top of page

Veda a prax sa bez seba nezaobídu

Bratislava 18. 4. 2017. Po úspešnej medzinárodnej konferencii „Nová Európa/New Europe 2016“ vo vydavateľstve VEDA Slovenskej akadémie vied vychádza aj jej knižná podoba s výrečne pôsobiacim titulom „ANTOLÓGIA – historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia, spoločenské javy, očakávania a predstavy v prezentáciách významných osobností“.

Výrazovo stvárnený vonkajšok publikácie, ale aj priliehavá modrá farba prislúchajúca Európskej únii s trepotajúcou sa vlajkou a zvoleným logom konferencie Nová Európa vtlačili tejto publikácii dynamický ráz. Na takmer 200 stranách čitateľ nájde prepis audiovizuálnych záznamov vystúpení rečníkov konferencie, ako aj písomné príspevky ďalších významných osobností a doplňujúce materiály o medzinárodnej konferencii, ktorej cieľom bolo (a naďalej aj zostáva) hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa aktuálnych spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe, v kontexte s ostatným vývojom v Európskej únii ovplyvneným migračnou vlnou, zmenou hospodárskych a sociálnych pomerov, bezpečnostnými rizikami i hrozbou terorizmu na starom kontinente.


Konferencia sa uskutočnila dňa 29. novembra 2016 na Smolenickom zámku pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka (str.48), ako sprievodné podujatie historicky prvého slovenského predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Autorom konferenčného „tezauru originálov textov, i audiovizuálnych záznamov“ vo zvolenej obsahovej skladbe a osvetľujúcim „prídavným“ textom, je prezident konferencie Nová Európa/New Europe 2016, Štefan Kassay (str.28), ktorý je zároveň aj prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ako hlavného organizátora tohto úspešného medzinárodného podujatia.


Okruh pozvaných hostí konferencie sa sústredil na predstaviteľov vlády, bývalých prezidentov, politikov, diplomatov, akademikov, podnikateľov a predstaviteľov hospodárstva a priemyslu zo strednej Európy. Samotný priebeh konferencie sa javil ako produkt harmonického celku nadobúdajúci podobu jemne sa premieňajúceho klastra. Kniha zaznamenáva aj myšlienkové konfrontácie pod vplyvom jednoznačných úvah, niekedy aj miernych oterov a narážok v serióznom tóne, aj komparácií s vážne výpovednými argumentmi originálnych myšlienok. Z vystúpení rečníkov doznieva atmosféra vnímania nového, zvláštneho, ale hlavne užitočného a objavného. To je základ rozhodnutia prezidenta konferencie, profesora Štefana Kassaya publikovať knižný extrakt konferencie Nová Európa/New Europe s názvom Antológiu. Želateľný výsledok sa dosiahol v rekordnom čase aj zásluhou vydavateľstva SAV VEDA. Ide o verný „kopyrajt“ obsahu myšlienok jednotlivých vystúpení autorov, cituje aj rečníkov z radov niekdajších hláv štátov a osobností svetového grádu. Napríklad niekdajší poľský prezident Bronislaw Komorowski (str.39) v úvode konferencie prízvukoval, že by sme nemali podliehať pesimizmu, aby sme sa nepoddali krízam, ktoré Európu sužujú. Podľa Komorowského „nestojí za to, aby sme stavali „novú“ Európu, skôr musíme hľadať nové moderné myslenie, ktoré vystrieda to staré. Brexit oslabuje autoritu a potenciál Európy. Sme citliví na manipulácie, populizmus a tiež sa tu prejavuje národný egoizmus.“ Laureát Nobelovej ceny mieru a prvý porevolučný prezident Poľska Lech Walesa (str.42) vo svojom príhovore so zápalom jemu vlastným, s patričným tónom sa vyjadril: „musíme zmeniť čo treba, čo je nesprávne a čo má slúžiť väčšine“! Zamýšľal nad tým, čí Európsku úniu treba „opraviť“ alebo „vybudovať úplne novú“. Ivan Gašparovič (str.44) z pozície bývalej hlavy štátu na konferencii prízvukoval, že za ekonomický rast, zlepšovanie sociálnych podmienok, rešpektovanú zahraničnú politiku vďačí Slovensko práve členstvu v Európskej únii. V súvislosti s vývojom v Európe i vo svete upozornil na rastúce riziko globálneho konfliktu. „Strácame záujem o spoluprácu a hľadáme vo svete problémy, ktoré chceme svojsky riešiť, či sa to niekomu páči, alebo nie, dnes je tu zase studená vojna a staviame bariéry,“ zaznelo v príspevku Ivana Gašparoviča.


