top of page

Profesor Kassay vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie a inovácie podnikateľskýc

Prešov 27.4.2017. Profesor Štefan Kassay vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII.“ v Prešove, ktorú zorganizovala Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove svojou prednáškou „Komunikácia a komunikačný priestor, komunikačné okruhy a strategická komunikácia“ .


Po oficiálnom otvorení podujatia moderátorkou prof. Ing. Annou Šatanovou, CSc. a vystúpení prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD., z Prešovskej univerzity v Prešove sa za účasti odbornej a akademickej špičky zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Rumunska, ale aj z Izraelu a Čile, k účastníkom celkom neformálne prihovoril Štefan Kassay. Zareagoval už na začiatku konferencie pertraktované slová o kvalite života človeka s tým, že veľmi dobre pozná život ľudí vo fabrike a vo svojom okolí, a že to nie je život vôbec ľahký. Pripomenul, že práve podnikatelia a ich práca, by mali viesť k starostlivosti o ľudí, uznaniu ich pracovných zásluh a odovzdávania svojich síl na prospech podniku a samozrejme tým aj zlepšeniu ekonomiky krajiny. „Vo svojom príspevku som sa sústredil na rozvinutie hlavných prvkov strategickej komunikácie v globálnom rámci. Opieral som sa predovšetkým o svoje poznatky v praxi. Hovoril som o tom, že riadenie podniku a riadenie komunikácie musí byť položené na pevnom spoločnom základe, pretože komunikácia musí podporovať riadenie a naopak, riadenie si vyžaduje jedinečný nástroj a tým je komunikácia“. Popoludní, po hlavných referátoch profesor Kassay nanovo prízvukoval potrebu zvládania komunikačných procesov v globálnom komunikačnom priestore. Ako ďalej uviedol, sústredil sa aj na opis komunikačných okruhov, ktoré na základe vlastnej skúsenosti rozdelil na diplomatické, podnikové a súkromné.

Profesor Štefan Kassay počas vystúpenia na medzinárodnej konferencii „Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít“ v Prešove.

Nesmieme zabudnúť na to, že aj keď sa inovácia stane vlastníctvom niekoho musí prinášať práve a reálne spoločné dobro pre každého aby sa tak zabezpečil integrálny rozvoj človeka – zdôrazňuje doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Aj počas prestávky a popoludní padali otázky týkajúce sa nedávnej konferencie Nová Európa/New Europe, ktorá sa konala Smoleniciach. Profesor Kassay, prítomným odpovedal na otázky diskutujúch bez okolkov a konkrétne: „na konferencii vystúpili výnimočné osobnosti, medzi nimi aj prezidenti Ivan Gašparovič, Lech Wałęsa a Bronisław Komorovski, čo znamenalo veľký prínos. Významnosť konferencie Nová Európa 2016, organizovaná nadáciou na podporu vedy a vzdelávania v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa premietla aj v publikačnej činnosti. To všetko potvrdilo efektivitu šírenia zásadných myšlienok, ktoré prenikajú do relevantného okolia.“ Napríklad aj dnešné vystúpenie, rovnako vystúpenie profesora Rudofa Dupkalu na konferencii o novej Európe natoľko rezonovalo, že „sa lámu rekordy v sledovanosti jeho vystúpení,“ povedal Kassay a dodal, že „práve tieto komunikačné aktivity potvrdzujú uplatnenie jeho teórie medzikruží v podnikateľskej praxi.“ Dosahuje sa tak integrácia a synergia komunikačných aktivít v globálnom a lokálnom prostredí.

prof. Dr. Oleh Soskin z Institute of Society Transformation v Kyjeve hovoril plynulou slovenčinou o svojich výskumoch a príprave svojej dizertačnej práce.

S veľkou odozvou sa stretol prof. Volodymyr Panasovyč Prychoďko, DrSc.

