Ekonomická diplomacia a moderné podoby podnikateľského vzdelávania [1]

Pezinok 1.10.2017. O edukácii v rozličných formách sa diskutuje neustále. Je to problém vo vzťahu k rozvoju vedy a praktických skúseností v produkčnej činnosti. Vzhľadom na aktuálnosť a znovunastoľovanie už verifikovaných otázok. Je isto záhodné niektoré aktivity na báze podnikateľstva aj vo vzťahu k vyšším štruktúram si nanovo pripomenúť aj diplomatické aktivity v úsilí o spojenie vedy a praxe. Podnetom k tomu je aj nedávna prezentácia Podnikateľskej univerzity a jej výsledkov, ako aj podnety a spolupráca s diplomatickou sférou na Na podujatí „The Bellt and Road“ University Presidents Forum on Innovation and Enterpreneur Shi Education na Xidian University Xi´an China. Účastníkmi konferencie boli profesori Štefan Kassay a Ján Košturiak. Vystúpenie Jána Košturiaka aj v kontexte s publikačnou činnosťou profesora Kassaya vyvolalo mimoriadny ohlas. Preto stojí za zamyslenie, ktoré doterajšie aktivity na Slovensku, osobitne týkajúce sa edukácie stoja za poobhliadnutie v súhrnnejšom pojatí.

Zjednotené idey a ciele dvoch profesorov spojenia vedy a praxe Profesori Ján Košturiak a Štefan Kassay, ktorí reprezentovali túto ideu aj na medzinárodnej konferencii NA „The Bellt and Road“ University Presidents, Forum on Innovation and Enterpreneur Shi Education na Xidian University Xi´an China.


Keď sa spojí veda a prax


Nosnou ideou autora je spojenie vedy a praxe, čo samozrejme, prináša svoje ovocie. Rovnako aj účasť vrcholových manažérov na pedagogickom procese, a to aj na úrovni generálneho riaditeľa a divíznych riaditeľov. Študenti, sami už významní podnikatelia a to aj v medzinárodnom rozmere. Veľmi vážia a oceňujú možnosť výmeny svojich znalostí a nachádzanie aj nových invencií vo vzájomnej debate. Vlastne tak podnikatelia sa učia od podnikateľov a podnikatelia učia svojich učiteľov.


Manažéri profesormi, profesori manažérmi


Príkladom je profesor Štefan Kassay, ktorý celý svoj život zasvätil spojeniu podnikania a vedy. Naštudované poznatky aplikoval priamo do holdingu a v spoločnom snažení s vrcholovým manažmentom sa dostavil úspech. Je dobre, ak sa ľudia stretávajú, ak voľačo chcú, ak ich trápi nejaký problém a vyrozprávajú si ho. Ak sa vedia vzájomne počúvať, ak ich spája spoločná téma, alebo ak sa na nadchádzajúce stretnutie tešia. Tých vari 20 rokov nekončiaceho dialógu s pánom profesorom Košturiakom vlastne dodnes znamená vzájomné podnecovanie, neutíchajúce inšpirácie a tvorbu nových cieľov. A predovšetkým odhodlania prispieť k tomu, aby svet bol lepší. [2]


Prvoradým cieľom je rozvíjať podnikateľskú aktivitu v krajinách V4, prípadne aj ďalších krajinách


Preto je logický predpoklad, že metódy uplatnené v jednej krajine s výrazným zlepšením ekonomiky podniku môžu mať rovnaký efekt aj v iných krajinách. Pri tomto predpoklade je účelné sprístupnenie týchto znalostí v príslušnom jazyku danej krajiny vedie k zvýšeniu efektivity celej skupiny uplatňujúcej identické metódy. Tomu napomôžu publikácie ako je pentalógia „Podnik a podnikanie“, séria kníh „RIADENIE“ a ďalšie odborné publikácie, v jazykoch kooperujúcich krajín. Inojazyčné publikácie uľahčujú vnímanie prednosti nových riešení v čo najširšej čitateľskej vrstve, čomu napomôžu aj prezentácie slovenskej odbornej spisby zamerané na podnikanie v zahraničí.


Ako súvisí podniková a ekonomická diplomacia?


Z hľadiska celkového prínosu podnikateľov aj v súlade s programovým vyhlásením vlády je dôležité, aby potrebnú výkonnosť dosiahol nielen jeden podnik, ale aby sa vytvorila skupina podnikov. Kassay tvrdí, že je potrebné vyplniť všetky informačno-komunikačné medzikružia (medzipriestor), aby došlo k súvzťažnosti záujmy na každej úrovni vedenia i riadenia. preto sa angažuje aj v ekonomickej diplomacii.Nájdenie prienikov spolupráce prostredníctvom spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. a rozvojovou spoluprácou Slovenskej republiky – Slovak Aid [3]

Autor série kníh oriadení Štefan Kassay vyšiel s tézou nazvanou Kniha ako dar, kde predmetom daru je šírenie publikácií a kde sú zahrnuté aj štáty, ktoré by mali byť prioritné. A navrhuje konkrétny projekt, ktorý bol zaslaný na MZVaEZ A veľvyslancovi Gruzínska [4] nadväzuje tak na oficiálnu návštevu Gruzínska prezidenta Andreja Kisku, ktorý rokoval s prezidentom Giorgiom Margvelašvilim v hlavnom meste Tbilisi. Od 1. júla tohto roka Slovensko predsedalo Rade Európskej únie a v rovnaký deň začala platiť aj asociačná dohoda a dohoda o voľnom obchode medzi Gruzínskom a EÚ. „Je to výzva na to, aby sa Gruzínsko krok po kroku uberalo týmto smerom,“ povedal prezident s tým, že Slovensko je Gruzínsku pripravené pomôcť.


