top of page

Obzretie sa za tvorbou Štefana Kassaya v roku 2016

Bratislava 27. 1. 2017. Osobitosť literárnej tvorby Štefana Kassaya, akademika Európskej akadémie vied a umení, spočíva vo variantnej štýlovosti a variantnej žánrovosti. Venuje sa vede a je autorom uznávaných vedeckých diel. Výraznou monografiou je pentalógia, vydávaná vo vydavateľstve SAV VEDA. Svojou výnimočnosťou bola začlenená do Európskej knižnice a tiež ako jediné dielo slovenského autora je umiestnená aj v Kremeľskej knižnici. Predstava o tvorbe Štefana Kassaya v roku 2016 si však vyžaduje obzretie sa aj do nedávnej minulosti, v ktorej autor systematicky pokračuje. Dokumentujú to aj priložené obrázky.

Kompletné vydanie projektu Podnik a podnikanie predstavuje 25 kníh, t.j. 5 kníh v piatich jazykoch. Vydavateľstvo SAV VEDA už pred vyše dvomi rokmi vydalo všetkých 5 zväzkov v slovenčine a rovnako 5 zväzkov v anglickom jazyku, ktoré sú už v rámci ekonomickej diplomacie užívané v 38 štátoch v Európe, ale aj v iných krajinách.


V cudzojazyčných vydaniach sú spoluvydavateľmi pentalógie vydavateľstvá KSIĘGARNIA AKADEMICKA v Krakove, vydavateľstvo GONDOLAT v Budapešti a vydavateľstvo NAUKA Moskve. Poľská modifikácia je vlastne kompletná, pretože po náročných jazykových úpravách v krakovskej redakcii sa vo vydavateľstve VEDA s tlačou štvrtého zväzku už začalo a piaty zväzok bude do tlače pripravený pravdepodobne už o mesiac. Do súboru 25 kníh chýba už len štvrtý a piaty zväzok ruskej modifikácie. Vydanie štvrtého zväzku by malo byť v apríli t.r. a posledný, piaty zväzok do konca roku 2017.

V roku 2016 bola vydaná kompletná pentalógia v maďarskej modifikácii. V rovnakom dizajne okrem slovenského vydania už boli vydané pentalógie v angličtine a poľštine. Do vedomia podnikateľov pentalógia vo všetkých jazykových prenikala postupne okrem iného na viacerých prezentáciách a to nielen na univerzitách, ale i na obchodných a priemyselných komorách na iných inštitúciách. ktoré šíria vedu a vzdelávanie viacerými spôsobmi.

Pravidelnosť a názorová kontinuita si vyžaduje neustálu tvorivú činnosť, počnúc základnými žánrami, pokračujúc písaním kníh s odborným obsahom a nadväzujúc aktualizáciou spoločensky významných aktivít. V roku 2016 Štefan Kassay okrem spomenutých artefaktov napísal 52 tlačových správ, 28 komentárov v v Hospodárskych novinách a ďalších 28 článkov v rozličných časopisoch a periodikách,, ako moderátor viedol 21 audiovizuálnych rozhovorov a rad ďalších aktivít.


K uvedeným dielam je potrebné ešte prirátať Projekt informačno-komunikačných medzikruží a tvorbu rubriky Hosť Štefana Kassaya – rozhovory s význačnými osobnosťami spoločenského života, aktivity v Nadácii profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, a v uplynulom roku predovšetkým spoluprácu s predsedníctvom SR v Rade EÚ, jej knižnú podobu určenú pre decíznu sféru, a realizáciu medzinárodnej konferencie Nová Európa v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení a so Slovenskou akadémiou vied. Súčasťou praktickej realizácie úloh formulovaných v jednotlivých projektoch bolo výjazdové rokovanie ministrov EÚ v korporácii I.D.C. Holding, a.s., ktorej profesor Kassay je spoluzakladateľom a vyše dvoch desaťročí predsedom Dozornej rady. Táto rozsiahla tvorba a spojenie vedy s praxou je motiváciou v spoločenskom okolí a to aj v súčasnej zložitej dobe.

bottom of page