu, podporovať opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, presadzovať politiky EÚ mimo Únie. Akcionármi EIB sú všetky krajiny EÚ. Rozhodnutia prijímajú orgány EIB a to: Rada guvernérov, ktorú tvoria ministri (hlavne ministri financií) zo všetkých krajín EÚ. Určuje všeobecnú úverovú politiku; Predstavenstvo na čele s prezidentom banky tvorí 28 členov, ktorých vymenúvajú krajiny EÚ a jeden člen, ktorého vymenúva Európska komisia. Predstavenstvo schvaľuje operácie poskytovania a prijímania pôžičiek. Riadiaci výbor je výkonný orgán banky, ktorý zabezpečuje bežnú ekonomickú činnosť. Výbor audítorov kontroluje správnosť vedenia operácií EIB. Jednotlivé oddelenia banky vykonávajú rozhodnutia vedenia.


Možnosť osobného stretnutia s vrcholovými predstaviteľmi EIB a IEIB


Prijatie Wernerom Hoyerom, prezidentom EIB, Vazilom Hudákom viceprezidentom EIB Franciscom de Paulom Coelhom dekanom Inštitútu (IEIB) a ďalšími predstaviteľmi IEIB sa nieslo v priateľskom pracovnom ovzduší. V osobnom kontakte odznelo veľa podnetných slov presne formulujúcich poslanie a možnosti EIB a IEIB. Profesor Štefan Kassay na prvom stretnutí s cieľom oboznámiť sa s osobitosťami etablovania sociálnych inkubátorov predstavil svoje autorské dielo, pentalógiu Podnik a podnikanie. Pentalógiu profesor Štefan Kassay odovzdal ako knižný dar dekanovi IEIB. Zároveň prítomní zhliadli krátky film o korporácii I.D.C. Holding, a.s., ktorej profesor Kassay je spoluzakladateľom a predsedom Dozornej rady. Nasledovala rozprava, ktorá pokračovala aj v popoludňajších hodinách pod vedením dekana IEIB Franciscom de Paulom Coelhom. Zúčastnili sa na nej vysoko postavení reprezentanti IEIB, konkrétne Henry von Blumenthal, (zástupca dekana), Luis Ferreir (ekonomický radca EIB a šéf Sociálnych programov), Luis Gil Baptista, (senior ekonóm), Bruno Roossignol (senior communication oficier).


Informovanosť a ozrejmenie si podstaty možnej spolupráce


Opisované, mimoriadne vrcholové zastúpenie svojou aktivitou bolo ukážkou reprezentačného, obsahovo naplneného a bezprostredne zainteresovaného priebehu rozpravy, ktorú obohacovali otvorené názory na zmysel, ale i metodiku budovania sociálneho inkubátora pre Slovensko. Súbežne boli poskytnuté informácie o tom, že EIB je v spoločnom vlastníctve krajín EÚ a jej cieľom je: podporovať potenciál Európy v oblastiach zamestnanosti a rastu, podporovať opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, presadzovať politiky EÚ mimo Únie. EIB si požičiava peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov sa realizuje v rámci EÚ. Banka nevyužíva nijaké finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Úvery – tvoria približne 90 % jej celkových finančných záväzkov. Banka požičiava klientom všetkých veľkostí s cieľom podporiť rast a zamestnanosť a táto podpora často pomáha pritiahnuť ďalších investorov. Je možné aj Kombinované financovanie – klientom umožňuje kombinovať financovanie EIB s inými investíciami. Súčasťou aktivít EIB je aj poradenstvo a technická pomoc – cieľom je maximalizácia hodnoty peňazí. EIB poskytuje priame úvery v sume vyše 25 miliónov EUR. V prípade menších úverov otvára úverové linky pre finančné inštitúcie, ktoré potom požičiavajú prostriedky veriteľom.


