top of page

Zastávky v čase, zastávky v priestore verzus Vesmír vo vrecku

Bratislava 11.9.2017. Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., bývalý dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied je dnes už známy, ako autor literatúry faktu poznamenanej nádychom humoru, zobrazovaním autentických príbehov blízkych spolupracovníkov, priateľov a uznávaných osobností z rozličných sfér života. Niet preto divu, že na prezentácii knihy Zastávky v čase, zastávky v priestore, ktorú napísal spolu so svojou dcérou JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., prišlo nečakane veľa hostí. Kongresová sála Slovenskej akadémie vied bola nabitá tvorivým ovzduším a očakávaniami prezentácie.

Je zaujímavé, že na prezentácii sa zišli vedci a umelci, ktorí získali spoločenské renomé vo vede i v umení. Profesor Dr. h. c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., významný vedec, fyzik, je tiež známy aj ako znalec dejín hudby, osobností hudby, skladateľov, interpretov a ich diel. Rovnako prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., chemik, je zároveň vynikajúci klavirista a RNDr. Vojtech Rušín, DrSc., autor nielen vedeckých publikácií, ale aj radu príťažlivých literárnych diel z ďalekých krajín priblížených objektívom verne podávajúcim svedectvo jeho citlivej duše a umeleckého cítenia.

Husľový virtuóz Peter Michalica a interpret Ivan Chodák ešte pred samotnou prezentáciou kníh vystúpili v živom podaní pred prítomných vedcov, akademikov a ich rodinných príslušníkov. Tak z prezentácie knihy sa stala prezentácia umenia a vedy, prezentácia vnímateľov moderného umenia, ale aj znalcov grafiky, umeleckej fotografie a literárnych diel vôbec.

Akoby sa názvy dvoch kníh troch autorov dopĺňali. Predsa vesmír je v priestore, vesmír je nekonečný, pokiaľ ide o čas. A tak prezentácia knihy RNDr. Vojtecha Rušína, DrSc., s názvom Vesmír vo vrecku je pútavým sprievodom udalosti, ktoré sa odohrali v jeho vedeckom a osobnom živote. Sú v znamení paralel ľudských radostí i starostí, prekvapení i žiaľu, odhaľujúce tajomstvá vesmíru, tajomstvá Slnka ako hlavného predmetu jeho vedeckého záujmu. To všetko, okrem slov vyjadrujú interesantné fotografie nielen Slnka a jeho zatmenia, ktoré pozoroval na viacerých svetadieloch, ale aj umelecký vstup do spoločenstva ľudí na iných kontinentoch odhaľovaním ich spôsobu života prostredníctvom umeleckých fotografií, ktoré sú tak vyhľadávané a oceňované. Kniha Vesmír vo vrecku je nielen literárnym dielom hoci menšieho formátu, ale aj kusom života tohto vzácneho vedca, fotografa a znalca ľudí.

V pohode podvečera prebiehala samotná prezentácia úplne neformálne, vyjadrovaná slovami múzy, zvukmi nádhernej hudby a v rozcítení preukazovaná gratuláciami a kvetinovými darmi. Počas prezentácie konkrétne fakty doplnil aj herec Mgr. art. Ján Greššo, ktorý pred cteným publikom prečítal gratulačné želania profesora Štefana Kassaya a jeho manželky Márie. Prezentácia bola ozvláštnená nečakaným prekvapením, keď práve v tento deň sa rozniesol chýr o tom, že gratulácie patria už nie iba spoluautorke vstupov do času a priestoru, ale už aj defacto schválenej novej ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Po krásnych a dojímavých zážitkoch večera mnohí ešte zotrvali v priateľskom kruhu a tešili sa z úspechov prezentovaných autorov. Nanovo si vypočuli mnohé historky, podebatovali o hrdinoch opisovaných v uvedených dielach, s doplňovaním radu podrobností a príhod, ktoré prijímali s odstupom času aj nadnesene a humorom. Nezabudlo sa ani sna známe výroky typu „ako len ten čas len letí,“ a samozrejme, debata sa rozvinula aj okolo pre rozvoj vedy a školstva najaktuálnejšej udalosti dňa, o novej ministerke Martine Lubyovej, ktorá vzišla práve odtiaľto, z prostredia vedy, z prostredia tejto spoločensky tak významnej inštitúcie, ktorá prekonáva nemalé ťažkosti. Všeličo sa ale mení, čo je prirodzené vznikajú aj nové predstavy a nádeje, ako ďalej, je tu, avšak aj nová zostava vedeckých orgánov SAV a uznávaná potreba širokej spolupráca s predstaviteľmi j a produkčnej praxe, prinesie oživenie ktoré verme, dá svetu nanovo vedieť o kvalitách slovenských vedcov a realizátorov lepšej budúcnosti.

bottom of page