top of page

Podnik a podnikanie na Katolíckej univerzite

Poprad: Pri príležitosti konania Medzinárodnej multidisciplinárnej vedeckej konferencie Posolstvo Jána Pavla II. prof. Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. okrem svojej prednášky na tému Existenčná kauza, ako predstaviteľ medzinárodne známej korporácie a zároveň ako ekonomický diplomat v kooperácii s pracovníkmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prejavil želanie na pôde, kde sa koná taká významná konferencia a kde sú prítomné špičkové osobnosti európskej i svetovej vedy a vzdelávania prispieť darom, ktorý napĺňa predstavu o šírení znalostí a dobrého mena Slovenska.

Dar univerzite

prostredníctvom predsedu organizačného výboru doc. ThDr. PaedDr. Antona Lisníka, PhD. a prorektora Mariána Ambrozyho, PhD., hlavného organizátora priamo na konferencii odovzdal svoj dar Pentalógiu Podnik a podnikanie rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozefovi Jarabovi, PhD. a rektorovi Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, doc. ThDr. PaedDr. Marekovi Storoškovi, PhD. Okrem pentalógie prítomní študenti ale i hostia dostali darom viaceré čerstvé autorské publikácie medzi nimi „Dva životy“ a „Dialógy“ (spoluautor ján Košturiak),“ Dnes píše Štefan Kassay“ (Hospodárske noviny, ročníky 2014 a 2015) a podnikový časopis „Naše noviny“.


Diskusia

Záverečnými slovami na tejto výnimočnej konferencii sa však konferencia nekončila. V kuloároch, v siahodlhých diskusiách a ozrejmovaním si jednotlivých vystúpení mimoriadne fundovaných odborníkov, autor pentalógie prof. Štefan Kassay v kruhu pedagógov a funkcionárov škôl odpovedal na množstvo otázok, najmä pokiaľ ide o prácu s ľuďmi, o vedenie a riadenie korporácie, o vytváraní jednotnej ekonomickej platformy s krajinami, ktoré boli riadené na báze plánového hospodárstva.

Ďakovný list

Veľkým prekvapením pre autora pentalógie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc., bol ďakovný list za aktívnu účasť a za dar pentalógie Podnik a podnikanie študentom Katolíckej univerzity. Zvlášť rezonovali slová autora pentalógie o zmysle života a poslaní vysokých škôl, obsahu a forách vzdelávania. Autor vidí Podnik a podnikanie ako podporu študijných programov so zameraním na manažment, etiku podnikania a výchovu k tolerantnej spoločnosti. Tiež pripomenul, že pentalógia Podnik a podnikanie je vydávaná pod egidou Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu v piatich jazykoch, dnes už rozšírenú do 40 krajín sveta. „Verím, že táto publikácia vyvolá zvýšený záujem o predmetné disciplíny a prispeje k rozvoju osobnosti v zmysle poslania Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia“, povedal doslovne Štefan Kassay. V závere neformálnych rozhovorov sa diskutéri v užšom kruhu dohodli na trvalej spolupráci aj s konkretizáciu možných aktivít.


Konferencia a jej hodnoty

Vedecká konferencia sa koná každý rok v Poprade na pamiatku veľkého slovanského pápeža Jána Pavla II. Je to multidisciplinárna konferencia, ktorej sa zúčastňujú filozofi, prírodovedci, vedeckí pracovníci z formálnych vied, spoločenských vied, ale aj umenovedných smerov. Prednášky vyvolávajú podnetné diskusie, ktoré nielen pokračujú v kuloároch, ale evokujú ďalšie stretnutia a možné vedecké výstupy. Výnimočnosť a genius loci predmetnej konferencie spočíva predovšetkým v skladbe významných hostí, ktorá je stále poctivo vyberaná spomedzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy.

bottom of page