top of page

Návrat k otázkam príležitostí uplatniť nové znalosti, výsledky vedeckej práce kooperáciou vo vede, v

Pezinok 30.9.2017. Nemám síce podrobnejšie informácie o aktivitách našich vedcov, ani podnikateľov v rámci bližšej spolupráce s praxou. Iba počúvam náhodné strohé informácie o tom, komu sa ako darilo a aké sú plány. Mnohí však vo svojej aktivite poriadne pokročili. Keďže pôsobím aj v oblasti vedy a vzdelávania, sú pre mňa zaujímavé mnohé z udalostí v našich vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizní. Nechcem meditovať, ani kritizovať, skôr by som svoju vnútornú dišputu orientoval na kladné stránky a odhodlanie mnohých riešiť vážne spoločenské problémy. Nezaujímajú ma fámy, ani domnienky, prijímam to, čo vidím na svoje vlastné oči a cením si ľudí, ktorí do života prinášajú progres. Napríklad čo mi veľmi imponuje, sú výsledky výskumov jednotlivých Ústavov SAV, ktoré sú už verejne známe aj na základe zahraničnej evaluácie.

Škoda len, že je tak ťažké aj mne, predstaviteľovi produkčnej praxe pravidelne sa stýkať a zaradiť sa napríklad do tvorivého tímu riešiaceho závažnejší problém týkajúci sa spoločensko- ekonomického progresu s vedátormi a aktérmi nových smerov. Je tu aj voľajaký odstup, či už generačný, alebo konkurenčný, čo sa mi javí neprimeraným v danej situácii, pretože v rovine teoretickej niet pochybností o tom, každý z vedeckých pracovníkov ktoréhokoľvek ústavu, v hocijakú dennú, či nočnú hodinu jasne odpovie na to, ako je spolupráca vedy a praxe dôležitá. Rovnako ako v minulostí, keď s prof. Štefanom Lubym, ktorý bol dlhé roky predsedom SAV a pôsobí ako viceprezident EAVU, sme spoločnými silami a spriahnutím cieľov SAV, EAVU a Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, usporiadali Medzinárodnú konferenciu Nová Európa. Konferencia vybudila veľký záujem verejnosti ale i vedeckých pracovníkov a ekonomických diplomatov.[1] Prínosom bolo aj audiovizuálne vystúpenie predsedu SAV, prof. Pavla Šajgalíka. Pravda, je zložitá doba, každý má toho naložené neúrekom, mnohí sa v týchto turbulenciách obávajú o budúcnosť samotnej SAV, a jej rekonfigurácie. Alebo aj možnej straty zamestnania v tejto, podľa tradície národnej inštitúcie. Nemožno poprieť, SAV predstavuje obrovský potenciál ekonomického, technologického, sociálneho a bezpečnostného rozvoja Slovenska. V záujme toho akadémia realizuje spoluprácu s neakademickými subjektmi vo verejnej i súkromnej sfére a poskytuje im vedecké informácie na riešenie problémov a úloh rozvoja. Vlastne aj spomenutá medzinárodná konferencia mala tento základ. Musím s uznaním brať na vedomie tézy tzv. Otvorenej akadémie „Chceme byť špičkovou vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorej výsledky jej zabezpečia pevné miesto v európskom kontexte. Chceme byť spoločensky užitočnou inštitúciou, ktorej výsledky prinášajú riešenia problémov dôležitých pre spoločnosť, krajinu, jej ekonomiku, kultúru, štát – verejnosť.,“ zdôraznil to aj aktuálny podpredseda SAV prof. Emil Višňovský. Každá hlavná téma má svojho koordinátora, špičkového odborníka a ďalších subkoordinátorov, pričom SAV spolupracuje s mnohými ďalšími vedeckými pracoviskami, odborníkmi, výskumnými partnermi, predovšetkým z vysokých škôl, z rezortných inštitúcií či so spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi a ďalšími riešiteľmi.[2]


