top of page

Mohutný prienik vedy do života prináša nové prototypy budúcnosti

Si-an, Čína 24.9.2017. Človek si to uvedomí v okamihu, keď na jeho vnuknutie sa rozprúdi život v zložitej pavučine rozsiahlych počítačových sietí a mení život nielen vo vonkajšom prostredí, ale mení aj nás samých. Také a podobné prirovnania sú naporúdzi v každom okamihu uvedomovania si nezvratných procesov veľkého spoločenského významu. Aj v ďalší deň v Si-ane, kde pokračovali diskusie so šéfmi univerzít podnikania a inovácii z Číny, Malajzie, Egypta, Singapúru, Ruska, Thajska, Pakistanu a Čiernej hory. Riaditelia Centra pre inovácie a podnikanie na univerzitách Temasek a Nanyang ponúkli zapojenie Slovenska do programu štartu a rozvoja podnikateľského modelu začínajúcich firiem v Singapúre s tým, že by sa Podnikateľská univerzita v Žiline stala ich trvalým partnerom. Vo večerných hodinách sa profesori Kassay a Košturiak stretli s profesorom Petrom Ngoem, blízkym spolupracovníkom profesora Kima, autora Stratégie modrého oceánu, zakladateľa a riaditeľa významnej vzdelávacej a podnikateľskej skupiny v Malajzii UCSI-Group, s ktorým prebrali možnosti spolupráce. Viacerí profesori prejavili záujem o objednanie pentalógie Podnik a podnikanie od profesora Kassaya v anglickom jazyku.


Stretnutia v Číne ukázali niekoľko trendov: Čína sa oproti minulosti, keď sa zameriavala na export a investície v zahraničí, oveľa viac orientuje na rozvoj regiónov, domácej investície, rozvoj inovatívnych firiem a reformu školstva smerom k vzdelávaniu v oblasti inovácií a podnikania. Mnohé centrá na inovácie a podnikanie vznikajú aj v ďalších ázijských krajinách, ktoré sa vzájomne prepájajú a vykazujú rast firiem v oblasti nových technológií a inovácií. Vedľa tradičných univerzít vznikajú nové formy vzdelávania a spolupráce zamerané na podnikanie, generovanie nápadov a ich rýchle prototypovanie a uvedenie na trh. Rozvíja sa lokálne podnikanie, ale prepojené do globálnych sietí, ktorých je možné zdieľať znalosti a skúsenosti nových technológií a trendov (umelá inteligencia, big data, block chaine, rozšírená realita, digitalizácia, aditívna výroba, cloudy, internet vecí a pod.) Centrá na podporu inovácií a podnikania musia viesť ľudia z podnikateľského prostredia a okolo nich musí byť vytvorená pevná sieť firiem a pracovísk v oblasti priemyselného dizajnu, IT, výskumu nových trendov a technológií, prototypovanie, rozvoja znalostí a metodických inovačných postupov, brandingu, marketingu a rizikového kapitálu. V nadväznosti na práve uvedené súvislosti sa zdá, že konferencia v Číne je rozhodujúcou pre osvojenie si novej paradigmy, v novom spoločenstve ľudí progresívneho myslenia.

bottom of page