top of page

Piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie vydaný v maďarskom jazyku

Budapešť/Pezinok 10.9.2016. V týchto dňoch sa na maďarský trh dostáva piaty zväzok pentalógie profesora Štefana Kassaya Podnik a podnikanie s podtitulom Učenie a rast. Publikácia je dostupná akademickej sfére, odborníkom v oblasti ekonomiky, študentom na univerzitách, ale aj širokej verejnosti. Vydaním piateho zväzku v maďarskej jazykovej mutácii sa uzatvára dlhoročná práca profesora Štefana Kassaya, tímu prekladateľov, korektorov, vedeckých pracovníkov a vydavateľstva Gondolat na tomto výnimočnom diele, ktoré nemá na maďarskom knižnom trhu konkurenciu.

Profesor Kassay sa v piatom zväzku pentalógie zamýšľa nad jej obsahom, poslaním a víziou do budúcnosti: V každom zväzku pentalógie uvádzam aplikovaný metodologický základ formovania obsahu pentalógie, BSC (Balanced Scorecard), rozšírený o perspektívu podnikateľského prostredia. Zároveň akcentujem potrebu zvyšovania výkonnosti podnikov, približujem pochopenie princípov a odporúčané metódy. Na prípadových štúdiách opisujem úspešné riešenia v produkčnej praxi. Neustále sa vraciam k otázke posudzovania rastu výkonnosti podniku, aj keď je jasné, že výkonnosť podniku je závislá od výkonnosti zamestnancov a iných pracovníkov zapojených do produkčného procesu podniku.


Piaty zväzok s nadpisom Učenie a rast – rozvoj adaptačných schopností v komplexnom a turbulentnom prostredí je rozdelený do 8 častí. Obsahový komplex je v prvej fáze chápaný ako šesťúrovňová trojdimenzionálna abstrakcia s väzbou medzi jednotlivými horizontálnymi i vertikálnymi rovinami. Siedma časť obsahuje prípadové štúdie, doplňujúce poznatky a skúsenosti, ako aj dosiahnuté excelentné výsledky uplatnením progresívnych postupov v súčasných podmienkach spoločenskej praxe.


Pentalógia je koncipovaná do tematicky samostatných zväzkov, ktoré ako celok približujú znalosti orientované na rozvoj podniku. Umožňuje čitateľovi výber príslušného zväzku, ktorý sa najviac približuje sfére jeho odborného záujmu. Pentalógia ako celok tvorí širokú bázu znalostí o riadení podniku a podnikaní. Je určená širokému okruhu čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Pentalógia vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholových a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.


bottom of page