Ekonomická diplomacia a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v rámci rozvojovej pomoci SR zapojením podnikateľskej aktivity

Edičný rad RIADENIE je určený širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.Pomoc rozvojovým krajinám


Ekonomická diplomacia môže mať aj konkrétne edukačné výstupy. Napríklad Významné bolo aj hosťovanie víťazov súťaže startupistov v Gruzínsku, kde premiér Gruzínska víťazom osobne odovzdal mimoriadny bonus, pobyt v SR, konkrétne v I.D.C. Holding, a.s. (IDC) hosťovanie študentov Podnikateľskej univerzity a exkurzie v prevádzkach korporácie IDC.

Na konkrétnom príklade korporácie IDC sa ukázalo, že je možné vytvorenie skupín pozvaných odborníkov z viacerých štátov, ktorí by tvorili základ etablovania konferencie spojenej s exkurziou v produkčných podnikoch s cieľom transferu znalostí týkajúcich sa riadenia podnikov zo Slovenska do rozvojových krajín. Uvedený záver by bol dobrým iniciačným pokusom o zreálnenie tejto myšlienky.


Manažéri z I.D.C. Holding, a.s. odovzdávali rady najlepším start-upistom z Gruzínska [5]


Bola to študijná stáž pre piatich víťazov startupovej súťaže, ktorú prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tbilisi venovala spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. Aktivita tvorila súčasť programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a bola realizovaná prostredníctvom spolupráce so Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s Gruzínskou agentúrou pre inovácie a technológie (GITA), nad ktorou má záštitu Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska. Mladí start-upisti, nádejní podnikatelia pricestovali na Slovensko už v utorok, no odborný program ich čakal až nasledujúci deň. Najväčšia z prevádzkarní patriaca pod korporáciu I.D.C. Holding, a.s., známe Pečivárne Sereď, sa i stali mentorským centrom, v ktorom sa za jedným stolom stretli dlhodobé skúsenosti a poznatky z vedenia firmy.


Je isto zaujímavé uviesť, ako gruzínski startupisti reagovali


Giorgi Liliashvili (GITA – Georgia´sInnovation and Technology Agency) „Som rád, že som mohol navštíviť Slovensko a veľmi ma zaujala návšteva spoločnosti I.D.C.Holding, a.s. Získali sme veľmi užitočné a inšpiratívne vedomosti od manažmentu firmy. Je pre mňa veľmi dôležité, čo som počas pobytu na Slovensku a v I.D.C. Holding, a.s. nadobudol. Tieto skúsenosti môžeme spolu s ďalšími absolventmi pobytu z radov startupistov využiť pri ďalšom rozvoji našich aktivít v Gruzínsku.“ Givi Beridze (Laser Combat) „Pred príchodom na Slovensko som vedel len čosi o I.D.C. Holding, a.s., no po príchode som sa mal možnosť zoznámiť s manažmentom spoločnosti, ktorý je pre chod firmy ten najdôležitejší. Stretol som sa s jednom z najlepších podnikateľov na svete, akého som mohol v skutočnosti spoznať – pána profesora Štefana Kassaya a jeho príbeh vybudovania moderného podniku. Zaujala ma i jeho idea budovania vzťahov so zamestnancami i obchodnými partnermi. Veľmi ma oslovila aj aplikácia moderných technológií do procesu výroby v tomto potravinárskom podniku.“ Mariam Rusishvili (Quick Cash) „Súhlasím s mojimi kolegami, že keď sme sem prišli, sme netušili, čo si môžeme odniesť s takéhoto pobytu vo firme, ktorá sa nezaoberá prioritne high-tech produktami. No po stretnutí s vedením firmy, prehliadke podniku a zoznámení s profesorom Kassayom sme získali skutočne zaujímavý pohľad na riadenie veľkého podniku, čo je výzvou aj pre naše budúce aktivity v Gruzínsku. Osobitne sa chceme poďakovať spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. za tento úžasný pobyt, ako aj vyjadriť veľkú vďaku Veľvyslanectvu SR v Gruzínsku a pánovi veľvyslancovi za to, že sa rozhodol pre túto spoluprácu a umožnil mladým gruzínskym startupistom tento zaujímavý pobyt“ Shota Giorgobiani (Optio AI) „Najskôr som netušil, čo môžeme očakávať od návštevy spoločnosti, ktorá sa neprodukuje hightech výrobky na aké sa sústreďujeme v našej činnosti. No po pár dňoch pobytu sme pochopili význam tejto cesty a mimoriadne ma zaujala prednáška profesora Kassaya o riadení tejto veľkej a úspešnej potravinárskej firmy.“ Giorgi Digmelashvili (Hand4Help) „Stretli sme tu veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorých pracovné a manažérske skúsenosti boli pre nás prínosom, za čo im ďakujeme.“ Giorgi Gurgenidze (David OS) „Chcel som spoznať, aké je Slovensko, ako funguje táto firma, ktorá je v produkcii trvanlivého pečiva lídrom na trhu v tomto regióne. Zaujala ma prednáška profesora Kassaya i jeho kolegov z firmy a ich skúsenosti s vedením tohto prosperujúceho podniku.“Riadenie vo viacerých jazykoch