Konferencia rozvírila hladinu pretrvávajúcich názorov a polemík a zároveň spôsobila významový chaos v spojitosti a novými a novými nečakanými udalosťami a odkrývaním pomaly zabudnutých káuz v krátkodobej histórii našej krajiny, ale aj súvislostí s vývojom situácie vo svetovom meradle. Po doznievaní atmosféry konferencie, ale i jej ďalšom vrstvení sa v myšlienkach účastníkov konferencie, prípadného aj jej komentovania, či spomínania a vyhlásení, sa ukázalo, že je toho ešte veľa, čo si treba vysvetliť, čo je potrebné povedať!


Konferencia samotná sa stala oporným bodom na zaujatie pozície k prebiehajúcim udalostiam a jej výsledky môžu zároveň slúžiť ako platforma na výmenu skúseností, názorov a odborných pohľadov účastníkov, najmä z pohľadu krajín Vyšehradskej skupiny, ktorá zdieľa spoločné hodnoty vychádzajúce z historického, kultúrneho, politického i geografického kontextu. Je to veľká udalosť, ak zoberieme do úvahy aj zapojenie sa Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu a hlavne jej prezidenta Felixa Ungera (str.36), s jeho podnetným vystúpením. Rovnako viceprezident Európskej akadémie vied a umení, profesor Štefan Luby (str.71) a ním prezentované záverečné hodnotenie konferencie znamená veľa. Ide o skutok nesmierne poučný a v spoločenskom snažení príkladný. Osobitne inšpiratívne, vo vzťahu ku konferencii vyznieva úvodný audiovizuálny príhovor známeho materiálového vedca, reprezentanta slovenskej vedy vo svete, novozvoleného predsedu Slovenskej akadémie vied a umení, profesora Pavla Šajgalíka. Ešte pred konferenciou na webovej stránke v rubrike Hosť Štefana Kassaya, sa v pozitívnom duchu stretli paralely zámerov SAV a Nadácie profesora Štefana Kassaya, zamerané na vedu a vzdelávanie spolu so zámermi oddelenia vied o spoločnosti, t.j. vied o človeku a ich skutočnom uplatnení v produkčných podnikoch v SR a tiež v európskom rámci.


Na tému Kassayovej konferencie NOVÁ EURÓPA nadväzuje projekt workshopov a konferencií pod názvom „NEXT EUROPE“ organizovaných Európskou akadémiou vied a umení v Prahe, Ľubľane, Salzburgu, Budapešti, Ríme a v Benátkach, k čomu sa už v rubrike na webovej stránke www.kassay.eu v rubrike Hosť Štefana Kassaya vyjadril Štefan Luby, viceprezident Európskej akadémie vied a umení a rovnako autorsky (aj beletristicky) a na vedeckom poli (nanotechnológie a iné). Profesor Pavol Šajgalík má k týmto slovám blízko, pretože jeho materiálový výskum, konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová transformácia sú predpokladom rastu reálne využiteľného potenciálu slovenskej vedy.


V podobnom zmysle čitateľ nájde v Antológii aj postrehy z neformálnych rozhovorov organizátorov a účastníkov konferencie. Výzva k optimizmu implicitná v mnoho hovoriacom názve III. časti Antológie „Konferencia pokračuje „Prebudili sa stavitelia mostov, deštruktori a pochybovači“ (str.20). Štefan Kassay v tomto svojom výroku povedal akurát dosť a je hodno nad tým popremýšľať. Napísal to, čo cíti. Vo svojej korešpondencii a stovkách článkov, oponentúr, všade vyzdvihuje otázku zachovania zásad morálky, etiky a serióznosti vo vzťahoch, nebedákanie nad problémami. So samozrejmosťou, okrem knihy Antológia sa oddáva tvorivej, celospoločensky užitočnej práci aj ako známy aktivátor verejne prospešných záujmov a ekonomický diplomat, ako autor životného diela, päťzväzkovej monografie Podnik a podnikanie a desiatok odborných štúdií. Rovnako ako prezident konferencie a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, vnáša do diskusie nosné myšlienky a presadzuje úvahy a polemiky o budúcnosti starého kontinentu ako demokratickú požiadavku rozvíjať otázky zmyslu a rozumných potrieb človeka ďalej, aj po oficiálnom skončení konferencie.


