top of page

O príprave Medzinárodnej konferencie Nová Európa 2016 Stretnutie Štefana Kassaya s Pavlom Šajgalíkom

Bratislava 19.7.2016. Nie je ľahké odolávať náporom doby, zrýchľovaniu udalostí pri menších zdrojoch a väčších nákladoch, zhodli sa prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied a profesor Štefan Kassay, organizátor blížiacej sa konferencie Nová Európa 2016. Obsahom ich rozhovoru boli zásadné otázky formulované v Dlhodobom zámere rozvoja Slovenskej akadémie vied. Potešiteľné je, že najvyšší predstaviteľ SAV môže už po krátkom čase konštatovať, že rastie počet patentov a rozvíja sa medzinárodná spolupráca v európskom výskumnom priestore, najmä v multilaterálnych projektoch a celom rade iných oblastí vedy. V spomenutej publikácii SAV 2020 - Dlhodobý zámer Slovenskej akadémie vied je dostatok exaktných údajov, ktoré sú predzvesťou výraznejšieho napredovania rovnako vo výskume, ako aj jeho praktických aplikácií. Pochopiteľne, dôraz na efektívnejšou kooperáciu s priemyselnou praxou prináša aj slušné výsledky, čo je dostačujúca inšpirácia pre dosiahnutie podstatne lepších výsledkov a to vo vede, v priemysle a v edukácii.


Práve táto oblasť bola aj predmetom rozhovoru oboch diskutujúcich s dlhodobo ideálne nasmerovanými predpokladmi i záujmami a dostatkom skúseností v riadiacej praxi. Zaujala aj previazanosť riešených projektov s využívaním patentov v spätosti s doktorandským štúdiom a následnou implementáciou poznatkov v hospodárskej sfére. Dostačujúco inšpiratívne pôsobia aj informačné tlačoviny a rôzne brožúry osvetľujúce zásadné otázky vedy a jej budúcnosti. Práve to sa ukázalo ako kľúčové miesto, ktoré vhodne zapadá do blížiacej sa spomenutej konferencie. Rozhovor sa rozvinul s množstvom predstáv, nápadov i presnejšie formulovaných perspektív v každom z cieľov, ktoré boli aspoň trochu naznačené a ktoré viedli k dohovoru na aktívnej účasti profesora Šajgalíka na konferencii Nová Európa 2016 a dohodli sa, že ešte pred jej uskutočnením sa s profesorom Kassayom stretnú znovu, aby mohli v rubrike Hosť Štefana Kassaya viesť zásadný rozhovor o veciach, ktoré ľudia od vedy očakávajú a to aj z hľadiska medzinárodnej výskumno- realizačnej kompatibility a v konečnom dôsledku zlepšeniu kvality života.

bottom of page