top of page

Festplenum 2016 - Slávnostné plenárne zasadnutie Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu


(Salzburg/Bratislava, 4.–5.3.2016). Tak, ako každý rok v marci, i v tomto roku profesor Felix Unger, prezident Európskej akadémie vied a umení (EAVU) zvolal jej členov na plenárne zasadnutie, ktoré sa konalo vo Veľkej univerzitnej aule na Max-Reinhardt-Platz Max-Reinhardtovom námestí v Salzburgu. Miesto konania a samotný názov tejto inštitúcie pripomínajú významnú udalosť, ktorá nás čaká od 1. júla 2016 – predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Rovnako na počesť práve prebiehajúcemu plenárnemu zasadaniu prezident EAVU profesor Felix Unger s viceprezidentom EAVU profesorom Štefanom Lubym a prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania profesorom Štefanom Kassayom, v zhode s rovnakými predsavzatiami sa dohodli na usporiadaní medzinárodnej konferencie s názvom New Europe. Nadácia ju zorganizuje v októbri t.r. v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Ukázalo sa, že všetky prediskutované tematické okruhy úzko súvisia s aktivitou členov slovenskej vedeckej komunity a nadväzujú na tvorivú aktivitu vedcov a popularizátorov vedy aj v rámci EAVU.

Recepcia usporiadaná v priestoroch Karl-Böhm–Saal, pri príležitosti plenárneho zasadnutia EAVU na počesť nových členov.


Slovenský príspevok k veľkým projektom EAVU


S veľkými projektmi EAVU už známych z minulého roku, ako sú "Zdravie je bohatstvo", "Tolerancia" a ďalšie, korešponduje Kassayova pentalógia „Podnik a podnikanie" vydávaná pod gesciou EAVU. Ocenením významu pentalógie sú nanovo opakované a citované slová Felixa Ungera v úvodnom príhovore piateho zväzku, kde zastáva názor, že: „problémom nášho času je príliš trhom poháňaná spoločnosť, čo má krutý dopad na finančný svet. Peniaze nie sú všetko, ale duševno ponúka situáciu, v ktorej sa dá žiť ... každý podnik musí ako svoju hlavnú súčasť zvážiť základné hodnoty, ako zaobchádzať so zamestnancami čestne a ako ich motivovať. Ľudský život je jedinečný – skutočný líder to musí brať do úvahy.“ Unger zastáva silné vodcovstvo, ktoré je založené na vízii, tvorivosti, ľudských hodnotách, ponúkajúce motivácie v rámci hierarchie a priestor pre život vo firme, čo vyjadril záverečnými slovami svojho príhovoru: „Osobne pociťujem veľkú blízkosť s názormi Štefana Kassaya.“ Podstatné je, že zas obdobie jedného roku, ktorý ubehol od zverejnenia predošlých viet sa v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pentalógia prenikla do 39 štátov Európy a stáva sa odbornou litratúrou splikobvsteľmou v produkčních procesoch krajín a podnikov, ktoré sú ochotné zdieľať spoločnú ekonomickú platformu ns báze verifikovaných metód v konkrétnej slovenskej korporácii.


Závažné sú konštatovania niektorých slovenských členov EAVU o vnútroeurópskej nerovnováhe a sociálnych nerovnostiach


Finančná kríza ukázala, že veľké nerovnosti zvyšujú zraniteľnosť Európy. Hospodárska kríza výrazne zväčšila vnútroeurópsku nerovnováhu. Vlastnú mnohorakosť európskej kultúry nemožno zamienať s týmito nerovnosťami. Krok správnym smerom bol štart Európskej stratégie pre Dunajský región. Aj v rámci diskusií prevládal názor, že po rozšíreniach vzniká povinnosť netto finančnými transfermi zvýšiť vnútornú homogenitu Európy. Podstatné nie sú pritom množiace sa byrokratické regulácie európskej politiky, ale podnety na upevnenie hospodárstva reálnymi inováciami, a to aj v okrajových členských krajinách. Inak vzniká nebezpečie, že v globálnej rovine bude Európa marginalizovaná.


