top of page

Zasadnutie predstavenstva a dozornej rady o 25-ročnom jubileu a nových víziách

21.–22. január 2016. Dvojdňové zasadnutie predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v sídle korporácie a vo Vysokých Tatrách. Štefan Kassay oslovil prítomných slovami: „Rok 2016 je významný okrem iných dôležitých skutočností aj pre mňa osobne. Uplynulo totiž 75 rokov od chvíle, kedy som prišiel na svet. Ale je tu ešte dôležitejšie výročie – 25 rokov od štartu spoločného podnikania s mojim súputníkom, spoluakcionárom, Pavlom Jakubcom.“

Prejav doc. Františka Liptáka s poukázaním na investíciu Integrovaných odštepných závodov I.D.C. Holding, a.s. v Seredi v hodnote 55-60 miliónov euro.


Zasadanie sa nieslo v osobitej atmosfére prelínajúcich sa faktov a pocitov vďačnosti za všetko, čo pozdvihlo vedomie spoločenského okolia a každého, kto svojou prácou a odhodlaním sa pričinil o to, že pôvodne lokálna firma sa stala nadnárodnou korporáciou s veľkou autoritou a rešpektom prinajmenšom v európskom podnikateľskom priestore. V príhovore Štefana Kassaya akoby oslobodeného od oficialít, v priateľskom duchu sa netajil dojatím a rok po roku, vykreslil 25 ročné dejiny príbehov, jednotlivých aktérov firmy, ktorí vtlačili do správania sa firmy aj voči okoliu pečať slušnosti, poctivosti i zachovania zásad morálky a etiky firmy. „Je dobré, že naše správanie viedlo aj k verejnému uznaniu.“ Kassay poďakoval všetkým za skvelú prácu a osobitne vyzdvihol generálneho riaditeľa Pavla Kovačiča, nositeľa titulu „Prominent ekonomiky“, ktorý mu v roku 2002 priznalo Nezávislé ekonomické fórum na základe a najvyššieho počtu hlasov čitateľov v súťaži Hospodárskeho denníka. Práve pod jeho vedením sa dosiahol výrazný rast, vrátane dosahovaných výsledkov dcérskych spoločností v zahraničí a získal autoritu na globálnych trhoch.


Pavol Kovačič sa ujal slova a rovnako sa poďakoval všetkým i menovite každému, kto sa pričinil o dobré meno firmy. Jeho vystúpenie plné faktov v spojení so súčasnou svetovou situáciou a vývoja na svetových trhoch ešte viac ozrejmilo okolnosti mimoriadneho významu a následné pozoruhodné ekonomické a riadiace postupy, ktoré vyniesli firmu z lokálneho prostredia do uznávanej nadnárodnej korporácie, aj v zložitom krízovom období. K jeho slovám sa pripojili jednotlivo Pavol Jakubec, František Lipták, Kamil Mikulič, Miroslav Buch a Roman Sukdolák. Súčasťou zasadnutia bol aj nezvyčajný dar predsedu dozornej rady prítomným. V tvrdých semišových doskách odovzdal každému osobne do rúk „Zopár dátumov, ktoré vstúpili do našich životov...“ a navyše, čerstvé výtlačky brožúry „Dnes píše Štefan Kassay“ s komentármi uverejňovanými v uplynulom roku v Hospodárskych novinách v dvojtýždenných intervaloch a „Dialógy“ spoluautorské dielo s významným podnikateľom a blogerom profesorom Košturiakom. Nepochybne, bol tu dôvod na ďalšiu diskusiu. I.D.C. Holding, a.s. je dnes už nadnárodnou korporáciou, ktorá musí komunikovať neprestajne, systematicky, jednotlivo i integrovane. Komunikácia musí posilňovať stratégiu podniku a podnikania. Integritu podnikových cieľov znásobuje strategická komunikácia. Treba viac dávať o sebe vedieť, aby sa nezabúdalo na ľudí, ktorí sú hrdinami doby. Prečo nepovedať znovu a verejne, napríklad, že I.D.C. Holding, a.s. sa umiestnila na 2. mieste v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Už v roku 2006 I.D.C. Holding, a.s. získala 3. miesto v kategórii „Rodinná politika“, v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna politika spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola v roku 2007 opätovne ocenená v celoštátnej súťaži organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, „Zamestnávateľ ústretový rodine“. Spoločnosť obhájila 2. miesto v kategórii „Rodinná politika“ za organizáciu podujatí na podporu rodiny, za komplexný prístup pri harmonizácii pracovného a rodinného života a za poskytovanie finančnej pomoci rodinám. Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. získala ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA) za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie informácií v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo svojej výročnej správe za rok 2011. A ďalšie výsledky dosahované v neustálej snahe ísť dopredu, ale zároveň vytvárať dobré pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a podieľať sa na zviditeľňovaní korporácie a tým aj Slovenska vo svetovom meradle. Prečo nedať najavo, že v prostredí výrobného podniku, v I.D.C. Holding, a.s. sa zrodila pentalógia, vydávaná v piatich jazykoch s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre rast výkonnosti podnikov prinajmenšom v krajinách V4? Prečo nepovedať, že podpredseda vlády a minister zahraničných vecí vyznamenal Štefana Kassaya Zlatou plaketou, a dnes sám podpredseda vlády podporuje distribuovanie pentalógie „Podnik a podnikanie“ už v prvej etape šírenia excelentných duševných produktov do 39 štátov sveta? Prečo sa vedenie IDC, a.s. už pred rokmi rozhodlo podieľať sa na vianočných bazároch v spolupráci s veľvyslancami SR vo svete? Podobných konštatácií, ale i návrhov odznelo na zasadaní oveľa viac. Predstavitelia orgánov spoločnosti sa zhodli v názore, že pre naplnenie strategických cieľov podniku v medzinárodnom politicko-ekonomickom ovzduší, bude potrebné nanovo zharmonizovať podnikovú stratégiu s úlohami strategickej komunikácie a to aj v súlade s ekonomickou diplomaciou ako jedným z hlavných pilierov šírenia dobrého mena Slovenska vo svete. Predovšetkým, ak ide o excelentný produkt, akými sú napríklad Horalky sa informačný záber rozširuje od podniku až po celosvetovú komunikáciu.


