top of page

O perspektívach a príležitostiach s Čínskym veľvyslancom Lin Linom

Bratislava 18. 1. 2017. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike Lin lin sa dnes na pôde veľvyslanectva stretol so Štefanom Kassayom, predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Profesor Kassay informoval čínskeho veľvyslanca o celom rade aktivít korporácie, ako aj jej domácich a zahraničných dcérskych spoločností. Veľvyslanca Lin Lin oboznámil aj so svojou rozsiahlou publikačnou tvorbou zameranou predovšetkým na oblasť riadenia podnikov, čerpajúc skúsenosti z vlastného úspešného podnikania v oblasti potravinárskej výroby. Svojmu hostiteľovi za aktívnu účasť a spoluprácu na konferencii Nová Európa Štefan Kassay venoval päťzväzkovú anglickú mutáciu svojej pentalógie „Podnik a podnikanie“. Autor podrobne opísal obsah každého zväzku a vysvetlil, že tieto publikácie vznikli na pôde podniku pri riešení praktických úloh.

Profesor Kassay okrem pentalógie čínskemu veľvyslancovi ako autor venoval v dvojjazyčnom vyhotovení najnovšie publikácie Island, krajina ohňa a ľadu a Bližšie k človeku. Obaja diskutujúci si opakovane pripomínali zaujímavosti najmä z novembrovej medzinárodnej konferencie Nová Európa, ako aj o vzájomných slovensko-čínskych vzťahoch. Konferenciu, ktorá zastrešila politikov, predstaviteľov štátnej správy, diplomatov, rektorov, akademikov i podnikateľov na Smolenickom zámku, považujú obaja diskutujúci za mimoriadne úspešnú a užitočnú. „Východiská konferencie Nová Európa sú nástrojom pre pokračovanie znalostí o vývoji starého kontinentu, ako aj o budúcnosti politicko-hospodárskeho zoskupenia Európskej únie,“ konštatoval Štefan Kassay. Podľa veľvyslanca Lin Lin význam konferencie Nová Európa potvrdili aj špičkové osobnosti z krajín strednej Európy, ale aj početné zastúpenie diplomatov, ktorí sa na podujatí pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ zúčastnili.

Závažnosť vystúpení na konferencii je zrejmá už aj z toho, že dnešný rozhovor bol akoby pokračovaním na jednotlivé témy vystúpení, ktoré v súhrne dávali obraz o názorovej orientácii rečníkov, podčiarkuje veľvyslanec Lin Lin a konštatuje, že úroveň konferencie bola zvlášť vysoká a že si odniesol z oficiálnych príspevkov a z diskusií veľa nového. V zásade dnešné stretnutie prinieslo rad nových postrehov a to predovšetkým o nových príležitostiach spolupráce v zmysle ekonomickej diplomacie.


V rozprave padol návrh o možnosti vydania Kassayovej série 20 kníh s názvom Riadenie v čínskom jazyku v zjednodušenej forme oproti pentalógii. Knihy by mali byť v čiernobielej tlači formátu A5, čo by znamenalo, že by mohli byť lacné a prístupné každému študentovi. Táto predstava je veľmi reálna a ukazuje sa, že by sa mohla uplatniť nielen vo vzdelávacích inštitúciách, ale aj medzi podnikateľmi a odborníkmi v oblasti manažmentu. Súčasťou úvah bola aj možnosť nadviazania konkrétnych obchodných stykov s I.D.C. Holding, a.s., čo by znamenalo, že ide o pilotný projekt novokoncipovaného obchodného vzťahu so stanovením sortimentu a množstva exportovaných výrobkov práve zo Slovenska.


Stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskej neformálnej atmosfére potvrdilo záujem oboch predstaviteľov na rozvíjaní dobrých slovensko-čínskych vzťahov ako aj v pokračovaní vzájomnej spolupráce v oblasti vedy, vzdelávania i podnikateľských aktivít. Vzhľadom na široký rozsah podnikateľských záujmov, ako aj vedeckých a publikačných aktivít, veľvyslanec Lin Lin profesorovi Kassayovi ponúkol rozšírenie kontaktov s ďalšími čínskymi predstaviteľmi na Slovensku v Číne, ako aj v zahraničí.


V závere stretnutia veľvyslanec Lin Lin sa zaujímal aj o históriu korporácie, o dosiahnuté obchodné výsledky a líderskú pozíciu vo vybraných segmentoch na globálnych trhoch a jednoznačne sa vyjadril, že Čína má záujem o obchodovanie so Slovenskom a že ponuka duševného a hmotného produktu je interesantná a v zásade nová. V úvahách bola vyslovená predstava o podpore obchodnej spolupráce súčasne s rozvojom kultúrnych stykov a vývine nových znalostí, stretávaním sa s odborníkmi na oboch stranách. Isté predstavy a prísľuby sa formujú v oblasti ekonomickej diplomacie na zastupiteľských úradoch honorárnych konzulov a vytváraní aj neformálnych vzťahov medzi ľuďmi v oboch krajinách. Veľvyslanec navrhol, že by bolo vhodné sa zoznámiť aj s novými technológiami v Číne, k čomu napomáhajú rôzne formy odborných podujatí, na ktoré by profesora Kassaya prizýval.

bottom of page