Známa séria kníh o riadení z pera podnikateľa autora odborných publikácií sa postupne stáva učebnicou „praxe a pre prax“ skôr v zahraničí, ako na domácej pôde. Množstvo ohlasov, ktoré prichádzajú od čitateľov v SR a ČR, sa zväčša koncentruje na Podnikateľskej univerzite, ktorej zakladateľom je prof. Ján Košturiak, PhD. Mnohé ohlasy sú adresované priamo autorovi. Veľký záujem možno pripísať práve tomu, že séria dvadsiatich publikácií o riadení vznikla na pôde produkčného podniku I.D.C. Holding, a.s., ktorej autor, profesor Štefan Kassay je spoluzakladateľom a už vyše dve desiatky rokov pôsobí v jej TOP podnikových štruktúrach.


Pokusy o šírenie odborných publikácií v zahraničí a rokovania na rozličných diplomatických úrovniach


Na webstránkach www.kassay.eu čitateľ nájde desiatky informácií o prezentáciách jeho publikačnej tvorbe v zahraničí, Mnohé sú publikované aj na stránkach MZaVEZ. Niektoré vyjednávania trvajú roky. Napríklad aktivita mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca vo Vietname Igor Pacoláka svoje pokračovanie aj teraz, keď sa po splnení svojej misie vrátil domov. Po prijatí vietnamského hosťa, podpredsedu vlády Vuonga Dinh Hua Robertom Ficom, predsedom vlády SR a rozhovorom to o deň neskôr to potvrdil aj Igor Pacolák pri nakrúcaní v rubrike Hosť Štefana Kassaya [6] možno predpokladať, že aj v spolupráci otázkach edukácie sa bude napredovať. Stretnutie veľvyslanca na pôde univerzity malo vo Vietname nesmierny ohlas publikované bolo na Internete.

Spolupráca profesora kassaya s veľvyslancami je systematická a to aj takými slovami: “Vážený pán veľvyslanec, veľmi oceňujem Vašu ochotu a námahu vo veci vydania knihy vo Vietname. Medzitým sa diali veci v spolupráci s MZVaEZ, o ktorých ste informovaný. Neustále as vraciam k Vášmu e-mailu a nevie sa rozhodnúť, už aj z časového hľadiska. Vieme, ako to beží so schvaľovaním učebníc na Slovensku, Trvá to roky. Obávam sa, že navrhovaný postup nepovedie k želanému výsledku. Knihy vyšli pod egidou Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, čím je garantovaná ich obsahová kvalita.

Záver: Na základe informácií od Mr. LE SY HONG LAM z odboru medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva a výcviku VSR vo veci použitia pentalógie na študijné účely vo Vietname je odpoveď ministerstva nasledovná: Odbor medzinárodnej spolupráce na oficiálnu žiadosť ZÚ Hanoj pripraví nótu pre vedenie ministerstva s návrhom na posúdenie a zaradenie pentalógie medzi „učebnice pre univerzity“.Ekonomická diplomacia a jej význam pre podnik


Význam ekonomickej diplomacie je podčiarknutý už samotnou príležitosťou byť prijatý hlavou cudzieho štátu a spolu vytvárať tak ohnivko reťaze všetkých, ktorým symbióza vedy a praxe leží na srdci.