I.D.C. Holding, a.s. zaujíma nepochybne v podnikateľskom priestore stabilné miesto, život však napreduje nebývalou rýchlosťou sprevádzaný neustálymi zmenami, ktoré neobídu nikoho a na ktoré sa treba včas pripraviť. Nestačí sa uspokojiť s tým, že aj dnes v porovnaní s minulým rokom sme dosiahli v tomto konkurenčnom a premenlivom svete neuveriteľný rast zisku približne o 10 percent, vyhlásil na zasadnutí generálny riaditeľ Kovačič. A dodal: „Pripravili sme a realizovali rad dôležitých rozhodnutí zameraných na zvýšenie výkonnosti korporácie v ďalšom období. Jedným z nich bolo rozhodnutie o zlúčení 100 % dcérskych výrobných spoločnosti I.D.C. LOLLY, s.r.o. a VÁCLAV & JEŽO, a.s. s materskou spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s.” Pochopiteľne naďalej sa pokračuje na pôvodne pomenovanej investícii Integrované odštepné závody I.D.C. Holding, a.s. v Seredi. Po realizácii cca 60 miliónov euro sa zvýši ročná kapacita produkcie o 8 tisíc ton a dosiahne sa aj vytvorenie približne 100 nových pracovných miest. Ide o produkčný komplex spolu s doterajšími prevádzkami tvoriacimi supermoderný podnik právom zaradený do podnikov terminus technikus ako „Podnik svetovej triedy.“

V záverečnom slove profesor Kassay, predseda dozornej rady zosumarizoval povedané, i rozsiahlu diskusiu s odporúčaniami, ktoré dozorná rada v najbližších dňoch posúdi a vyjadrí sa oficiálne k zaujatému stanovisku.


Profesor Kassay pri zdvihnutej čaši vyjadril želanie, aby sa firme naďalej darilo a aby sa naplnila aj jeho osobná misia spred 25 rokov. „Ide o to, aby sme našu korporáciu naďalej rozvíjali, aby ľudia mali prácu a aby sme všetci cítili uspokojenie z vlastného diela. Sme dobrí, dokonca excelentní, svet by mal o nás vedieť! Ale zároveň, aby sme prispeli k pokroku a prežívali aj osobné šťastie, aby sme mali a rozdávali lásku, aby sme urobili radosť svojim blízkym, vytvárali podmienky pre zveľaďovane ducha a naberali sily aj v prostredí našich rodín a najbližších. Pretože len taký úspech má svoju cenu, ktorý zveľadí naše okolie, vzťahy a posilní človeka v presvedčení, že jeho práca a život majú zmysel.


留言


bottom of page