top of page

Privatizáciu poznajú aj v zahraničí

Profesor Štefan Kassay vo svojej pentalógii Podnik a podnikanie prináša exkurz do problematiky privatizácie. V prvom zväzku päťzväzkového diela analyzuje podrobne podnikateľské prostredie a vychádza z vlastných skúseností ako spoluvlastníka najväčšieho výrobcu cukroviniek a trvanlivého pečiva, I.D.C. Holding,a.s.

Každý zväzok obsahuje bohatú teoretickú časť, ktorá je doplnená o konkrétne prípadové štúdie z praxe. Štefan Kassay sa tak neradí k teoretikom, ktorí píšu od stola, ale nekompromisne svoje názory opiera o implementáciu z praxe. Dochádza tak k preverovaniu tradičných ekonomických poučiek, z ktorých vypláva aj to, že nie všetky sa dajú uplatniť v praxi slovenských podnikov. Príčiny tejto skutočnosti sú dané historicky, regionálne a mnohými inými skutočnosťami.


Historický exkurz V štyridsiatych rokoch minulého storočia sa zmenili zásadne vlastnícke vzťahy. Majetok veľkých firiem bol zoštátnený ako aj pôda, ktorá patrila drobným poľnohospodárom. Zmena nastala po roku 1989, keď v nasledujúcich obdobiach plánové hospodárstvo bolo nahradené trhovým. „V podmienkach Slovenska počas transformácie vlastníctva sa zakladali na zosúkromnení majetku predajom štátneho majetku. V česko-slovenských podmienkach sa realizovala "veľká privatizácia," píše profesor Štefan Kassay. Privatizované podniky však mali zastarané stroje, neinvestovalo sa do inovácií, ale to nebol jediný problém. Otázkou dňa bolo aj to, čo sa bude vyrábať. „V plánovom hospodárstve o tom rozhoduje štátom spravovaný centrálny orgán, napríklad plánovací úrad alebo celoštátna plánovacia komisia. Trhová ekonomika má oveľa dynamickejší ekonomický rast ako plánovaná,“ približuje náročný proces Štefan Kassay. A v tomto prípade mnohé podniky neboli na túto skutočnosť pripravené a začali sa zadlžovať.


Profesor Kassay vysvetľuje: „Predmetom privatizácie sa stáva celý majetok podniku... Ak niekto kúpi majetok podniku, kúpi s ním obvykle i práva podniku ako veriteľa a jeho povinnosti dlžníka.“ Jednoducho povedané, čím je teda podnik viac zdĺžený, tým viac klesá jeho hodnota a dokonca sa môže stať nepredajným.


Špecifikom bývalého Československa bolo však to, že privatizácia nepriniesla prosperitu a rozvoj podnikom, ale len jednotlivcom. Štefan Kassay sa viackrát vyjadril k tejto téme: „Privatizácia sa stala akýmsi meradlom etiky v podnikaní.“ Mnohí vlastníci novonadobudnutého majetku nemali záujem o jeho zveľadenie, ale o rýchly predaj a čo najrýchlejší zisk bez morálnych zásad. Výnimkou v tomto trende je spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá neustále investuje do podniku, aby pracovné miesta zamestnancov moli byť zachované. „Minulý rok sme začali s výstavbou integrovaných závodov v Seredi. Ide o investíciu cez 55 mil. euro, ktorá prinesie cez 100 nových pracovných miest,“ hovorí predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Štefan Kassay. Investícia bude financovaná bez štátnej dotácie či fondov EÚ.Privatizácia v zahraničí Štefan Kassay v pentalógii poukazuje aj na iné spôsoby privatizácie, ktoré sú v zahraničí osvedčené a prinášajú dobré výsledky. Ako jednu z mnohých uvádza aj zamestnanecké akcie. „Ide o celosvetový (americký) špecifický program zamestnaneckého vlastnenia akcií (Employee Stock Ownership Plan – ESOP). Má stimulovať zamestnancov, aby kupovali akcie vlastného podniku,“ uvádza Štefan Kassay. Do podniku to prináša aj to, že zamestnanci sa stávajú spoluvlastníkmi podniku, v ktorom pracujú a tým majú k nemu iný vzťah. Spoluvlastníctvo presadzoval aj známy československý podnikateľ Baťa. „Veľký rozsah právomocí zamestnancov pritom sprevádza veľká zodpovednosť. Hmotné vyjadrenie zainteresovanosti je vo výšky 15 % podielu robotníkov na zisku príslušného závodu pred zdanením,“ podrobnejšie opisuje na záver vedec a podnikateľ Štefan Kassay.


O pentalógii Podnik a podnikanie Dielo profesora Štefana Kassay obsahuje päť obsiahlych zväzkov. Autor objavným spôsobom štruktúru pentalógie rozvinul na báze štyroch perspektív všeobecne známej a používanej metodiky strategického manažmentu Balanced Scorecard (ekonomický výkon, orientácia na zákazníka – komunikácia, interné procesy, učenie a rast). Tieto doplnil o ďalšiu, piatu perspektívu a to o podnikateľské prostredie. Štefan Kassay sa tak v prvom zväzku venuje problematike Podnikateľského prostredia, druhý nesie názov Ekonomika a financie, tretí pojednáva o problematike Strategickej komunikácie a vo štvrtom rieši otázku Interných procesov. Pentalógiu uzatvára piaty zväzok s titulom Učenie a rast. Kompletná pentalógia je čitateľskej verejnosti k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách a stala sa predmetom ekonomickej diplomacie.


bottom of page