top of page

Štefana Kassaya prijala veľvyslankyňa Maďarska

Profesora Štefana Kassaya, vedca a podnikateľa, autora pentalógie Podnik a podnikanie prijala veľvyslankyňa Maďarska J.E. Éva Czimbalmosné Molnár. Jednou z tém ich rozhovoru bol aj nedávno vydaný tretí zväzok pentalógie Vállalat és vállalkozás v maďarčine o strategickej komunikácii, ktorý vyšiel v edícii vydavateľstva Gondolat a ktorý je aktuálny práve v súčasnom období politických diskusií a konfrontácie názorov spätý s udalosťami vo svete. Výtlačok v exkluzívnom koženom zhotovení profesor Kassay na audiencii osobne podaroval maďarskej diplomatke.

Pri tejto príležitosti diskutovali o súčasnej vydavateľskej politike a o dielach, ktoré sú priamo späté s podnikateľskou praxou a ktoré vedú k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti produkčných podnikov. V rozhovore predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. uviedol aj podrobnejšie údaje o dcérskej spoločnosti I.D.C. Hungária, Zrt. v Budapešti. „Ukazuje sa, že po dlhé roky napriek zložitým krízovým stavom v súčasnom období sa dosahujú na tomto teritóriu veľmi dobré výsledky,“ konštatoval Štefan Kassay.


Veľvyslankyňu Maďarska mimoriadne zaujala informácia o vytváraní spoločnej teoretickej platformy zameranej predovšetkým na krajiny V4, ale aj iné štáty strednej a východnej Európy. Ide o jednu z ciest posilnenia významu krajín EÚ a zvlášť otázok, ktoré sa dotýkajú implementácie nových vedeckých poznatkov do výrobnej praxe. „Samozrejme, súčasťou týchto ekonomických téz sú aj otázky spoločenskej krízy, nových spoločenských javov, ktoré doteraz neboli bežné a je nevyhnutné k ním zaujať určité konkrétne stanoviská,“ povedal Kassay.


Profesor Kassay informoval Évu Czimbalmosné Molnár o medzinárodnej konferencii Nová Európa (New Europe), ktorú pripravuje Nadácia Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania pod gesciou prezidenta Európskej akadémie vied a umení Félixa Ungera pri príležitosti autorovho životného jubilea 75 rokov. Na konferencii, ktorá bude v októbri tohto roka, sa majú zúčastniť významné osobnosti politického a ekonomického života.


V závere si veľvyslankyňa a autor diela pripomenuli dohodu o trvalej spolupráci na báze prehlbovania slovensko-maďarských vzťahov, predovšetkým v oblasti priemyslu a inovácií.

bottom of page