top of page

Závažné témy na stretnutí členov Alumni klubu v Smoleniciach

Kongresové centrum Smolenice Slovenskej akadémie vied (SAV). V priestoroch smolenického zámku, historickej pamiatke z 15. storočia, ktorý je od roku 1953 reprezentačným miestom pre stretnutia vedcov z celého sveta, sa zišli významné osobnosti slovenskej vedy, členovia Alumni klubu SAV a slovenskej delegácie Európskej akadémie vied a umení (EAVU). Dlhoročný predseda SAV a súčasný podpredseda EAVU pre Európu, profesor Štefan Luby v úvodnom príhovore v nadväznosti na Správu o činnosti, uviedol aktivity členov za uplynulé ročné obdobie.

Pripravený program sa javil nielen zaujímavým, ale aj vysoko aktuálnym. Profesor Juraj Sinay dokumentoval úspešnosť automobilového priemyselu a ozrejmil konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v porovnaní so svetom. Rad otázok z auditória priblížil aj perspektívu automobilového priemyslu na Slovensku a ďalšie predpoklady, ktorých realizácia je už zakotvená v konkrétnych plánoch najbližšieho obdobia.

Zaujalo aj oduševnené vystúpenie docenta Jozefa Šimútha, na tému „Moc včely vo vede”.

Profesor Luby zavŕšil úvodnú časť programu v podobe korektného konštatovania faktov obsiahnutých v téme „Veda a výskum v osídliach korupcie a podvodu.”

V rámci programu stretnutia členov Alumni klubu a slovenskej delegácie EAVU zazneli mimoriadne závažné informácie.


25 rokov úspešnej činnosti EAVU

Zaujali fakty obsiahnuté v správe o aktivitách slovenských členov EAVU uvedené na zasadaní (3. – 5. 3. 2016) prezídia, senátu a valného zhromaždenia Európskej akadémie vied a umení. Profesor Luby ozrejmil Reformu EAVU po 25 rokoch úspešnej činnosti EAVU s projektami CEEN, Alma Mater Europaea – doteraz šesť graduácií, Health is Wealth a i. Uviedol že EAVU pristupuje k SWOT analýze (silné a slabé stránky EAVU) a čiastočnej modifikácii programu.

Hlavné zámery sú: Implementácia nových nosných tém ako umelá inteligencia, nanovedy a nanomedicína, čistý vzduch a voda, vstup do ALLEA a vymedzenie pozície voči Academia Europaea, limit počtu členov do 2 500 z celého sveta s ťažiskovým pokrytím SVE, rozvoj projektu Next Europe, a i. Programový dokument vypracuje pracovná skupina v júli 2016. Ďalej sa hovorilo o téme New Europe. Projekt reflektuje krízu EÚ: pokles kohézie a solidarity, nadmerné regulácie z Bruselu, často bez legitímnej bázy, rast nacionalizmu, azylová a imigračná kríza, absencia novej vízie.

Nosnou témou sú problémy EÚ

Hlavným problémom EÚ je, že nemá spoločné problémy. Súčasná dôvera/nedôvera voči EÚ balancuje okolo 50/50. Diferencie v kvalite života sa prehliadajú, nie je reálny zámer ich prekonávania, Dunajská stratégia ostala na papieri, za daného stavu pojmy ako ústava, federácia a p. nie sú aktuálne. S cieľom pozdvihnúť hlas intelektuálov zatlačených do defenzívy organizuje EAVU projekt Next Europe. Prvé workshopy boli v Prahe, Ljublani, nasledoval Salzburg, bude nasledovať Budapešť, Rím, Benátky – finále.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania

Na základe údajov nadácie profesora Štefana Kassaya profesor Luby prítomných informoval, že sa pripravuje Medzinárodná konferencia NEW EUROPEA 2016, ktorá sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 12.-14.októbra 2016, pod gesciou EAVU, SAV, predstaviteľov novej vlády SR. O tejto udalosti profesor Kassay v sprievode profesora Lubyho informoval osobne prezidenta Felixa Ungera ešte pred plenárnym zasadaním EAVU v Salzburgu a zároveň sa mu poďakoval za záväzný prísľub, že sa na konferencii zúčastní a že príjme gesciu a na konferencii vystúpi so svojim príspevkom. Pripravovaná konferencia organicky zapadá do obdobia slovenského predsedníctva EÚ.


Inaugurácia nových členov EAVU

Uskutočnila sa aj inaugurácia nových členov EAVU. Bolo inaugurovaných 107 nových členov, z toho 32 v triede spoločenské vedy, právo, ekonómia, 20 v medicíne, 18 v technických vedách, atď. Zo SR noví členovia sú T. Ravingerová, SAV a M. Valčo z Technickej univerzity v Žiline.


Informácie o pripravovanej konferencii New Europe 2016

Diskutované fakty sú známe aj členom EAVU zo SR. Podpredseda EAVU Štefan Luby informoval o nich predsedu a vedeckého sekretára Fyzikálneho ústavu SAV.

V rámci prípravy Medzinárodnej konferencie New Europe pod gesciou EAVU, Slovenskej akadémie vied, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa na konferencii dajú očakávať vystúpenia kľúčových tém a osobností. Prezident EAVU Felix Unger predstaví Project of EASA. Očakáva sa vystúpenie predsedu SAV profesora Pavla Šajgalíka, ktorého Štefan Kassay, požiada o osobné stretnutie a upresnenie programu. Pripravené sú pozvania pre špičkové osobnosti vedy a iných oblastí. Napríklad Vladimír Šucha vystúpi s témou „Výnosy alebo straty dunajskej stratégie“ (DG of Joint Research Center, EC Danube Strategy, benefits and lost chances). Reprezentant Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR by mal hovoriť o Európskej immigračnej kríze a Európskej kohézii. Vystúpia aj Štefan Kassay, a Pavol Kovačič s témou Reindustrializácia v Európe, prípadová štúdia z potravinárskeho priemyslu. Štefan Luby a Martina Lubyová rátajú s témou Megatrendy európskej ekológie. Patrik Helmich, národný koordinátor pre (Východnú Európu a Slovensko v programe Horizont 2020), (National coordinator Eastern Europe and Slovakia in Horizon 2020). Budú sprístupnené Prípadové štúdie: Európske letectvo (European air) a ďalšie. Podľa predpokladov by mali vystúpiť aj niektorí bývalí prezidenti okolitých krajín a ďalšie významné osobnosti Európy.


Aktuálne publikácie

Prítomní členovia Alumni klubu EAVU, hostia dostali darom publikácie Štefana Kassaya „Dnes píše Štefan Kassay“ a „Dialógy“ od autorov Štefan Kassay – Ján Košturiak.

Výzva Učenej spoločnosti SAV a odporný list EAVU

Výzva je adresovaná politickým stranám Smer, SNS, SIEŤ, KDH, MOST, SAS, OĽANO. Osobitý podporý list podpísali a poslali členovia EAVU, ktorí na základe návrhov jednotlivých členov EAVU podpísali priamo na stretnutí v Smoleniciach, prípadne sa pripojili e–mailom a doplnili.bottom of page