Knižný dar Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania

Štefan Kassay, prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, odovzdal prezidentovi EAVU najnovšie vydané zväzky pentalógie Podnik a podnikanie v poľskom a maďarskom jazyku a tiež doplnil knižničný fond EAVU o všetky doteraz vydané inojazyčné zväzky publikácií s aktuálnym zameraním, ktoré vydala VEDA, vydavateľstvo SAV pod záštitou EAVU. Okrem toho autor venoval aktuálne vydávaný piaty zväzok v anglickom jazyku viacerým zahraničným členom EAVU, čo viedlo k zaujímavým diskusiám a prísľubom budúcej spolupráce.


Príspevok k riešeniam aktuálnych otázok svetového diania


Reflexiou na aktuálne dianie vo svete je aj účasť akademikov EAVU, na stretnutiach Dunajského regiónu. Zúčastňujú sa na nich zástupcovia akadémií vied, kde sa vytvoria konzorciá budúcich projektov so zameraním na energiu, vodu, životné prostredie a znalostnú spoločnosť. Obsah rokovaní, pokiaľ ide o pozornosť im venvanú, sa však selektuje aj na záklaadr skutočnej situácie v danom období.

Diskusia profesorov Ungera, Lubyho a Kassaya pred začatím plenárneho zasadania EAVU v Salzburgu.


Slová Felixa Ungera


Na valnom zhromaždení zarezonovali slová Felixa Ungera, ktorý aj v osobních rozhovorech apeloval na poslanie EAVU a jej členov slovami: „Musíme pozdvihnúť náš hlas, je to naša služba ľuďom. Prekonajme bariéry v našej duši, zapojme sa do transnacionálnej siete, hovorme s našimi susedmi a jazyková bariéra už nebude problémom. Je to naša povinnosť.“ Na plenárnom zasadnutí profesor Felix Unger predložil členom komplexné vyhodnotenie aktivít EAVU aj s ekonomicko-finančnými analýzami. V slávnostnom duchu inaugurácie a promotérov nových členov EAVU zazneli aj závažné slová o úlohe vedy a vzdelávania v tomto neľahkom období a očakávaní ďalšieho vývoja nielen v Európe, ale na celom svete. Prítomní si ešte viac uvedomili dosiahnutú autoritu a kreativitu tejto významnej európskej inštitúcie, pôsobiacej v globálnom rámci aj s vplyvom na jednotlivé krajiny, z ktorých členovia EAVU pochádzajú. Zvýraznenie spolupráce je dané aj funkciou protektorov, ktorými sú prezidenti jednotlivých členských krajín. Za slovenských členov EAVU predložil výpočet aktivít viceprezident EAVU profesor Štefan Luby. Pre preukázanie významnosti a závažnosti aktivít EAVU je skutočnosť, že členmi akadémie sú 29 nositelia Nobelovej ceny. Vzhľadom na nesmierny význam a vážnosť poslania EAVU je po potešiteľné, že profesor Unger prijal záštitu nad pripravovanou konferenciou v Smoleniciach a vystúpi v zmysle hlavnej osnovy k aktuálnym otázkam novej Európy. V tom duchu sa už dnes prihlásilo viacero osobností vedeckého, ale aj politického života so záujmom na tejto konferencii prispieť k danej téme a publikovať ich názory a vedecké závery v pripravovanom zborníku.


Dôstojnosť plenárneho zasadania zvýraznili diela György Ligeti (1923-2006) György Ligetiho a ďalších svetových tvorcov hudobných diel.


Európsku akadémiu vied a umení založili v roku 1990 profesor Felix Unger, kardinál Franz König a profesor Nikolaus Lobkowicz, významné osobnosti vo svojom odbore. Akadémia so sídlom v Salzburgu má delegácie v 26 krajinách Európy, v USA a v ďalších krajinách. Podporuje európsku integráciu, rozvoj vied a umení v celom ich komplexe, organizuje konferencie, udeľuje Cenu tolerancie, založila inštitút pokročilých štúdií Alma Mater Europaea so sídlom v Maribore a s cieľom rozvoja Dunajskej stratégie sformovala, po konzultáciách s komisárom EK J. Hahnom, stálu Konferenciu 14 dunajských akadémií vied. Na pracovných Konferenciách dunajských akadémií sa formujú projekty krajín Dunajského regiónu. Od roku 1994 spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied.

bottom of page