Pracovné stretnutie s oddelením pre bankové operácie – súkromný sektor


V rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom pod egidou Andrey Ferjenčíkovej, poradkyne viceprezidenta, sa zúčastnili Lara Tassan Zanin (senior loan Officer) a Nathalie Binet (Loan officer). Rozhovor sa týkal hlavne spolupráce so slovenskými firmami, medzi nimi aj korporácie I.D.C. Holding, a.s. Pokiaľ ide o niektoré detaily, profesor Kassay vysvetlil svoju pozíciu predsedu Dozornej rady a rozdelenie kompetencií v korporácii a odporučil v niektorých otázkach v zmysle platnej subsidiarity rokovať priamo s generálnym riaditeľom a ekonomickým riaditeľom, ktorí poznajú nielen všeobecnú situáciu, ale aj jednotlivosti a okolnosti otvárajúce cestu k spolupráci aj medzi viacerými bankovými a podnikateľskými subjektmi. Sú zdôvodnené už aj predchádzajúcim rokovaním s finančným riaditeľom korporácie I.D.C. Holding, a.s. Stretnutie bolo vecné a viedlo k praktickému dohovoru o ďalšom postupe v rokovaniach.


Pracovné stretnutie s ekonomicko-analytickým centrom EIB


Rokovanie s Miroslavom Kollárom, analytikom EKON (Countryand Financial Sector Analysis Division Economics Department) bolo veľmi užitočné pre obe strany. Nadväzoval na neho súčasne aj rozhovor s Michalom Košinom, predstaviteľom Európskeho investičného fondu zaoberajúceho sa aj inkubátormi. V tejto časti sa rozvinula debata o rozdieloch medzi inkubátormi a akcelerátormi a tak profesor Kassay navrhoval aj rozlíšenie týchto dvoch pojmov a ich vzájomné súvislosti s pripomenutím diskusie na úrovni dekana IEIB. V zásade sa to javí tak, že nositeľom hlavnej úlohy je sociálny inkubátor a jeho podpornými segmentmi sú akcelerátory prináležiaceho zamerania. Vznikla tak istá analógia postupov vyplývajúcich aj z nedávnej cesty profesorov Štefana Kassaya a Jána Košturiaka na medzinárodnej konferencii Xidian University, Xi´an v Číne, kde profesor Košturiak získal vysoké uznanie za jeho vystúpenie pred veľkým medzinárodným fórom, s ukážkami konkrétnych výsledkov na báze spojenia vedy a praxe, predovšetkým na Podnikateľskej univerzite, ktorá v praxi uplatňuje výučbu podnikateľov podnikateľmi. Práve stretnutie s pánom Michalom Košinom z Európskeho investičného fondu, vyvolalo myšlienku, či nové edukačné systémy nemožno budovať v masovejšom rozpätí aj prostredníctvom spomínaných akcelerátorov. Súčasne Michal Košina si so záujmom preštudoval informačný materiál, vzhľadom na filozofiu podnikania profesora Košturiaka, zakladateľa Podnikateľskej univerzity a významného odborníka systémového inžinierstva v nadeurópskom rangu. Toto rokovanie sa javilo veľmi perspektívnym.


Stretnutie s mnohými Slovákmi


Počas pobytu v priestoroch banky sa profesor Kassay stretol s mnohými Slovákmi, medzi nimi s Martinom Vojtekom, Katarínou Kaszaovou, Zuzanou Mečiarovou a ďalšími, s ktorými sa aspoň na chvíľku porozprával, vyslovovali si vzájomné sympatie a podali si ruky na možné nasledujúce stretnutia. Profesor Kassay sa netajil tým, že v EIB a IEIB sa cítil veľmi dobre, váži si námahu, ktorú na jej zorganizovanie aj so všetkými podrobnosťami organizovala poradkyňa viceprezidenta EIB Andrea Ferjenčíková. Cení si prijatie aj u najvyšších predstaviteľov banky a jej inštitútu v očakávaní, že je tu ešte dosť otvorených otázok, ktoré spoločnými silami možno úspešne riešiť.

bottom of page