Pentalógia Podnik a podnikanie na medzinárodnom veľtrhu Inteliber v Záhrebe


Vydavatelia debatujú s potenciálnymi zákazníkmi, prebieha čulá konverzácia v jazykoch celého sveta. Je tu život plný dynamizmu, záujmu o dianie vo svete i o tom aká je reflexia v umeleckých či odborných spisoch. Mnohé vyjadrujú fotografie, ktoré som „naťukal“ na výstavisku a dodnes sa k nim vraciam a pripomínam si vzácne chvíle prebudenia nových ašpirácií a plánov. Nanovo, už mnohý raz si prezerám tlačovú správu. Je stále zaujímavá. Veľvyslanec SR v Chorvátsku Ing. Roman Supek bol vlastne prvý z veľvyslancov, s ktorým som realizoval prezentáciu pentalógie. Tomu však predchádzali mnohé aktivity a rokovania na Ministerstve zahraničných vecí a Európskych záležitostí (MZVaEZ). Vtedajší riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci na MZVaEZ, dnes veľvyslanec v Kodani Radim Boháč s veľkým porozumením podporil myšlienku prezentácie pentalógie v zahraničí, v čom následne pokračoval Ing. Tomáš Bičan, terajší 1. tajomník, zástupca vedúceho Zastupiteľskkého úradu v Sofii. Toľko na úvod. Prvá skúsenosť s veľkolepým podujatím na medzinárodnom knižnom veľtrhu Interliber v Záhrebe si vyžiadala veľkú prípravu. Prezentácia prvého zväzku pentalógie v anglickom jazyku sa stala skutočnosťou 11. novembra 2010. Bol to veľkolepý zážitok. V dennej tlači čítam: „Toto dielo, vzhľadom na jeho komplexnosť a rozsah, ktorý nemá v Európe obdobu bolo vydané pod patronátom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Veľvyslanec Roman Supek ma upozornil na články, ktoré boli uverejnené pred prezentáciou. Napríklad celostranový rozhovor so mnou v týždenníku Obzor, kde ma nie celkom presne citovali: „Továrne patria aj zamestnancom a nie iba vlastníkom“. Chorvátske vydavateľstvo FRAKTURA, ktoré sa zameriava predovšetkým na vedeckú a odbornú literatúru, pentalógiu prezentuje nielen na medzinárodnom knižnom veľtrhu Interliber, ale zaradilo toto dielo aj do svojho vydavateľského programu. Na prezentácii bol preto prítomný aj samotný vydavateľ Seid Serdarevič. Na prezentácii, na ktorú boli pozvaní predstavitelia politického, hospodárskeho a vedeckého života a ktorú moderoval slovenský literárny vedec PhDr. Ján Jankovič DrSc., člen korešpondent Chorvátskej akadémie vied a umení, vystúpili so svojimi príspevkami profesor Ludwig Bauer, chorvátsky literárny vedec a spisovateľ, Ing. Pavol Kovačič, generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. a Roman Supek, veľvyslanec SR v Chorvátsku. Mám veľmi dobrý pocit z toho, že prezentácia knihy a potvrdzujú to aj mediálne ohlasy v chorvátskych médiách prispeli nielen k šíreniu nových znalostí pred chorvátskou vedeckou obcou, ale aj k prezentácii Slovenskej republiky.


Podnik a podnikanie na Jagelonskej univerzite v Krakove


Slávnostná prezentácia druhého zväzku pentalógie Podnik a podnikanie (Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość) sa konala v prekrásnych priestoroch Jagelonskej univerzity, v Collegium Maius v Krakove. Vzhľadom na historickú vzácnosť miesta prezentácie sa patrí uviesť aspoň zopár údajov. Budova bola postavená na konci 15. storočia ako neskoro gotická štruktúra obklopujúca veľké nádvorie lemované arkádami. Profesori žili a pracovali na poschodiach, zatiaľ čo prednášky sa konali na prízemí. V súčasnosti komplex ponúka prednáškové miestnosti, spoločenské sály, ubytovanie a knižnicu. Súčasťou komplexu budov je aj múzeum. V 1490 Collegium Maius dokumentuje aj život Nicolausa Copernica, renesančného astronóma a polyhistora, ktorý spôsobil prevrat európskej predstavy o vesmíre. Vystavované sú tiež stredoveké vedecké prístroje, glóbusy, obrazy, zberateľské predmety, nábytok, mince a medaily. Samotná prezentácia aj účinkom čerstvých dojmov a estetických zážitkov, ako aj prejavmi priateľstva hostiteľov bola zvlášť vydarená. Okrem veľvyslanca SR v Poľsku Vasila Grivnu sa na prezentácii zúčastnil aj generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky. Grivna vo svojom vystúpení s veľkou dávkou vtipnosti odporučil všetkým, aby si dielo Podnik a podnikanie, druhý zväzok „Ekonomika a financie“ prečítali, pretože je to hlavne v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Prezentovaný zväzok Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość s podtitulom „Gospodarka i finanse“ (Ekonomika a podnikanie) preložil do poľského jazyka Ryszard Juchniewicz. Krátku rešerš publikácie prezentoval Assoc. Prof. Andrzej Kupich, Ph.D. Najviac rezonovala téma o globalizačných trendoch s prihliadnutím na jej ekologickú dimenziu.


