top of page

Prezentácia poľského vydania III. zväzku Podnik a podnikanie

Dnes sa na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave, pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Poľsku, Vasila Grivnu, konala slávnostná prezentácia tretieho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie (Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość) s názvom Strategická komunikácia (Komunikacja strategiczna), vydaná v poľskom jazyku.

Profesor Kassay odovzdáva tretí zväzok pentalógie Lechovi Walensovi.


Profesor Štefan Kassay, autor publikácie, odborník na otázky riadenia podnikov, vníma riadenie interdisciplinárne. To znamená, že do procesov riadenia sú zahrnuté aj také disciplíny, akými sú psychológia, sociológia a ďalšie. Už takmer dvadsať rokov úspešne integruje teoretické princípy s výrobnou praxou v podmienkach, dnes už nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s., v ktorej pôsobí ako predseda Dozornej rady.


Na prezentácii sa zúčastnili významné osobnosti spoločensko-ekonomického, vedeckého a akademického života.


Status prezentácie povýšil príhovor nositeľa Nobelovej ceny za mier, bývalého prezidenta Poľskej republiky, Lecha Walesu. Prítomný bol aj dvojnásobný premiér Poľskej republiky, Waldemar Pawlak, ocenený Zlatou plaketou MZVaEZ SR, Miroslavom Lajčákom.


Knihu predstavil Ryszard Juchniewicz, prekladateľ doteraz vydaných troch zväzkov. V oficiálnej časti prezentácie sa prihovorili veľvyslanec SR v Poľsku, Vasil Grivna a predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., Pavol Kovačič. V slávnostnej atmosfére predseda Dozornej rady, Štefan Kassay, odovzdal Lechovi Walesovi Zlatú medailu IDC, ako výraz vyjadrenia vďaky za podporu podnikania a šírenie ideí demokracie a humanizmu.

Poľský prezident (vľavo) Lech Walesa preberá Zlatú medailu IDC z rúk profesora Štefana Kassaya.


Prítomní boli oboznámení s aktivitami dcérskej spoločnosti I.D.C. Polonia, SA, ktorá najmä v ostatnom období dosiahla výrazný rast. Je pozoruhodné, že práve prepojenie praktického podnikania s teóriou overenou v podmienkach materskej spoločnosti, obsahuje potenciál ďalšieho rozvoja. V tomto zohráva významnú úlohu odborná spisba. Stojí za zmienku, že už v roku 2003, Księgarnia Akademicka Kraków, vydala Kassayovu trilógiu Marketingowa strategia firmy typu holdingovego a ďalšie publikácie v poľskom jazyku, predovšetkým Podnik a podnikanie. Úsilie autora o naplnenie cieľov rastu efektivity podnikania spočíva nielen v stratégii vedenia podniku, ale aj v presadzovaní vytvorenia spoločnej ekonomicko – produkčnej platformy v krajinách V4, čo v konečnom dôsledku napomáha zvýšeniu ekonomickej výkonnosti krajín EÚ.


Celoživotnú prácu autora pentalógie Podnik a podnikanie ocenilo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – najstaršie odborné vedecké združenie poľských ekonómov. Ocenenie Štefanovi Kassayovi odovzdal bývalý podpredseda vlády pán Waldemar Pawlak.


Pán prezident Lech Walesa vo svojom príhovore ocenil hodnoty, ktoré uznáva profesor Kassay. Vyzdvihol jeho prínos ako vzor aplikovateľný v manažérskej praxi. Spomenul všeľudské hodnoty. Nemožno však zabúdať na to, aby človek bol štastný a spokojný so svojou prácou, aby šíril okolo seba vysokú kultúru života a práce. Zdôraznil, že "filozofia podnikania s akcentom na človeka je mu veľmi blízka a je rád, že sa mohol zoznámiť s profesorom Kassayom a zúčastniť sa prezentácie tretieho zväzku publikácie Podnik a podnikanie".

Profesor Kassay pri preberaní medaily od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z rúk Waldemara Pawlaka.


Viacnásobný premiér Waldemar Pawlak vo svojom príhovore ocenil prínos profesora Kassaya predovšetkým v integrite každodennej praxe a implementáciách nových znalostí a rozvoja ekonomiky predovšetkým v oblasti riadenia. Zvlášť ocenil prínos jeho diela pre Poľsko a tlmočil uznanie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ktoré mu odovzdalo ocenenie za jeho celoživotné dielo.


Po oficiálnom programe sa rozprúdila rozprava približujúca nielen odbornú stránku autorskej tvorby, ale aj jej súvislosti v medzinárodnom rámci a vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania a dosahovania želateľných výsledkov v rámci rozvoja podnikov, s vysokou konkurenčnou schopnosťou. Ukázalo sa, že ciele poľskej a slovenskej odbornej komunity sú si veľmi blízke a sú v zhode so skvalitnením životných podmienok ľudí, ako aj formovaním nových spoločensko-ekonomických cieľov v závislosti na utváraní širokého medzinárodného spoločenského prostredia.

bottom of page