top of page

Aktívna účasť slovenských účastníkov na medzinárodnom podujatí „The Belt and Road“ University Presid

Si-an, Čína 22.9.2017. Prvý oficiálny deň pobytu profesorov Štefana Kassaya a Jána Košturiaka v čínskom Si-ane sa niesol v znamení organizačných príprav a prvých stretnutí s prichádzajúcimi účastníkmi konferencie „The Belt and Road“ – University Presidents Forum.

Zo zoznamu ohlásených a prijatých prednášok vyplýva, že v spleti mimoriadne zaujímavých príspevkov podstatným posunom sa vynímajú spojenia procesov vedy a vzdelávania s produkčnou praxou. Už diskusie počas večere ukázali, že táto oblasť je veľmi dôležitá. O to viac zapôsobil ponúknutý spoločný príspevok oboch profesorov, prednesený v popoludňajšom čase profesorom Košturiakom na tému Podnikateľská univerzita a inovačné siete.

V dnešný deň prebehlo aj rokovanie oboch profesorov s čínskymi partnermi, s ktorými dohodol termín rokovania J.E. Dušan Bella, mimoriadny a splnomocnený veľyslanec Slovenskej republiky v Číne. Z Pekingu v tejto veci pricestovali Ivan Didanovic, zástupca riaditeľa Slovak – China Business Centra a Miroslav Tomo, s ktorými zvažovali metodické postupy pri transfére znalostí, do čínskeho prostredia. Dohodlo sa o využití metodiky už uplatnenej a verifikovanej v korporácii I.D.C. Holding, a.s.

Pán Miroslav Tomo, radca veľvyslanca SR v Číne pre ekonomickú spoluprácú (obchod, investície), energetiku, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, cestovný ruch a vedecko-technickú spoluprácu.

Prakticky tu ide o nové vydanie pentalógie Podnik a podnikanie v Číne, rozšírenú o novú metodickú výbavu. Vypracovaním metodiky výučby zameranej na podnikanie a inovácie a prípravou prvej skupiny študentov, ktorí budú participovať na rozvoji Podnikateľskej univerzity v Číne sa ráta s podstatným pokrokom v rámci štúdií. Nasleduje práca na detailoch, ktoré budú podrobne spracované a sprístupnené v opisovanej problematike.

bottom of page