Pentalógia na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Moskve


Dátum 7. september 2011 je pre mňa nezabudnuteľný. V ten deň sa dozvedám smutnú správu. V Rusku sa zrútilo lietadlo s hokejistami Lokomotiv Jaroslavľ, na zozname obetí je aj Pavol Demitra. Ruské ministerstvo vnútornej obrany potvrdilo, že zomrelo 43 ľudí. Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na Moskovskom medzinárodnom knižnom veľtrhu Moskve, sa konala o deň neskôr. Po rokovaniach a dohodách s našim zastupiteľstvom v Moskve, bez akýchkoľvek problémov, si organizáciu prezentácie zobralo pod svoj patronát vydavateľstvo Ruskej akadémie vied NAUKA v kooperácii s vydavateľstvom VEDA, Slovenskej akadémie vied. Tlačová konferencia bola priamo na výstavisku, v prestížnych priestoroch Centrálneho výstaviska Ruskej federácie za bohatej účasti predovšetkým odbornej verejnosti, vrátane šesťčlennej delegácie zástupcov moskovských priemyselníkov a predstaviteľov najvyššej vedeckej reprezentácie Ekonomického ústavu ruskej akadémie vied a tiež riaditeľky Slovenského inštitútu v Moskve Anety Marenčíkovej. Podľa generálneho riaditeľa vydavateľstva, člena korešpondenta Ruskej akadémie vied NAUKA Vladimira Vasilieva – a povedal to priamo na tlačovej konferencii na Moskovskom medzinárodnom knižnom veľtrhu novinárom a prítomným spoločenským autoritám doslovne: „Kniha Podnik a podnikanie od profesora Štefana Kassaya v ruskom jazyku je mimoriadna. Doteraz nikdy, na prezentácii, ani známych zahraničných autorov, nebol taký veľký záujem, ani účasť odbornej verejnosti, na prezentácii, ako v tomto prípade. Dá sa preto predpokladať, že kniha zaujme svoje miesto na širokom ruskom knižnom trhu. Dielo je výnimočné svojou komplexnosťou a rozsahom, nemá obdobu nielen v Európe, ale aj mimo nej, čoho dôkazom je jeho vydanie v Ruskej federácii“. Vladimir Vasiliev vysoko ohodnotil prínos prezentovanej knihy pre absolventov univerzít, graduantov, vrcholových manažerov a podnikateľov. Šéfredaktorka vydavateľstva NAUKA Tatiana Filipova povedala, že: „Knižný trh je plný ekonomických titulov, no kniha profesora Kassaya ja neobyčajná tým, že je založená na faktoch, spája teóriu s praxou a je napísaná formou priamo využiteľnou v každodennej podnikateľskej praxi.” Túto skutočnosť ocenil aj Akram Bobrovič, prvý zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva NAUKA, ktorý ponúkol autorovi možnosť opätovnej prezentácie na pôde ruských priemyselníkov, ako aj komunikačnú podporu pri vydaní ďalších zväzkov pentalógie. Prednosťou tejto Kassayovej pentalógie je a bude, že jej stanoviská sa opierajú o domáce pomery. A prezentuje slovenskú ekonomiku a súčasne prezentuje i slovenskú kultúru. Autor pentalógie je predseda dozornej rady. Je to teda profesionál, u ktorého sa v jednej osobe spájajú teoretické znalosti s praktickými poznatkami a skúsenosťami, ktoré sa v jednotlivých zväzkoch tejto pentalógie samozrejme dostávajú vo forme prípadových štúdií. Zároveň autor pentalógie je akcionár prosperujúcej spoločnosti. To samo osebe dokazuje, že aplikácie vedy do praxe a opačne sú vysoko efektívne.

Podnik a podnikanie aj v Bulharsku


Pentalógia Podnik a podnikanie prichádza na tento trh v anglickej jazykovej mutácii. Boli predstavené prvé dva zväzky obsiahlej publikácie v priestoroch veľvyslanectva SR v Sofii odborníkom a študentom. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bulharskej republike sa hneď po návrate zo stretnutia s našim prezidentom Ivanom Gašparovičom a prezidentom Bulharskej republiky Rosena Plevnelieva, zúčastnil slávnostnej prezentácie publikácii slovenského vedca a podnikateľa. Pán veľvyslanec aj osobne prijal profesora Štefana Kassaya a Ing. Pavla Kovačiča, generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Zaujímal sa o dosiahnuté ekonomické výsledky spoločnosti IDC a navrhol nové možnosti spolupráce s podnikmi oboch krajín. prezentáciu v Sofii slovenský veľvyslanec SR, Marián Jakubócy otvoril predstavením autora publikácie Podnik a podnikanie Štefana Kassaya. „Veľmi ma potešil záujem verejnosti o pentalógiu,“ povedal autor, vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Súčasťou pentalógie sú prípadové štúdie, ktoré sa zaoberajú aplikovaním najnovších poznatkov v slovenskom podniku I.D.C. Holding, a.s.

