top of page

Zopár podnetov z práve vydanej knihy „Bližšie k človeku“

Bratislava 12.10.2016. Čitateľ dostáva dnes do rúk novú publikáciu od profesora Štefana Kassaya.

„Človek mení svet, svet mení človeka!, píše autor a to s výkričníkom. Životná skúsenosť reprodukovaná čo do komplexnosti môže byť vždy spochybňovaná, pretože tie isté udalosti zažívané v tom istom období iný človek vníma s iným zaujatím, inou apercepčnou schopnosťou a inou vedomostnou pripravenosťou pochopiť všetky súvislosti. Uvedomujem si to, avšak som pripravený prijať tieto riziká, pretože staviam do popredia premisu, že autorská výpoveď má skutočný význam pre čitateľa a pre mnohoraké ľuďmi ustanovené účelové inštitúcie, ak dokážem „priblížiť sa pravde“, pochopiť realitu a presvedčiť o nej aj ľudí, ktorí pochybujú o reálnosti vytvárania a praktickej uplatniteľnosti „nových hodnôt“. Človek nie je na svete sám, je bytosťou spoločenskou Človek na človeka vplýva svojím spôsobom života, hľadá sám seba, usiluje sa nájsť si svoje miesto medzi inými ľuďmi. Vzdeláva sa, nadobúda nové skúsenosti, volí si určitý spôsob existencie, usiluje sa o zveľaďovanie, všeobecne povedané, chce byť úspešný. Takýto úvod by mohol postačiť, ale čitateľa upúta už druhá dvojstrana s verným trojdimenzionálnym zobrazením všetkých 25 zväzkov pentalógie vydanej v piatich jazykoch a samotná expozícia s výstižným obsahom premosťujúcim knihu Kassayov princíp vydanú v roku 2007 s jeho najnovšou knižnou produkciou. Veľmi zaujímavo, s dôverným poznaním odbornej spisby autora sa prihovára čitateľovi PhDr. Peter Burian, známy diplomat, predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu.

Mal som tú česť spoznať profesora Štefana Kassaya pri príležitosti uvedenia jeho predchádzajúceho diela, monumentálnej pentalógie – súboru piatich kníh v piatich jazykoch s názvom Podnik a podnikanie. Prešlo niekoľko mesiacov a profesor Kassay vydáva novú knihu.

Samotný jej názov „Bližšie k človeku“ prezrádza, že ide o autobiografickú výpoveď o kontinuite života v širokých spoločensko-ekonomických súvislostiach. Nová kniha Štefana Kassaya je výsledkom produkčnej a komunikačnej aktivity autora, jeho celoživotných skúseností a modifikovaného pohľadu na svet a na otázky v zmysle nových udalostí svetového diania. Publikáciou „Bližšie k človeku“ vstupuje do konkrétneho spoločensky významného dialógu týkajúceho sa závažných otázok spoločensko-ekonomického vplyvu širokého dosahu. Vychádza z reálnej ekonomickej situácie nielen v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj z pohľadu meniacej sa, prípadne predpokladanej novej situácie vo svete a čoraz väčšej miere globalizácie a vzájomného prepojenia jednotlivých ekonomík. V knihe nachádzam pohľad skúseného autora na medzinárodný kontext a slovenskú účasť v svetovej ekonomike, ako aj jeho osobitý vklad prispievajúci k pozitívnemu vývoju spoločnosti. Autor v tomto literárnom diele naznačuje súvislosti vplyvu svetového vývoja zacieleného na človeka, a to na úrovni podniku v súvislosti s diplomatickými aktivitami, vždy však v koridore dohôd diplomatického sveta. Ide o osobitý pohľad úspešného podnikateľa, vedca a ekonomického diplomata, ktorý obraz spoločnosti zachytáva v procese dôležitých systémových zmien. Kľúčové otázky súčasnej situácie vykresľuje v novom modernom ponímaní diplomacie ako celku. Kniha „Bližšie k človeku“ je konkrétnym príspevkom k vzniku ekonomicky efektívnej integrácie praktických skúseností, vedy a podnikania na báze hlbokých znalostí a reálneho úsudku. Diela profesora Kassaya sú výsledkom kreatívnej práce autora počas viac ako dvoch desaťročí. Ide o dokumenty vychádzajúce z jeho reálnych a praktických skúseností z pôsobenia na čele prosperujúcej, dnes už známej nadnárodnej korporácie I. D. C. Holding, a. s., doplnené vedecko-pragmatickým obsahom úplne novej kvality a „návodom“ implementácie progresívnych metód úspešného podnikania v tomto zložitom období. Práve takého podnety prameniace z reálnych potrieb podnikateľskej komunity sú základom pre definovanie ekonomickej diplomacie a jej transformáciu na službu podnikateľskej verejnosti. Jeho nové dielo je unikátom, čo dokumentujú aj výroky viacerých osobností odborného a diplomatického sveta. Nakoniec je to však čitateľ, ktorý uvedené názory akceptuje, alebo ich odmietne. Až potom sa ukáže, nakoľko sa autorovi podarilo „priblížiť sa k človeku“.

Ešte na záver veta z autorovho textu, ktorá súvisí s aktuálnosťou súčasného politického diania vyjadrená v knihe na s. 213 pod nadpisom „Od podnikateľskej komunikácie po zapojenie sa podnikov do ekonomickej diplomacie“.

Dlhé obdobie mi naši zamestnanci kládli otázku, prečo as vlastne zaoberám otázkami diplomacie a aký má ekonomická diplomacie pre podnik vôbec zmysel. Ukázalo sa, že spolupráca s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Ministerstva práce, sociálneho rozvoja a rodiny prináša pre podnik informovanosť a včasnú reakciu na prípadné nové riešenia alebo riadiace dilemy. Dôležité je priznanie excelentnosti, vstup I. D. C. Holding, a. s. do medzinárodných štruktúr. Už dávno neplatia predstavy, že ministerstvá iba ukladajú úlohy a zasahujú podnikom do ich kompetencií. Každopádne vrcholoví predstavitelia podnikov by mali komunikovať aj na úrovni decíznej sféry. Produktom spolupráce je aj znalosť úrovne riadenia podnikov na Slovensku a ich skutočne dosahovanej produkčnej výkonnosti.
bottom of page