top of page

Príprava na návštevu 27 ministrov krajín Európskej únie v prevádzkarni Pečivárne Sereď, korporácie I

Bratislava 6.7.2016. Sivomodrý prebal v anglickom jazyku je čitateľovi odbornej literatúry podvedome známy. Dokonca po chvíľke uvažovania v pamäti sa človeku vynorí dobre zapamätateľný text v úvode predošlých zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie. „Všetko, o čom teoreticky uvažujem, musí mat aplikačný výstup, rozširovať poznanie a napomáhať praxi, píše autor prof. Štefan Kassay.

Vizuál pripravovanej publikácie Case Study.


V kontexte tejto problematiky upúta prípadová štúdia so zaužívaným dizajnom približujúca nosné procesy v korporácii I.D.C. Holding, a.s. „Veda v spojení s praxou je mimoriadne dôležitá“, prízvukuje známa prognostička Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.: „Objavila som prípadovú štúdiu, ktorá je ako stvorená na nadchádzajúcu príležitosť.“

Publikácia je tlačená plnofarebne na kvalitnom papieri.


Akcentuje rozvíjanie podnikovej kultúry, budovanie dobrého mena podniku, komunikačnej interakcie vo vnútri podniku i s vonkajším okolím. Veľký dôraz kladie na starostlivosť o zlepšenie pracovných podmienok a zvyšovanie odbornej kvalifikácie vrcholového manažmentu a zamestnancov, osobitne špecialistov. Podnik systematicky zvyšuje svoju výkonnosť a stáva sa etalónom, ideálnym vzorom.

Na fotografii zľava Martina Lubyová, Eva Havelková a Karol Jokl.


Na prípravných rokovaniach pri dôslednom zvážení svojich rozhodnutí, „pokiaľ ide o organizáciu príprav celej akcie,“ zdôrazňuje Štefan Kassay, predseda Dozornej rady, „samoorganizujúci sa pracovný tím, podniku a ministerstva a Slovenskej akadémie vied odviedli veľkú prácu“. To si zaslúži hoci aj viackrát opakovaný prejav úcty a to zástupcom I.D.C. Holding, a.s.

Profesor Štefan Kassay s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom.


Menovite sú to Ing. Miroslav Buch, riaditeľ Divízie stratégie, Ing. Jozef Kolišťaník, technicko-investičný riaditeľ, Ing. Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR, Ing. Marek Trubač, špecialista na komunikáciu, protokol a etiketu, ako aj predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – PhDr. Eva Havelková, PhD., koordinátorka predsedníctva SR v Rade EÚ, – vedúca oddelenia pre predsedníctvo SR v Rade EÚ odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí a JUDr. Karol Jokl, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí. Samotné stretnutie organizovala koordinátorka zo Slovenskej akadémie vied, Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD., riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Podľa názoru recenzentov „Case Study“ je „substrátom praktických skúseností vedecky graduovaného autora a úsilia vrcholového vedenia dnes už nadnárodnej korporácie, ktorú autor pentalógie zakladal a ktorá za jedno štvrťstoročie z lokálnej firmy sa stala nadnárodnou korporáciou so zvučným menom a presadila sa na úrovni líderských pozícií v globálnom rámci.“ To bol dôvod, prečo Martina Lubyová v publikáciii Iniciatívne navrhla a podporila myšlienku voľby dôveryhodného podniku, ktorý reprezentuje SR, aby sa s ním zoznámili významní predstavitelia EÚ, prevažne ministri práce a starostlivosti o ľudí.


Nemálo práce pri nakrúcaní interview s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a príprave „Case Stady“ okrem autora odviedol Dušan Ščepka, grafik, kameraman a strihač v jednej osobe, a to aj rekordným zvládaním grafického stvárnenia publikácie pre takú veľkú udalosť.

„Treba ale jasne formulovať“, vyjadril sa Štefan Kassay, jeden z akcionárov a predseda dozornej rady holdingu, „že doteraz je bezprecedentnou udalosťou pre slovenský podnik so slovenským kapitálom rozhodnutie kompetentných o možnosti, v prevádzkarni Pečivárne Sereď privítať ministrov práce z 27 členských krajín Európskej únie.“ Priam symbolicky sa javí predstava, že ministri, ale aj ostatní zúčastnení si môžu podrobne, v anglickom jazyku ešte pred vstupom do výrobných priestorov, preštudovať podnik, v prostredí, ktorého vzniklo originálne dielo presahujúce rámec Európy. „Case Study“ je v priamom kontakte s výrobou a súvisiacimi pracovnými procesmi svojou originalitou, metódami verifikácie a potvrdením skutočne dosiahnutých výsledkov, a teda aj možnosťou interaktívnej komunikácie. Stretnutie s ministrami 27 krajín EÚ je jedinečné svojím bezprostredným kontaktom. Zodpovední predstavitelia podniku a ďalší, priami aktéri produkčného procesu sú pripravení odpovedať okamžite, pri náročnejších požiadavkách písomne. Táto udalosť sa zapíše do dejín podniku, nanovo zdôrazní nevyhnutnosť prepojenia vedy a praxe a zároveň potrebu aj nečakaných okolností, rozporov a prekvapení, ktorých v ostatnom období je nemálo.

bottom of page