Pentalógia Podnik a podnikanie na Eurázijskej štátnej univerzite L. N. Gumileva


Len pred niekoľkými týždňami bol hosťom Štefana Kassaya Dušan Podhorský, externý profesor Eurázijskej štátnej univerzity L. N. Gumileva., ktorý v rokoch 2007-2010 pôsobil ako veľvyslanec SR pre Kazachstan a Kirgizstan. Je potešiteľné, že Dušan Podhorský vo svojej spoločenskej misii neustáva a dlhodobo šíri dobré meno Slovenska v zahraničí. V slávnostnom prostredí zasadnutia Vedeckej rady Eurázijskej štátnej univerzity L. N. Gumileva v Astane pri príležitosti 70. ročného jubilea akademika, prof. Kajrata Kamaloviča Kadyržanova výrazným spôsobom zaznel osobitý prejav majstra slova Dušana Podhorského. Jeho vystúpenie podporené výzvou rektora univerzity A. S. Sydykovara bolo veľmi podnetné. Dušan Podhorský nielenže svojou osobitosťou prejavu oživil dobroprajnú atmosféru, ale aj racionálnym spôsobom zhodnotil doterajšiu spoluprácu univerzity s vysokými školami na Slovensku. Vyzdvihol osobný prínos Kajrata Kamaloviča Kadyržanova na spoločných projektoch vývoja urýchľovačov DC 72 a DC 60 a spustenia výroby krátkožijúcich rádiofarmák pre diagnostiku rakovinových ochorení ako v SR tak aj v Kazachstane. Vystúpenia významných osobností na Slávnostnej vedeckej rade mali konkrétny, aktuálny obsah a boli podporené aj účasťou popredných predstaviteľov Administratívy prezidenta Kazachstanu, členov vlády, senátorov a poslancov parlamentu. Preukaznosť užitočnosti práce poslancov, diskusie v parlamente sú často akoby zabudnuté. Lenže všetci, ktorí pozorne sledovali priebeh slávnostnej udalosti, vedia, že ekonomická diplomacia vytvára vzťahy nielen formálne, ale aj usmerňujú konkrétne kroky znamenanúce posun v myslení i presadzovaní nových riešení, hoci aj z iných kooperujúcich krajín. Aj v tomto prípade práve na základe dlhoročnej spolupráce so slovenskými výskumnými ústavmi v oblasti jadrovej fyziky a nukleárnej medicíny sa v mnohom opieralo o odporúčania veľvyslanca SR v Kazachstane a v Kirgizsku H.E. Dušana Podhorského, Ministerstvo zahraničných vecí SR v roku 2010, za honorárneho konzula SR menovalo akademika Kajrata. Osobitosť Vedeckej rade možno vybadať aj v účasti predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaného v Kazachstane. Za SR bol prítomný mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane Peter Juza. Vedecká rada univerzity bol povýšená aj účasťou rektorov kazašských univerzít a riaditeľov významných vedecko-výskumných ústavov na poli jadrovej fyziky a nukleárnej medicíny v Kazachstane a Ruskej federácii. Navyše, mimo programu došlo k prekvapeniu, ak v slávnostnej atmosfére po vymenovaní zásluh a výsledkov práce špičkových osobností vedy a spoločenského života do univerzitnej knižnice pre potreby prípravy diplomových a doktorských dizertačných prác odovzdal Dušan Podhorský päť zväzkov (v angličtine) pentalógie Podnik a podnikanie od autora prof. Štefana Kassaya a prvé dva zväzky tej istej publikácie preložené do ruštiny. Tento počin ocenili prítomní dlhotrvajúcim potleskom. Rektor Sydykov vyslovil srdečné poďakovanie, nakoľko predmetné odborné pojednania slovenského autora podporia rozvoj trojjazyčnej prípravy absolventov (anglicky, rusky a materinským jazykom). Tento počin je zvlášť významný, ak si uvedomíme historický závažný podiel práce a tvorby Kajrata Kamaloviča Kadyržanova. Je to mimoriadna osobnosť už aj preto, že patrí k zakladateľom kazašskej jadrovej fyziky. Bol riaditeľom Ústavu jadrovej fyziky v Almate a predsedom predstavenstva Národného výskumného jadrového centra v Semipalatinsku. Je dlhoročným a stálym vládnym zmocnencom Kazachstanu v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne. Samotný priebeh Vedeckej rady, obsah diskutovaných problémov, navodzuje paralely a hlbokú súvislosť s vedeckým životom v Slovenskej republike.


Pentalógiu Podnik a podnikanie prezentovali na pôde Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory


Po úspešnej prezentácii päťzväzkového diela Podnik a podnikanie na Korvinovej univerzite profesor Štefan Kassay predstavil svoju „pentalógiu“ aj na pôde Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory (BKIK). Maďarské vydavateľstvo Gondolat zavŕšilo vydanie súboru piatich kníh pod názvom Válalat és vállalkozás, čím je pre čitateľov Maďarsku dostupné už kompletné dielo slovenského autora. Prezentáciu uvádzal Lajos Kopcsok, spoluprezident Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a člen vedenia BKIK, podľa ktorého naša vzájomná spolupráca by mala vychádzať zo štyroch významných aspektov – členstva v Európskej únii, Vyšehradskej spolupráce, bilaterálnych vzťahov našich štátov a z kultúrneho spolužitia našich národov. Práve tieto štyri body sa stretávajú v práve vydanej odbornej päťzväzkovej publikácii profesora Kassaya. V úvode podujatia Kupcsok pripomenul, že profesor Kassay je čerstvým laureátom Mierovej ceny Slovenska a nositeľom ďalších významných ocenení. Predseda Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory Zoltán Kiss v príhovore zdôraznil, že „v knihách pentalógie sú životné skúsenosti s riadením podniku v našich podmienkach, ktoré v podnikaní môžu využiť nielen Slováci, ale aj Maďari, či ďalšie stredoeurópske národy.“ Ako ďalej pokračoval, „toto päťzväzkové dielo nám dáva možnosť nazrieť do prepojenia vedy s praxou s využitím inovatívnych postupov riadenia podniku.“ Obaja predstavitelia BKIK na prezentácii zdôraznili, že vydanie pentalógie v maďarčine je príspevkom k posilneniu slovensko-maďarskej kultúrnej i vedecko-vzdelávacej spolupráci.Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom patrí medzi najkomplexnejšie diela v tejto oblasti v Európe, keďže vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. „K napísaniu knihy ma viedla najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého potravinárskeho podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej odbornej literatúry,“ uviedol Kassay. „Úplne novým spôsobom som spracoval napríklad problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ povedal. Ako ďalej konštatoval, „rozhodol som sa, že veľké knihy pentalógie vydáme ešte aj v menších formátoch v počte 20 kusov. Každý jeden zväzok bude v podobe štyroch menších a praktických knižiek s titulom Riadenie.“ Podľa profesora Kassaya budú takéto knihy nielen praktické pre svoj menší formát, ale aj cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť riadenia a manažmentu. Knihy s názvom riadenie už vyšli v slovenskej edícii a je pravdepodobné, že k nim čoskoro pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie.Na prezentáci vystúpil aj generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý predstavil úspechy holdingu ako aj aktivity dcérskej obchodnej spoločnnosti I.D.C. Hungária ZRt., ktorá distribuuje produkciu korporácie na maďarskom trhu už vyše 15 rokov. Okrem uvedených zástupcov obchodnej komory sa na prezentácii knihy zúčastnili aj poradca ministra zahraničných vecí Bertalan Farkas, riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bácskai, zástupca Veľvyslanectva SR v Budapešti a krajania z radov pilišských Slovákov.


