top of page

Štefan Kassay prezentoval štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie vo Varšave

Warszawa 11.5.2017. Profesor Štefan Kassay na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave predstavil v poradí už štvrtý poľský preklad svojho autorského diela – pentalógie Podnik a podnikanie. Titul IV. zväzku s poľským názvom „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość“ opisuje „Interné procesy“ a je výsledkom spolupráce poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Medzi vzácnymi hosťami tohto podujatia tentoraz nechýbal ani prezident Bronislaw Komorowski, bývalá hlava štátu, ale i slovenský veľvyslanec vo Varšave Dušan Krištofík, zástupcovia poľského vydavateľstva, podnikatelia a vedeckí a akademickí pracovníci.

Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom patrí medzi najkomplexnejšie v Európe, keďže vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. Jednotlivé časti štvrtého zväzku s názvom Interné procesy podrobne analyzujú problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v netechnickýh odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku profesor Štefan Kassay.

Štvrtá kniha pentalógie Podnik a podnikanie sa na takmer tisíc stranách sústreďuje na to, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ uviedol profesor Kassay. Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie a dôsledky drancovania prírody,“ opísal obsah štvrtého zväzku pentalógie autor.

Úsilie Štefana Kassaya smeruje k možnosti vytvoriť v krajinách vyšehradskej štvorky jednotnú ekonomicko-produkčnú platformu. „Nefragmentujme erudíciu vedeckých ustanovizní a praktickú spôsobilosť výrobných podnikov oddeľovaním vedy od praxe a uplatňovaním praxe bez vedy,“ zdôraznil Kassay. Ako pripomenul, veda i jej spotrebitelia musia vstúpiť do spoločného záprahu s odborníkmi z praxe a nevymedzovať si výlučne vlastné teritória neprístupné nečlenom vedeckých inštitúcií, rovnako ako v praxi nezatvárať dvere podnikom, tzv. laboratórii praxe, kde sa rodia nielen prototypy komerčných produktov, ale aj prototypy myšlienkových kontextov s vedou a ekonomickou prosperitou. „Združenie síl vedy a praxe je združením inovačných multiplikácií a rastových potenciálov,“ priblížil svoje idey o symbióze vedy a praxe Štefan Kassay. Ako v závere prezentácie knihy Podnik a podnikanie vo Varšave konštatoval, je presvedčený o potrebe povýšenia ekonomickej diplomacie v medzinárodnom kontexte, a to šírením nových ekonomicko-produkčných riešení navzájom medzi krajinami s blízkou produkčnou kultúrou.

Na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave vystúpil aj generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý potvrdil reálne využitie vedeckých poznatkov teórie riadenia podniku Štefana Kassaya za ostatných 25 rokov v nadnárodnom potravinárskom komplexe, ktorý vyrába trvanlivé pečivo a cukrovinky a s úspechom sa so svojím nosným artiklom „Góralki“ presadil aj na náročnom poľskom trhu.

Zväzok Interné procesy je určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riaditeľom a samozrejme všetkým študentom ekonómie, technických disciplín a manažmentu ekonómie. Podobne, ako predchádzajúce tri zväzky, je aj aktuálne vydaný štvrtý vhodne doplnený grafmi, fotografiami a popisnými obrázkami. „Som presvedčený, že pentalógia má čo povedať aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou a tiež v krajinách, ktoré cestu trhovej ekonomiky nastúpili v prelomovom období a v skutočnosti ešte len formujú svoje podnikateľské prostredie, čo je hlavným obsahom prvého zväzku pentalógie,“ zhodnotil v závere prezentácie autor Štefan Kassay.


Popri pentalógii profesor Kassay predstavil aj novokoncipovanú sériu dvadsiatich kníh, ktoré sú v menšom formáte určené pre študentov vysokých škôl a postgraduantov.


Pri príležitosti prezentácie pentalógie vo Varšave profesor Štefan Kassay v mene predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. udelil „Zlatú medailu I.D.C. Holding, a.s.“ Prof. Adrzejovi Kupichovi za účasť na rozvojových projektoch s Vysokou školou Humanitas, za dlhoročnú spoluprácu a odbornú pomoc pri presadzovaní nových poznatkov z oblasti ekonomickej teórie do produkčnej praxe a recenzie v zahraničnej odbornej literatúre. Rovnaké ocenenie udelil aj Ryszardovi Juchniewiczovi za dlhodobú odbornú spoluprácu a precíznosť pri preklade, pentalógie Podnik a podnikanie, za odborné konzultácie a spoluúčasť na finalizovaní originálneho diela v poľskej jazykovej mutácii.

V procese finálnej prípravy je aj záverečný piaty zväzok „Učenie a rast“, ktorého poľská mutácia by mala vyjsť v lete tohto roku. Spolu s odprezentovaným štvrtým zväzkom v poľštine to bude už 14 kniha Štefana Kassaya preložená do jazyka našich severných susedov.

bottom of page