top of page

Ekonomická diplomacia prináša konkrétne výsledky, na čom sa zhodli J.E. Yordanka Chobanová a Štefan

Bratislava 9.6.2017. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, J.E. Yordanka Chobanová prijala dnes na pôde veľvyslanectva profesora Štefana Kassaya, autora známej pentalógie Podnik a podnikanie a viacerých významných vedeckých publikácií, zameraných na zefektívňovanie produkčných procesov. V diskusii o nových príležitostiach sa obaja zhodli na tom, že v rámci doterajších dohôd le správne opierať sa o doterajšie aktivity a to aj za predchádzajúce obdobie spolupráce autora s Bulharskom za obdobie už od roku 1994. Na základe predpokladov a formovania nových potrieb sa Štefan Kassay ponúkol možnosť rozšírenia doterajších projektov o viaceré detaily a zabezpečí prípravu ich včasnú realizácie.

Štefan Kassay dokumentoval pani veľvyslankyni aj niektoré aktivity a výsledky spolupráce za ostatných 23 rokov, čo je zároveň silným motorom na nové invencie a napredovanie. J.E. veľvyslankyňa Yordanka Chobanová sa ďalej zaujímala o samotnú pentalógiu Podnik a podnikanie.

Nosnou časťou rozhovoru bola možnosť prostredníctvom publikácii rozšíriť informačno, komunikačnú aktivitu medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vdelávania spoluprácou s vybranými aj menšími univerzitami v Bulharsku, a to nielen prednáškami, ale aj realizáciou – nového edičného radu RIADENIE, ktorý spĺňa predstavu vytvorenia spoločnej ekonomicko-produkčnej platformy. Prof. Kassay v rozhovore zdôraznil, že jej implementáciou v konkrétnych podnikoch, ako to potvrdzujú aj skúsenosti autora v slovenskej nadnárodnej korporácii, možno očakávať zvyšovanie ich ekonomickej výkonnosti.

Ide o významnú aktivitu, ktorá sa vlastne začína sprístupňovaním nových znalostí predovšetkým mladej generácii budúcich manažérov. Podľa edičného plánu aj pre potreby Bulharska by to mala byť séria dvadsiatich kníh formátu A5 v kompaktnej podobe, určených prioritne pre študentov univerzít. Prvá časť pilotného projektu v bulharskom jazyku s názvom „Menežment“, je už pripravená na jej uvedenie do povedomia odbornej verejnosti.

Osobitosťou spomenutých publikácií je skutočnosť, že vznikali priamo v produkčnej praxi, čo umožnilo sledovať aj ich ekonomický prínos pre podnik za konkrétne sledované obdobie. Veľvyslankyňa Bulharska s nemalou dávkou nadšenia poukázala na akútnu potrebu podobných publikácii v Bulharsku. Zdôraznila badateľnú analógiu vývoja ekonomickej situácie v obidvoch štátoch. Bulharská veľvyslankyňa J.E. Yordanka Chobanová a prof. Štefan Kassay načrtli aj možnosti ďalšej perspektívnej spolupráce so špecifickým smerovaním v oblasti ekonomickej diplomacie. Stretnutie nastolilo jasné mantinely spolopráce v ďalšom odobí . Ukázalo sa veľa možnosti, ako rozšíriť doterajšiu spoluprácu upriamiť sa na moderné formy pedagogickej aktivity. vzdelávania v integrácii s potrebami priemyselnej praxe.

bottom of page