Profesor Kassay predstavil pentalógiu na prestížnej Korvínovej univerzite v Budapešti


Profesora Štefana Kassaya prijal na pôde prestížnej maďarskej Korvínovej univerzity v Budapešti (Budapesti Corvinus Eggyetem) jej prorektor profesor Dr. Mihály Görög, PhD. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding do metropoly našich južných susedov vycestoval v rámci svojich aktivít ekonomickej diplomacie a prezentácie maďarskej mutácie tretieho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie (Vállalat és vállalkozás), ktorej tretí zväzok v maďarčine vyšiel práve v tieto dni v maďarskom vydavateľstve Gondolat. Prorektor Mihály Görög ocenil vytvorenie tak rozsiahleho diela akou je päťzväzková monografia Podnik a podnikanie. Vrcholový predstaviteľ univerzity Mihály Görög je zástancom rovnakej idey prepojenia vzdelávania s poznatkami z praxe, aké presadzuje autor pentalógie Štefan Kassay. „Prehustilo sa vysokoškolské vzdelávanie“, uviedol Görög, podľa ktorého sa tým znížila kvalita na úkor kvantity. Vysokoškolskí absolventi si potom len ťažko hľadajú na presýtenom trhu práce zamestnanie adekvátne úrovni svojho vzdelania. Na pôde Univerzity profesor Kassay poukázal na význam praktických skúseností z podnikania a vedenia úspešnej nadnárodnej firmy a zároveň sprístupnenie nových skúseností mladej generácie budúcich manažérov. Príkladom je sám profesor Görög, ktorý v minulosti minulosti 12 rokov pôsobil v maďarskom petrochemickom priemysle i v zahraničí. Potvrdil, že jeho praktické skúsenosti prenesené do vedy a vzdelávania sa ukázali ako mimoriadne dôležité. Priznal, že aj pre neho osobne jeho minulé pôsobenie v praxi sa ukázalo ako výhodné a nadobudnuté skúsenosti sa prejavujú aj v súčasnej pozícii na univerzite. Zároveň zdôraznil, že dnešný spoločenský vývoj je závislý od prosperity podnikov a preto je nevyhnutné, aby sa vytvorilo „oveľa užšie puto medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi.“ Táto skúsenosť je zhodná s predstavami autora pentalógie Podnik a podnikanie a plne zodpovedá potrebám súčasnej modernej spoločnosti. Corvinus University of Budapest je nástupcom budapeštianskej vysokej školy ekonomických vied a verejnej správy, ktorá bola založená v roku 1948. Patrí medzi najlepšie ekonomicky orientované vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku, ale i v Európe. Univerzita ponúka vzdelávanie v oblasti ekonómie, obchodu, verejnej správy, záhradníctva, potravinárstva, krajinnej architektúry a spoločenských vied. Corvinus sa definuje ako výskumná univerzita s mnohými medzinárodnými úspechmi. V súčasnosti má 7 fakúlt a okolo 17-tisíc študentov, z toho takmer 15 % tvoria zahraniční študenti. V tejto súvislosti prorektor zdôraznil potrebu nasledovania užitočnej spolupráce medzi členskými štátmi Vyšehradskej skupiny aj na úrovni vysokých škôl a univerzít.


