top of page

Na prestížnej Ruskej ekonomickej univerzite G. V. Plechanova sa konala prezentácia autorského diela

Moskva 15. 6. 2017. Na medzinárodnej vedecko-praktickej konferencii orientovanej na podnikanie ako nevyhnutnej podmienky rozvoja Ruska, na Univerzite G. V. Plechanova vystúpil Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Predstavil monumentálnu pentalógiu profesora Kassaya ,,Podnik a podnikanie“ vydanú v piatich zväzkoch a v piatich jazykoch. V ruskom jazyku sú dnes vytlačené prvé tri zväzky, ďalšie dva sa pripravujú do tlače. V rámci prezentácie na konferencii prebehla rozsiahla diskusia. Do odborného hodnotenia sa zapojili prítomní funkcionári univerzity a členovia fakulty veľmi angažovane.

Kvalitu publikácií profesora Kassaya potvrdzuje fakt, že padlo niekoľko desiatok otázok, na ktoré sa našli v jednotlivých zväzkoch adekvátne odpovede. Zápisy na úrovni fakúlt a katedier jednoznačne potvrdzujú možnosť využitia každého zväzku pre potreby univerzity. Podrobne boli rozoberané možnosti využitia publikácie aj na špeciálne študijné programy týkajúce sa štúdia MBA. Záujem o tieto publikácie sa prejavil aj v prijatí nosných téz a úvah o spojení potenciálu teórie a praxe so Slovenskými a Ruskými vzdelávacími inštitúciami, ktoré majú možnosť napojiť sa na produkčnú prax.

Zo záverov konferencie vyplýva, že nielen pentalógia, ale aj ostatné prezentované publikácie profesora Kassaya boli prijaté odbornou komunitou ako mimoriadne užitočné, a využiteľné aj na nadstavbový formát vzdelávania. Po vyhotovení záznamov o samotnej prezentácii na úrovni katedier, fakúlt a vedeckej rady univerzity sa konštatovalo, že predložené diela prof. Kassaya sú na vysokej úrovni, prekračujúcej rámec Európy a každopádne sú využiteľné v podmienkach univerzity. Očakáva sa, že autor prof. Štefan Kassay na základe vysokého hodnotenia jeho autorských diel sa zúčastní aj osobne na rokovaniach s príslušnými akademickými hodnostármi, aby sa mohla uzatvoriť dohoda o spolupráci pre ďalšie obdobie. Ukazuje sa, že návšteva autora na univerzite je možná v krátkom čase, čo zrejme prispeje k zvyšovaniu efektivity v praktickom využití opisovaných záveroch pentalógie.

bottom of page