top of page

Medzinárodné kolokvium „Automatizácia a robotika v XXI. storočí venované 90-tym narodeninám Dr.h.c.

Herľany, 20.6.2017. Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, sa dnes v slávnostnom rúchu pod záštitou rektora prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. V zastúpení dekanom Strojníckej fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. Sa začalo Medzinárodné kolokvium na tému Automatizácia a robotika v 21. Storočí, venovaná 90-tym narodeninám Dr.h.c. prof. Ing. Jána BUDU, DrSc.

Herľany si pamätajú stovky významných kolokvií, seminárov, či konferencií. Toto kolokvium je ale mimoriadne. Siaha do dejín slovenskej vedy a jej vynikajúcich reprezentantov na svetovej úrovni, zaoberajúce sa automatizáciou a robotikou. Mimoriadna je aj osobnosť, s menom ktorej je kolokvium spojené. Prof. Ján Buda, ak sa opierame o prístupné zdroje, je zakladateľom robotiky v Československu a iniciátorom spriahnutia náročnej teórie a mnohých významných vedeckých štúdií s praktickou realizáciou v produkčných v podnikoch. Na úvod stretnutia zazneli skladby v podaní Márie Varholčákovej a Jany Ivaneckej. Celkovú atmosféru zlepšili prítomným melódie študentiek akadémie múzických umení v Prahe.


Profesorovi Budovi prišli odovzdať hold mnohé známe osobnosti slovenského ekonomicko-politického diania a popredné osobnosti vedy a edukácie viacerých inštitúcií, vrátane profesorov, docentov z košickej univerzity, členov Slovenskej akadémie vied, Európskej akadémie vied a umení a uznávaných vedcov a pedagógov zo zahraničia, známe osobnosti. Ich príspevky deklarovali vzťah a uznanie. Po viacerých rečníkoch sa k profesorovi Budovi prihovoril známy vedec a súčasne podnikateľ Dr.h.c. prof. Ing. profesor Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Pripomenul mnohé okamihy života jubilanta, naplnené invenciami a príkladným odhodlaním cieľavedome načrtnúť vlastné životné ciele a naplniť ich činorodými skutkami, usilovnosťou, vytrvalosťou. Odráža sa to aj v názve písomého prejavu v slovách „Diktát času je najzodpovednejšou verifikáciou osobnosti“, ktorý odovzdal aj členom rodiny a sprístupnil verejnosti na svojej webovej stránke, vyzdvihol ohľaduplnosť k svojmu okoliu, blízkym priateľom a známym, ochotu v hocijakom čase poradiť aj svojim bývalým študentom a všetkým, ktorí mali a majú jubilanta Budu radi a rozumejú mu.


Nastala slávnostná chvíľa, o ktorej však nikto netušil. Prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, Štefan Kassay pristúpil k svojmu bývalému učiteľovi, aby sa mu poďakoval za nesmiernu cieľavedomosť a usilovnosť v plnení svojich snov a predsavzatí, ktoré vrchovate vo svojom živote naplnil. Za svoju nadáciu a v mene mnohých zamestnancov nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. odovzdal profesorovi Budovi, svojmu učiteľovi a dlhoročnému radcovi, Cenu Štefana Kassaya za celoživotné zásluhy v rozvoji slovenskej a svetovej vedy, za dlhoročné vedenie Strojníckej fakulty a jej rozmach, za založenie výskumného ústavu kovopriemyslu VUKOV v Prešove, za vynálezcovstvo, modernizáciu a rozvoj robototechnológie, za výchovu a vzdelávanie inžinierov nového typu, v diskusii počas prestávok a v závere prvého dňa kolokvia sa mnohí vracali k životnej ceste profesora Budu, k spôsobom, ako šíril okolo seba dobro a porozumenie. Osobnosť profesora Budu v oblasti tvorby znalosti pre výrobné technológie dokresľujú aj skutočnosť, že profesor Buda je člen vo viacerých medzinárodných organizáciách, akými sú SME (Society of Manufacturing Engineers), CIRP (The International Academy for Production Engineering) a ďalšie. V prestížnej organizácii CIRP je jediným jej členom zo Slovenska od roku 1973 až dodnes, čo je vlastne proces datovaný na kontinuu vývoja od zárodočného obdobia až dodnes a to v kontexte svetových udalostí, čo potvrdzuje aj ústredný motív kolokvia v duchu spojenia vedy a praxe. Práve idey plnoautomatizovaných závodov spred vyše štyridsiatich rokov nachádzajú svoje odobrenie aj v súčasnej, nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcii – Industry 4.0.

Vo viacerých referátoch bolo cítiť prienik do štvrtej etapy priemyselnej revolúcie. Vyzdvihovali, že na rozdiel od doterajšieho ponímania problematiky, základom problematiky je internet vecí. Zmienka bola aj o tom, že najbližších desiatich rokoch budú všetky stroje i niektoré súčiastky v nich schopné spolu komunikovať. Toto tvrdenie sa poniektorým zdalo byť nereálne avšak platí domnienka, že v spojení s ďalšími technológiami ako digitálnym podnikom, inteligentnými robotmi spolupracujúcimi s ľuďmi sú reálne mnohé ďalšie alternatívy. Istý nesúlad v názoroch spočíva predovšetkým v rozdielnosti názorov na čas realizácie. Dospelo sa k tomu, že želateľným výsledkom je spolupráca s ďalšími inteligentnými robotmi, ľuďmi, neznemená konečné teoretické riešenie. Napriek tomu, že časové dimenzie je tak ťažko odhadnúť môžeme rátať, že v primeranom čase sú názory účastníkov kolokvia aj v ich odhadoch vysoko pravdepodobné. Príjemnú atmosféru z celého podujatia ozvláštnila ľudová hudba.

bottom of page