Niekedy sa žiadajú nielen oficiality, ale aj priateľské stretnutia s ľuďmi „zvonku“, ktorí si majú čo povedať. V živote je to však oveľa ťažšie. Ak si predstavíme, koľko je v priebehu roka porád, schôdzí, oficiálnych návštev, ciest do zahraničia, rokovaní, atď., na voľné debaty toho času priveľa neostáva. So SAV spolupracujem už dve desiatky rokov a zúčastňujem sa na práci Európskej akadémie vied a umení, a samozrejme som účastný na aktivitách, ktoré z členstva EAVU vyplývajú. Napríklad s predsedom SAV sa stretávam iba na stránkach Hospodárskych novín (HN), kde naše komentáre vychádzajú deň- dva po sebe. Doslova „medzi dverami“ som sa dopočul o viacerých cestách predsedu SAV Pavla Šajgalíka do Číny a niečo málo o predmete spolupráce, hoci viem že sa zaoberá výskumom keramických materiálov a ich nových možností využitia v praxi. Iba náhodne som sa dozvedel, že profesor Pavol Šajgalík, predseda SAV je hosťujúcim profesorom na čínskej univerzite. Je to dobrá správa, je to možno tá najefektívnejšia príležitosť šíriť znalosti slovenských vedcov v zahraničí a zároveň sa poučiť a prijať niečo nové, neznáme. Tých podnetov pri pobyte v Číne je neúrekom, avšak zaznamenať úspech v Číne v ktorejkoľvek oblasti nie je maličkosť. O to viac si cením aj pomoc a orientáciu v množstve križujúcich sa informácií medzi veľvyslanectvami SR a usporiadateľmi konferencie v Číne. Mám osobnú dlhoročnú tú najlepšiu skúsenosť zo spolupráce s jeho excelenciou Dušanom Bellom, riadnym a splnomocneným veľvyslancom SR Číne Cením si jeho úsilie nasmerované ku konkrétnym možnostiam šírenia dobrého mena SR a jej odborníkov, ktorí sa usilujú o rozvoj spolupráce v biznise i edukácii. Vďaka tejto aktivite som sa mohol spolu s profesorom Jánom Košturiakom bližšie zoznámiť s Miroslavom Tomom, ekonomickým radcom veľvyslanectva v Číne a Ivanom Didanovicom, zástupcom riaditeľa Slovak – China Business Centra. Je tu konkrétny Biznis park, otvorený novým invenciám a šíreniu odborných znalostí. Po absolvovaní nášho pobytu s prof Košturiakom som nadobudol dojem, že sa tu ponúka možnosť dlhodobej spolupráce a povedzme to tak – prečo aj nie v spolupráci so SAV? Ubehlo iba pár dní od návštevy v Číne, kde na vystúpenie profesora Košturiaka s informáciami aj môjho čiatkového príspevku našla nesmierny ohlas. Išlo totiž o to, že konferencia je určená pre rektorov univerzít, čomu zodpovedali aj príspevky. Ale príspevok zo slovenskej strany bo vecný, týkal sa metodiky edukácie v rámci Podnikateľskej univerzity, ktorú prof. Košturiak ustanovil a ktorá prináša veľké efekty. Už pred vycestovaním sme zvažovali metodické postupy pri transfére znalostí do čínskeho prostredia. Na príslušných rokovaniach sa dohodlo, že sa využije metodika už uplatnená a verifikovaných metodikách korporácie I.D.C. Holding, a.s. ďalšou ukážkou praktického výstupu bolo aj rokovanie nás dvoch, vlastne zástupcov SR, s čínskymi partnermi, s ktorými dohodol termín rokovania Dušan Bella, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Číne. Vypracovaním metodiky výučby zameranej na podnikanie a inovácie a prípravou prvej skupiny študentov, ktorí budú participovať na rozvoji Podnikateľskej univerzity v Číne, sa ráta a očakáva sa podstatný pokrok. Podobne by som mohol opisovať rad ponúk na spoluprácu aj iných krajín.

Štefan Kassay[1] Štefan Kassay Antológia Historiografické sondy a filozoficko- ekonomická reflexia, spoločenské javy, očakávania a predstavy v prezentáciáxh významných osobností-vydavateľstvo SAV VEDA, 2017


[2] http://www.urad.sav.sk/index.php?p=show&id=11

bottom of page