top of page

Peter Mihók ocenený Zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s.

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži Peter Mihók sa 2. decembra 2015 stal laureátom ocenenia Zlatá medaila I.D.C. Holding, a.s.

Rozhodnutím Predstavenstva a Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. toto ocenenie získal „za významný prínos pri zlepšovaní podnikateľského prostredia, vytváranie podmienok na zvyšovanie exportnej výkonnosti, podnety k zvyšovaniu kultúry a etiky podnikania, autorský vklad a podporu odbornej spisby a za šírenie dobrého mena slovenských podnikov v prostredí svetového obchodu,“ mu odovzdali osobne Štefan Kassay a Pavol Kovačič.

Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. (*18.1.1948) – predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. V roku 1971 zavŕšil štúdium zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na ktorej v roku 1998 habilitoval na docenta. Po skončení štúdia pôsobil v Československej obchodnej komore. V roku 1978 bol obchodným pridelencom na československom veľvyslanectve v Maroku. V roku 1982 sa ujal riadiacej funkcie v Incheba PZO Bratislava a od roku 1992 je predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Je nositeľom viacerých zahraničných najvyšších štátnych vyznamenaní i domácich ocenení a medailí. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií publikovaných v odborných časopisoch zameraných na problematiku integračných procesov.

bottom of page