Na prestížnej Ruskej ekonomickej univerzite G. V. Plechanova sa konala prezentácia autorského diela Štefana Kassaya


Na medzinárodnej vedecko-praktickej konferencii orientovanej na podnikanie ako nevyhnutnej podmienky rozvoja Ruska, na Univerzite G. V. Plechanova vystúpil Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Predstavil monumentálnu pentalógiu profesora Kassaya ,,Podnik a podnikanie“ vydanú v piatich zväzkoch a v piatich jazykoch. V ruskom jazyku sú dnes vytlačené prvé tri zväzky, ďalšie dva sa pripravujú do tlače. V rámci prezentácie na konferencii prebehla rozsiahla diskusia. Do odborného hodnotenia sa zapojili prítomní funkcionári univerzity a členovia fakulty veľmi angažovane. Kvalitu publikácií profesora Kassaya potvrdzuje fakt, že padlo niekoľko desiatok otázok, na ktoré sa našli v jednotlivých zväzkoch adekvátne odpovede. Zápisy na úrovni fakúlt a katedier jednoznačne potvrdzujú možnosť využitia každého zväzku pre potreby univerzity. Podrobne boli rozoberané možnosti využitia publikácie aj na špeciálne študijné programy týkajúce sa štúdia MBA. Záujem o tieto publikácie sa prejavil aj v prijatí nosných téz a úvah o spojení potenciálu teórie a praxe so Slovenskými a Ruskými vzdelávacími inštitúciami, ktoré majú možnosť napojiť sa na produkčnú prax. Zo záverov konferencie vyplýva, že nielen pentalógia, ale aj ostatné prezentované publikácie profesora Kassaya boli prijaté odbornou komunitou ako mimoriadne užitočné, a využiteľné aj na nadstavbový formát vzdelávania. Po vyhotovení záznamov o samotnej prezentácii na úrovni katedier, fakúlt a vedeckej rady univerzity sa konštatovalo, že predložené diela prof. Kassaya sú na vysokej úrovni, prekračujúcej rámec Európy a každopádne sú využiteľné v podmienkach univerzity. Očakáva sa, že autor prof. Štefan Kassay na základe vysokého hodnotenia jeho autorských diel sa zúčastní aj osobne na rokovaniach s príslušnými akademickými hodnostármi, aby sa mohla uzatvoriť dohoda o spolupráci pre ďalšie obdobie. Ukazuje sa, že návšteva autora na univerzite je možná v krátkom čase, čo zrejme prispeje k zvyšovaniu efektivity v praktickom využití opisovaných záveroch pentalógie.


Štefan Kassay prezentoval štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie vo Varšave


Profesor Štefan Kassay na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave predstavil v poradí už štvrtý poľský preklad svojho autorského diela – pentalógie Podnik a podnikanie. Titul IV. zväzku s poľským názvom „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość“ opisuje „Interné procesy“ a je výsledkom spolupráce poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Medzi vzácnymi hosťami tohto podujatia tentoraz nechýbal ani prezident Bronislaw Komorowski, bývalá hlava štátu, ale i slovenský veľvyslanec vo Varšave Dušan Krištofík, zástupcovia poľského vydavateľstva, podnikatelia a vedeckí a akademickí pracovníci. Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom patrí medzi najkomplexnejšie v Európe, keďže vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. Jednotlivé časti štvrtého zväzku s názvom Interné procesy podrobne analyzujú problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v netechnickýh odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku profesor Štefan Kassay. Štvrtá kniha pentalógie Podnik a podnikanie sa na takmer tisíc stranách sústreďuje na to, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ uviedol profesor Kassay. Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie a dôsledky drancovania prírody,“ opísal obsah štvrtého zväzku pentalógie autor. Úsilie Štefana Kassaya smeruje k možnosti vytvoriť v krajinách vyšehradskej štvorky jednotnú ekonomicko-produkčnú platformu. „Nefragmentujme erudíciu vedeckých ustanovizní a praktickú spôsobilosť výrobných podnikov oddeľovaním vedy od praxe a uplatňovaním praxe bez vedy,“ zdôraznil Kassay. Ako pripomenul, veda i jej spotrebitelia musia vstúpiť do spoločného záprahu s odborníkmi z praxe a nevymedzovať si výlučne vlastné teritória neprístupné nečlenom vedeckých inštitúcií, rovnako ako v praxi nezatvárať dvere podnikom, tzv. laboratórii praxe, kde sa rodia nielen prototypy komerčných produktov, ale aj prototypy myšlienkových kontextov s vedou a ekonomickou prosperitou. „Združenie síl vedy a praxe je združením inovačných multiplikácií a rastových potenciálov,“ priblížil svoje idey o symbióze vedy a praxe Štefan Kassay. Ako v závere prezentácie knihy Podnik a podnikanie vo Varšave konštatoval, je presvedčený o potrebe povýšenia ekonomickej diplomacie v medzinárodnom kontexte, a to šírením nových ekonomicko-produkčných riešení navzájom medzi krajinami s blízkou produkčnou kultúrou. Na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave vystúpil aj generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý potvrdil reálne využitie vedeckých poznatkov teórie riadenia podniku Štefana Kassaya za ostatných 25 rokov v nadnárodnom potravinárskom komplexe, ktorý vyrába trvanlivé pečivo a cukrovinky a s úspechom sa so svojím nosným artiklom „Góralki“ presadil aj na náročnom poľskom trhu. Zväzok Interné procesy je určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riad