Podľa profesora Kassaya excelentné produkčné a komunikačné procesy majú za cieľ vytvoriť súlad samotných produkčných aktivít, ktorý je podmienkou vytvorenia konečného produktu na excelentnej úrovni. „Je to však zároveň podmienka a možnosť prieniku na excelentné trhy. Zároveň sa tak dosahuje jednota kvality, ceny a dobrého mena tvoriacej produkty, ale i krajiny, ktorá šíri špičkové produkty vlastné alebo v kooperácii s inou krajinou. V tomto štádiu už možno hovoriť o ekonomickej diplomacii, prípadne o podnikovej diplomacii,“ uviedol vo svojej prednáške.

Na vedeckej konferencii v Prešove vystúpili aj prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Bc. Yves Nicolas Ogou študent VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Bc. Dominika Špaková študentka VŠMP ISM Slovakia v Prešove, ktorí hovorili o aktuálnych otázkach zamestnanosti. Nové pohľady na ekonomiku a nové možnosti veľmi presvedčivo priblížil prof. Dr. Oleh Soskin z Institute of Society Transformation v Kyjeve. V odbornom príspevku doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku sa sústredil na otázky kvality života v sociálnych a etických dimenziách. Tieto názory korešpondovali aj s vystúpením prof. Volodymyra Panasovyča Prychoďka, DrSc. z Užhorodskej národnej univerzity. S veľkým záujmom si účastníci konferencie vypočuli aj referát o ekonomickej situácii na Ukrajine, s ktorým oboznámila publikum prof. Irina Markina DrSc. z Poltavskej univerzity.

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., „prenasledovaný“ veľkým množstvom otázok z auditória s veľkým prehľadom a presdvedčivo odpovedal aj na nečakané, avšak aktuálne otázky súčasných spoločenských javov vo svete a udalosťami, ktoré sa zvlásť dotýkajú Európy.

V rámci programu sa medzinárodná konferencia okrem problematiky podnikania a podnikateľských aktivít popoludňajších hodinách venovala aj ďalšej téme – „Kvalita života v sociálnych a etických dimenziách VIII.“ Delegáti konferencie sa vyjadrovali ku konkrétnym otázkam, ktoré sa týkajú ekonomických súvislostí ako aj rozličných aspektov tematiky kvality života. V rámci celostného holistického prístupu a rekonštrukcie deprivácie globálneho uchopenia vzniklo spoločné zasadanie plenárnej časti, ako aj spoločné zasadnutie oboch sesterských konferencií. Martin Heidegger sa vo svojej vizionárskej prednáške Der Zeit des Weltbildes vyjadril v zmysle jedinečného miesta univerzity ako zachovania osobnosti učenca a vzdelanca pred úzkym špecialistom, ktorý nepotrebuje nijakú knižnicu, podriaďuje sa prevádzke a jeho duševný obzor môže skĺznuť do fachidiotizmu. Marián Ambrozy súhlasí s pozitívnym konotovaním univerzity u Heideggera, a ako ďalej odznelo, preto naše podujatie nebude separované.


Spoločné rokovanie venované podnikaniu, podnikateľským aktivitám a kvalite života určite prinieslo vzájomné obohatenie v zmysle možných impulzov aj pre heuristiku, pre ktorú sa môže stať interdisciplinárny dialóg živnou pôdou. Samotná konferencia privítala odborníkov z rôznych disciplín vedy, poznania a praxe. Na konferencii prítomní filozofi, sociológovia, teoretici manažmentu, ekonómovia, filológovia, teoretici sociálnej náuky Cirkvi, teológovia, sociálni pracovníci dali veľa nových podnetov. Čo je veľmi potešiteľné, do zasadania boli interaktívne zapojení aj úspešní študenti, ktorí majú potenciál stať sa raz uznávanými odborníkmi a ktorí môžu posunúť hranice poznania. Medzigeneračný nástup mladých ľudí dáva veľké predpoklady, že svet sa pohne správnym smerom. Vyplynulo to aj z tejto konferencie.


bottom of page