top of page

Vychádza štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie autora Štefana Kassaya v poľskom jazyku

Pezinok 22. 3. 2017. Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie – „Interné procesy“ autora Štefana Kassaya vychádza v týchto dňoch v poľskom jazyku. Kniha s názvom „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość“ je výsledkom spolupráce poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Štvrtý zväzok podrobne analyzuje problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v nestrojárskych odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku profesor Štefan Kassay.

Štvrtá kniha pentalógie Podnik a podnikanie sa na takmer tisíc stranách sústreďuje na to, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ uvádza profesor Kassay. Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie a dôsledky drancovania prírody na rast produkcie,“ opisuje v štvrtom zväzku pentalógie Kassay. Rast produktivity musí byť podľa neho založený na odhaľovaní plytvania, nižšej spotrebe materiálov, času a produkcie odpadov. Ako ďalej známy podnikateľ, vedec a autor v jednej osobe uvádza, dôležité je, aby manažmenty firiem hľadali možnosti využitia nových moderných technológií. Iba tak podľa neho možno zachovať konkurencieschopnosť podniku.


Zväzok Interné procesy je určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riaditeľom a samozrejme všetkým študentom ekonómie, strojárstva a manažmentu. Podobne, ako predchádzajúce tri zväzky, je aj aktuálne vydaný štvrtý vhodne doplnený grafmi, fotografiami a popisnými obrázkami. „Som presvedčený, že pentalógia má čo povedať aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou a tiež v krajinách, ktoré cestu trhovej ekonomiky nastúpili v prelomovom období a v skutočnosti ešte len formujú svoje podnikateľské prostredie, „čo je hlavným obsahom prvého zväzku pentalógie,“ hodnotí autor Štefan Kassay.


V procese finálnej prípravy je aj záverečný piaty zväzok „Učenie a rast“, ktorého poľská mutácia by mala vyjsť do leta tohto roku.

 

O pentalógii Podnik a podnikanie

Autor publikácie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Podnik a podnikanie prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde podľa autora prioritu má pred marketingom komunikácia. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných zahraničnými vydavateľstvami.

bottom of page