top of page

Zastúpenie I.D.C.Holding, a.s. na multidisciplinárnej vedeckej konferencii v Poprade

21 a 22. apríla sa v Poprade uskutočnila jedna z najvýznamnejších slovenských vedeckých konferencií Posolstvo Jána Pavla II. Na podujatí sa zúčastnilo v osobnej i korešpondenčnej forme 200 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska, Moldavska, Rakúska a Iránu. Na tomto podujatí odzneli výnimočné príspevky, ktoré korešpondujú s aktivitami v príprave celého radu závažných počinov koncentrovaných k historicky prvému predsedníctvu Slovenka v Rade EÚ. Korporáciu I.D.C.Holding, a.s. zastupoval predseda Dozornej rady, Štefan Kassay s prednáškou venovanou starostlivosti zamestnávateľa o svojich zamestnancov a prístupmi k zvyšovaniu kultúry života, či hľadaní jeho zmyslu.

Aj ďalší prednášajúci reprezentovali najvýznamnejšie , práve v súčasnosti aktuálne otázky, ktoré ľudí trápia a s ktorými sa musia vyrovnať v pracovnom i súkromnom živote. Je preto zaujímavé uviesť aspoň niektoré z nich. Július Krempaský prednášal o vzťahu kresťanského náboženstva a fyziky, v zastúpení odznela prednáška Dušana Podhorského reflektujúca encykliku Laudato si. Tematike fyzikálnych aspektov vzduchu sa venoval viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu Štefan Luby. Juraj Hraško prednášal o pôde a Ivan Plander o umelej inteligencii. Viktor Porada, hovoril ometodike v kriminalistike. Oblastiam pravdy a dobra v náuke sv. Jána Pavla II. sa venoval Anton Tyrol. František Lipták sa venoval futurologickým aspektom manažérskych teórií. Milan Šikula sa vyjadril k otázkam globálnej krízy. Ladislav Andrášik sa venoval tematike metaekonómie. Najznámejší český fyzik Miloš Lokajíček referoval o chybách a manipuláciách vo výskume v oblasti časticovej fyziky. Peter Ondrejkovič vystúpil na tému anómie v rodine, ako aj druhé vystúpenie na tému porozumenia. O zvetrávaní v Západných Karpatoch hovoril Ján Košťálik. O osobnostnej štruktúre sebaurčenia vo filozofii Karola Wojtylu referoval rakúsky sociálny filozof svetového mena Hans Köchler. Téme ekonomickej kriminality sa venovala Snežana Mojsoska z Macedónska. K viktimologickým aspektom kriminálnych činov v kontexte migrácie vystúpil Nikola Dujovski. Základným potrebám v edukácii prírodných vied sa venoval moldavský hosť Mihai Calalb. Ivan Vágner z Brna referoval o tematike strategického manažmentu.


Uvedená vedecká konferencia sa každý rok koná v Poprade na pamiatku veľkého slovanského pápeža Jána Pavla II.. Je to multidisciplinárna konferencia, ktorej sa zúčastňujú filozofi, prírodovedci, vedeckí pracovníci z formálnych vied, spoločenských vied, ale aj umenovedných smerov. Prednášky vyvolávajú podnetné diskusie, ktoré nielen pokračujú v kuloároch, ale evokujú ďalšie stretnutia a možné vedecké výstupy. Výnimočnosť a genius loci predmetnej konferencie spočíva predovšetkým v skladbe významných hostí, ktorá je stále poctivo vyberaná spomedzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy.

bottom of page