Nesporne pozoruhodná je aj myšlienka Štefana Lubyho poskytnúť podklady obsiahnuté aj v Antológii poskytnúť príslušným profesionálnym inštitúciám na vedeckú analýzu z hľadiska politológie a komplexné prehodnotenie aj v nových situáciách. Súčasťou dokumentácie sú stručné informácie o Nadácii profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, ako aj informácie o ideovo a poradensky participujúcej korporácie I.D.C. Holding, a.s.


V súvislosti s Antológiou zaujala aj poznámka Štefana Kassaya, autora Antológie, o organizovaní podobnej konferencie (18.4.2017, Antológia, str. 9), ako bola Nová Európa, ktorú pripravil Ekonomický ústav SAV s podporou združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub a a Medzinárodný klub SR rovnako pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

V tézach Otvorená akadémia a v prezentačnej publikácii „Veda je budúcnosť“ s úvodníkom predsedu SAV, kde Pavol Šajgalík vyzdvihuje úspešnú akreditáciu a vysoký kredit SAV v spoločnosti. Ak materiálovú odbornosť Pavla Šajgalíka premietneme do spoločensky prospešných procesov, kam nesporne patrí aj Kassayova konferencia a jej práve vydaný písomný pandantiv – Antológia, potom možno hovoriť aj o ideovo odbornej podobe teórie a vedeckého výskumu, ale aj tak žiadanej realizácie vedou potvrdených princípov, rovnako spoločensky a verejne užitočných, uznávaných zacielených aktivít, či už v priamej pozícii vedúcej osobnosti veľkej vedeckej inštitúcie, alebo aj veľkej produkčnej nadnárodnej korporácie, ako je napr. I.D.C. Holding, a.s., kde je autor Antológie a prezident konferencie Nová Európa čelným predstaviteľom.

Dnes, iba niekoľko týždňov po Kassayovej konferencii treba priznať aj užitočnosť už spomenutej ďalšej konferencie, a to z iniciatívy Ekonomického ústavu SAV pod vedením profesora Juraja Sipku, riaditeľa Ekonomického ústavu SAV. Mimoriadne zaujímavé vystúpenia jeho popredných známych osobností zaujali prítomných natoľko, že aj v neformálnej časti si mali jej účastníci čo povedať. Podľa slov Štefana Kassaya, „bezprostredne po návrate z tejto výnimočnej udalosti, nielenže išlo o postkonferenčné neformálne debaty, ale konferencia akoby pokračovala v predĺženom čase do neskorých hodín, ale stala sa aj žriedlom výmeny názorov a dokonca aj otvorene priznaných, doteraz málo využívaných príležitostí pre úzku spoluprácu s produkčnou praxou, s osobnosťami podnikateľskej sféry, ktorí aj vo svojich profesiách dosahujú v podnikaní významné úspechy a to aj v medzinárodnom rámci“.

Výsledok úsilia už teraz potvrdzuje jeho praktickú stránku. Na porade predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. pod vedením predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Pavla Kovačiča a tiež na porade Dozornej rady, jej predseda profesor inžinierstva riadenia priemyslu a doktor ekonomických vied, Štefan Kassay prízvukoval, že podnikanie bez vedy je iba malá kompozícia vo svete známych postupov a technológií a uplatnenia vied o človeku v produkčnej praxi. Zároveň, nanovo prízvukuje Kassay, veda, ako zo vyplýva zo slov jej vrcholových predstaviteľov, najmä v Slovenskej akadémii vied, v budúcnosti bez produkčných podnikov, ako miesta realizácie veľkých vedeckých projektov sa nezaobídu. Tak ako sa vedecké inštitúcie a výskum nemôžu zaobísť ani bez podpory predstaviteľov vedenia štátu, ani bez podpory predstaviteľov výkonného riadenia štátu spolu s ekonomickou diplomaciou aj zo sféry podnikov a korporácií v zmysle šírenia dobrého mena Slovenskej republiky vo svete aj verejným uznaním v európskych štruktúrach. K tomu by mali prispieť aj v Antológii uvádzané príklady a vynaložené úsilie všetkých podobne zmýšľajúcich osobností spoločensky žiaducich zmien a pokroku pre blaho všetkých ľudí na tejto planéte.


bottom of page