top of page

O riadení v Budapešti

Budapest 13.3.2017. Dnes sa prof. Štefan Kassay, autor pentalógie Podnik a podnikanie stretol v Budapešti s riaditeľom vydateľstva Gondolat, ktoré spoločne s vydavateľstvom VEDA SAV vydávali maďarskú modifikáciu spomenutého diela. Riešili otázky ďalšej spolupráce z hľadiska rentability vydávania modifikovanej verzie edičného radu Riadenie. Ide o 20 kníh formátu A5 v tvrdej väzbe, ktoré sú určené pre druhý a tretí stupeň štúdia na univerzitách každého typu. Priebeh rokovania ukázal, že problémové otázky sa môžu riešiť priechodným spôsobom. Nanovo sa vrátili k nedávnym úvahám o možnom rozpočte, a hlavne výnosom v podobe nových znalostí určených pre študentov, manažérov a nastupujúcej generácii mladých podnikateľov. Prerokovaná bola podoba zamýšľaného vydania série na seba nadväzujúcich dvadsiatich kníh. Rozoberali sa aj otázky reálnosti navrhovaných trojmesačných cyklov termínov vydávania jednotlivých častí kníh v kazetách, čo sa sprvu javilo rekordnou požiadavkou, takmer nemožnou. Každá kazeta by obsahovala štyri knihy s jednotným názvom „Riadenie“ Grafická podoba publikácií vo formáte A5 v dvojfarebnom spracovaní je príťažlivá svojim vonkajškom, ako aj rozvrstvením daných kapitol do podoby zvyšujúcej zrozumitelnosť aj zložitejších častí manažérskych profesií.

Fotografia zo vstupného rokovania z novembra 2016. Na snímke zľava, prof. Štefan Kassay, autor súboru kníh Riadenie, JUDr. Lucia Nováčková poradkyňa, podniková právnička, Ing. Lucia Kassayová, MBA, správkyňa Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Ing. Róbert Hadnagy, riaditeľ obchodnej pobočky I.D.C. Hungária. Zrt, István Bácskai, riaditeľ vydavateľstva Gondolat

Dané spracovanie pomerne zložitého obsahu je svojim spôsobom aj výzvou na publikačnú činnosť doktorandov, habilitantov a inaugurantov profesorského konania. Podstatne k tomu prispieva aj uznávaný slovenský autor, profesor Štefan Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení, v podobe symbolického daru mladej generácii študentov a tých, ktorí sa danej vedeckej disciplíne venujú. Dvadsať častí tejto publikácie je zároveň výstavnou sieňou umeleckého stvárnenia vedecky graduovaných kníh, ktorých dopad by sa mal prejaviť v urýchlení osvojenia si nosných téz a ich hlbšieho pochopenia v procesoch riadenia a hlavne dôsledkov po implementácii nových metód do sústavy už existujúcich produkčných procesov. Toto je možné iba preto. že knihy vznikli v prostredí reálneho podniku a sú verifikované skutočnými výsledkami podniku, ktorý tieto postupy implementoval do produkčnej praxe. Súčasťou komplexných aktivít približujúcich knihu odbornému čitateľovi, sú prezentačné výjazdy autora s vydavateľom do inštitúcie, ktoré napomáhajú šíreniu tohto diela v Maďarsku.

bottom of page