top of page

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenený Zlatou medailou

Profesor Robert Redhammer je rektorom STU už druhé volebné obdobie. Je známy svojou iniciatívou a kreatívnym prístupom k tvorbe výchovno-vzdelávacích a produkčných celkov. Je známy organizátor vedeckého života a inovátor aj v tvorbe študijných programov, ktoré zvyšujú efektivitu vzdelávania.

Jeho zásluhou sa rozvinulo zriaďovanie vedeckých parkov na univerzitách, ktoré je priestorom inovácií a kreatívnych postupov, vrátane zapojenia sa študentov do tvorby nových technológií. Od toho sa odvíjajú nové prístupy k formovaniu riadenia podnikov, ktorých základom sú rozsiahle technologické celky, čo je zásadný prínos pre spojenie vedy a praxe. Za spoluprácu s priemyselnými podnikmi a dosahované výsledky bol ocenený Zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave a po jej ukončení pôsobil ako výskumný pracovník, neskôr ako učiteľ. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku. V rokoch 1997 – 2003 pôsobil vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. Vybudoval Univerzitný technologický inkubátor, ktorý prispel k založeniu a rozvoju 32 nových podnikov. Inicioval založenie univerzitnej obchodnej spoločnosti STU Scientific. Vytvoril Výskumné centrum STU a vypracoval koncept vedecko-technologického parku ako dlhodobého rámca rozvoja areálov. Člen výkonného výboru Medzinárodnej únie pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie (IUVSTA.org), predseda Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl. Podpredseda rady štátneho programu výskumu a vývoja „Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“. Predseda rady štátneho podprogramu, člen predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (2005 až 2009), autor troch programov agentúry zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch podpora spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.

bottom of page