top of page

Pentalógia Podnik a podnikanie na Eurázijskej štátnej univerzite L. N. Gumileva

(Kazachstan 17.12.2015). Len pred niekoľkými týždňami bol hosťom Štefana Kassaya Dušan Podhorský, externý profesor Eurázijskej štátnej univerzity L. N. Gumileva., ktorý v rokoch 2007-2010 pôsobil ako veľvyslanec SR pre Kazachstan a Kirgizstan. Je potešiteľné, že Dušan Podhorský vo svojej spoločenskej misii neustáva a dlhodobo šíri dobré meno Slovenska v zahraničí. V slávnostnom prostredí zasadnutia Vedeckej rady Eurázijskej štátnej univerzity L. N. Gumileva v Astane pri príležitosti 70. ročného jubilea akademika, prof. Kajrata Kamaloviča Kadyržanova výrazným spôsobom zaznel osobitý prejav majstra slova Dušana Podhorského. Jeho vystúpenie podporené výzvou rektora univerzity A. S. Sydykovara bolo veľmi podnetné. Dušan Podhorský nielenže svojou osobitosťou prejavu oživil dobroprajnú atmosféru, ale aj racionálnym spôsobom zhodnotil doterajšiu spoluprácu univerzity s vysokými školami na Slovensku. Vyzdvihol osobný prínos Kajrata Kamaloviča Kadyržanova na spoločných projektoch vývoja urýchľovačov DC 72 a DC 60 a spustenia výroby krátkožijúcich rádiofarmák pre diagnostiku rakovinových ochorení ako v SR tak aj v Kazachstane.

Vystúpenia významných osobností na Slávnostnej vedeckej rade mali konkrétny, aktuálny obsah a boli podporené aj účasťou popredných predstaviteľov Administratívy prezidenta Kazachstanu, členov vlády, senátorov a poslancov parlamentu. Preukaznosť užitočnosti práce poslancov, diskusie v parlamente sú často akoby zabudnuté. Lenže všetci, ktorí pozorne sledovali priebeh slávnostnej udalosti, vedia, že ekonomická diplomacia vytvára vzťahy nielen formálne, ale aj usmerňujú konkrétne kroky znamenanúce posun v myslení i presadzovaní nových riešení, hoci aj z iných kooperujúcich krajín. Aj v tomto prípade práve na základe dlhoročnej spolupráce so slovenskými výskumnými ústavmi v oblasti jadrovej fyziky a nukleárnej medicíny sa v mnohom opieralo o odporúčania veľvyslanca SR v Kazachstane a v Kirgizsku H.E. Dušana Podhorského, Ministerstvo zahraničných vecí SR v roku 2010, za honorárneho konzula SR menovalo akademika Kajrata. Osobitosť Vedeckej rade možno vybadať aj v účasti predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaného v Kazachstane. Za SR bol prítomný mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane Peter Juza. Vedecká rada univerzity bol povýšená aj účasťou rektorov kazašských univerzít a riaditeľov významných vedecko-výskumných ústavov na poli jadrovej fyziky a nukleárnej medicíny v Kazachstane a Ruskej federácii. Navyše, mimo programu došlo k prekvapeniu, ak v slávnostnej atmosfére po vymenovaní zásluh a výsledkov práce špičkových osobností vedy a spoločenského života do univerzitnej knižnice pre potreby prípravy diplomových a doktorských dizertačných prác odovzdal Dušan Podhorský päť zväzkov (v angličtine) pentalógie Podnik a podnikanie od autora prof. Štefana Kassaya a prvé dva zväzky tej istej publikácie preložené do ruštiny. Tento počin ocenili prítomní dlhotrvajúcim potleskom. Rektor Sydykov vyslovil srdečné poďakovanie, nakoľko predmetné odborné pojednania slovenského autora podporia rozvoj trojjazyčnej prípravy absolventov (anglicky, rusky a materinským jazykom). Tento počin je zvlášť významný, ak si uvedomíme historický závažný podiel práce a tvorby Kajrata Kamaloviča Kadyržanova. Je to mimoriadna osobnosť už aj preto, že patrí k zakladateľom kazašskej jadrovej fyziky. Bol riaditeľom Ústavu jadrovej fyziky v Almate a predsedom predstavenstva Národného výskumného jadrového centra v Semipalatinsku. Je dlhoročným a stálym vládnym zmocnencom Kazachstanu v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne. Samotný priebeh Vedeckej rady, obsah diskutovaných problémov, navodzuje paralely a hlbokú súvislosť s vedeckým životom v Slovenskej republike.

(Spracované na základe informácií od Dušana Podhorského).

bottom of page