top of page

Ocenenie najlepšej študentky Bc. Dagmar Volochovej na Medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie

Prešov 27.4.2017. V priebehu medzinárodnej konferencie o podnikaní a inováciách, ktorú zorganizovala Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu, popri prednáškach aj zahraničných odborníkov zvučných mien došlo k nečakanej milej udalosti. Účastník tejto konferencie akademik Európskej akadémie vied a umení, známy podnikateľ, vedec, ekonomický diplomat a zároveň prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania nesúcej jeho meno Štefan Kassay, na konferencii po svojom vystúpení oslovil menovite prítomnú študentku, ktorej pred celým auditóriom vyslovil veľké uznanie formulované aj na dokumente, ktorý jej osobne odovzdal slovami: „Toto ocenenie patrí Bc. Dagmar Volochovej za investigatívny prístup a za vynikajúce študijné výsledky.“

Zľava: Ocenená študentka Bc. Dagmar Volochová, Ing. Eva Hvizdová PhD., MBA a profesor Štefan Kassay.


K blahoželaniu k vynikajúcim študijným výsledkom Štefan Kassay doložil aj vecný dar, kompletné, medzinárodne uznávané dielo, ktoré sa rozšírilo už do 38 krajín Európy a sveta – pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku. Neskôr, aj v rámci popoludňajšej diskusie Šefan Kassay akcentoval v spojitosti so svojim vystúpením o komunikácii a jej vplyve na osobnosť v globálnom pohľade, predovšetkým etickú a morálnu stránku vzdelávania a nevyhnutnosť tieto životne dôležité hodnoty si osvojiť a hlavne, vo svojom živote ich uplatňovať. Aj z pohľadu pedagógov je to trvalá hodnota, ktorá by mala dominovať medzigeneračne a najmä v súčasnosti odolávať informačnému smogu“ v zahustenom informačnom globálnom priestore.


„Som nesmierne rád, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove si na týchto hodnotách zakladá a v tom smere vychováva aj nastupujúcu generáciu mladých adeptov vedy a podnikania“ povedal pri neformálnom stretnutí rektorovi Dr.h.c. doc. PaedDr. Marekovi Storoškovi, PhD., Štefan Kassay, ktorý sa aj v budúcnosti k tomuto úsiliu rád pripojí aj v rámci aktivity svojej nadácie orientovanej na vzdelávanie a spojenie vedy praxou v kontexte s úlohami názorového formovania spoločenských perspektív a ich uplatnenia v každodennom živote.

bottom of page