top of page

Pracovné stretnutie Štefana Kassaya s Lajosom Kupcsokom a Kupcsokné Polyák Ágnes Antóniou

Vysoké Tatry 3.-4. 2. 2017. Pracovné stretnutie slovenského podnikateľa, vedca a ekonomického diplomata, zakladateľa a prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya so spolupredsedom Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory Dr. Lajosom Kupcsokom a Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes, tajomníčkou pre otázky samosprávy karpatského regiónu, sa konalo v Novej Lesnej, s cieľom dohodnúť sa na podrobnejšej analýze, pokiaľ ide o možnosti a realizáciu konkrétnych aktivít vo vzájomnej spolupráci odborníkov Slovenska a Maďarska

Hostia Štefana Kassaya pri zoznamovaní sa s predloženým Návrhom dlhodobej spolupráce medzi Nadáciou podporujúcou vedu a vzdelávanie a príslušnou sekciou Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory.


V úvodnom príhovore profesor Kassay pripomenul podiel oboch hostí na úspešnom priebehu medzinárodnej konferencie Nová Európa a odovzdal im písomné vyjadrenie úcty k ich osobnosti a preukázanej aktivite, DVD záznam z priebehu konferencie a záznam z vystúpenia Dr. Kupcsoka a tiež všetky zväzky pentalógie v maďarskom (Vállalat és Vállakozás) a v anglickom jazyku (Enterprise and Entrepreneurship) ako dar Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

Okamih odovzdania pamätnej Lajosovi Kupcsokovi medaily na konferencii Nová Európa v Smoleniciach.

Rokovanie nadväzovalo na nedávnu budapeštiansku prezentáciu Štefana Kassaya, pri príležitosti vydania všetkých piatich zväzkov v maďarskom jazyku, a na vystúpenie Lajosa Kupcsoka na medzinárodnej konferencii Nová Európa v Smoleniciach. Dr. Kupcsok sa jednoznačne vyjadril, že: „už doterajšie prezentácie a aktivity boli veľmi vydarené a boli zvlášť dôležitým prvkom budovania slovensko-maďarských hospodárskych vzťahov“. V priebehu debaty Dr. Kupcsok viackrát vyzdvihol otázku prepojenia vedy a praxe: „Podstatné je, že sa nám darí aj zásluhou prezentácií pentalógie v maďarskom jazyku spoločne zapojiť sa do rozvoja vedeckého života a univerzitného vzdelávania a samozrejme tiež do rozvoja maďarsko-slovenských vzťahov“. A ďalej, v zhode s názorom Kupcsokné Polyak Ágnes prízvukoval, že: „Hlavnou úlohou je posilnenie hospodárskych vzťahov so Slovenskom, Českom a Poľskom, čo je obsahom nedávno sformulovanej novej stratégie budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory na roky 2016 – 2020. Jej jadrom je budovanie vzťahov s krajinami V4."

Návrh dlhodobej spolupráce medzi Nadáciou podporujúcou vedu a vzdelávanie a príslušnou sekciou Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory.


Rozhovor, ktorý trval niekoľko hodín, sa opieral predovšetkým o otázky spojenia teórie a praxe, čo Dr. Kupcsok komentoval uvedením konkrétnych príkladov: „Povedzme, vyhľadávanie konkrétnych obchodných partnerov, čo je vlastne priame spojenie ponuky a dopytu. Týka sa to napríklad účasti na jarmokoch, ako veľmi dobrej príležitosti preukázať svoje „fachmanské“ majstrovstvo priamo pred prizerajúcimi sa návštevníkmi jarmoku, čo maďarským podnikateľom a remeselníkom otvára možnosť rýchlejšie preniknúť na trh. Takisto na severnej hranici – v komárňanskej, nográdskej, peštianskej a boršodskej župe až po győr-mošonskú-šopronskú župu – vždy pozývame slovenských podnikateľov, aby aj oni u nás predstavili svoje výrobky a služby“.


Popri celom rade diskutovaných detailoch možnej spolupráce sa obaja hostia profesora Kassaya neustále vracali k otázke ekonomickej diplomacie a kreovali nové predstavy a možné prístupy k riešeniam. Vzhľadom na závažnosť témy prof. Kassay sa zmienil, že má takmer dokončenú dvojazyčnú, slovensko-anglickú verziu knihy o ekonomickej diplomacii z pohľadu podnikateľskej praxe. Uviedol, že: „viaceré metodologické časti z tejto knihy sú už publikované aj na stránke www.neweurope.sk dokumentujúce spoluprácu v rámci ekonomickej diplomacie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí počas prípravy medzinárodnej konferencie Nová Európa.“ Dr. Kupcsok, významná osobnosť ekonomicko- politického života ešte ako poslanec maďarského parlamentu, uviedol aj príklady vlastného zapojenia sa do praxe: „V posledných dvoch rokoch prednášam hospodársku diplomaciu v podľa rozvrhupostgraduálneho štúdia na Právnickej fakulte reformátorskej univerzity Karola Gašpara. Poznatky získané v praxi zdieľam so študentmi a to je vlastne môj osobný príbeh“.


V rozvinutí nosných myšlienok v trojčlennom zložení diskutujúcich Dr. Kupcsok vrátil k vážnym otázkam vzájomných vzťahov medzi slovenskom a Maďarskom. Vyjadril sa, že: „Do tejto aktivity veľmi dobre zapadá prezentované dielo slovenského autora prof. Kassaya „Podnik a podnikanie“, monumentálne dielo písané na cca 4,5 tisíc stranách v luxusnom, plne farebnom B4 formáte. Je to celoživotný duševný produkt, kompletne vydaný pod gesciou Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, v kooperácii vydavateľstiev Gondolat v Budapešti a vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied VEDA v maďarčine. Pripájam sa ku konštatácii, že tých 5 zväzkov, to monumentálne dielo 20 ročnej práce autora je duševným darom slovenského občana, vedca a podnikateľa pre Maďarov a pre Maďarsko. Chcel by som, aby Maďari vedeli o tom, že aj v Maďarsku veľmi známy slovenský autor to dielo napísal pre nich knihu a to z vlastnej podnikateľskej praxe. Pentalógiu považujem za veľmi užitočnú, preto sa usilujeme o oboznámenie verejnosti, že takáto publikácia existuje.“

Počas ďalšieho rokovania profesor Kassay predostrel Lajosovi Kupcsokovi možnosť vydávania spomenutej pentalógie aj v menšom a lacnejšom čiernobielom vydaní. Reč bola aj o ekonomických a politických otázkach, ktoré sú pre spoluprácu dôležité: „Nazdávam sa, že čo je možné, to treba zjednotiť“, konštatuje Lajos Kupcsok. „Štáty V4 budú konkurencieschopné, flexibilné a úspešné vtedy, keď čo najviac zblížime slovenský, poľský, český a maďarský model. Teraz už vyše 10 rokov sa zaoberám maďarsko-slovenskými hospodárskymi vzťahmi a pokladám to za svoju srdcovú záležitosť a rád by som pokračoval v spolupráci s Vami“.


bottom of page