top of page

Monumentálna pentalógia predstavená verejnosti


Dnes bola verejnosti predstavená kompletná pentalógia Podnik a podnikanie od známeho vedca a podnikateľa Štefana Kassaya. Publikácia má 5 zväzkov a najnovšie vedecké poznatky, ktoré boli aplikované do praxe, sú spísané na viac než 3 500 stranách. Pentalógia Podnik a podnikanie je prekladaná do anglického, maďarského, poľského a ruského jazyka, takže celkovo ide o 25 obsiahlych zväzkov. Kvalitný obsah, výborné grafické spracovanie a rôzne jazykové mutácie ju predurčili k tomu, aby sa stala predmetom záujmu širokej verejnosti a aj predmetom ekonomickej diplomacie.

Profesor Štefan Kassay a Tomáš Malatinský.


Podujatia sa zúčastnil Tomáš Malatinský, minister hospodárstva Slovenskej republiky a ďalší významní hostia. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ). Všetky zväzky pentalógie Podnik a podnikanie vychádzajú v slovenčine vo vydavateľstve VEDA SAV pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Jazykové mutácie pentalógie napomáhajú k šíreniu progresívnych myšlienok a metód v zahraničí a sú vydávané v spolupráci s renomovanými zahraničnými vydavateľstvami.


PhDr. Peter Burian.


Na začiatku oficiálneho programu vystúpil PhDr. Peter Burian, štátny tajomník MZVaEZ. Už niekoľko rokov spolupracuje s profesorom Kassayom a podrobne pozná jeho pentalógiu, ktorá sa stala predmetom ekonomickej diplomacie. „MZVaEZ sa zasadzuje za aktívny dialóg s lídrami podnikateľskej komunity. Profesor Kassay realizuje aj odovzdávanie skúsenosti v oblasti teórie riadenia podniku,“ povedal štátny tajomník MZVaEZ Peter Burian. Ďalej ocenil skutočnosť, že profesor Štefan Kassay organizuje prezentácie pentalógie v zahraničí. Vyzdvihol prínos celoživotného diela profesora Štefana Kassaya, v ktorom 18 rokov neúnavne študuje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky v podniku I.D.C. Holding, a.s. Počas prezentácií v zahraničí boli veľmi pozitívne ohlasy na samotné dielo pentalógie Podnik a podnikanie a stalo sa inšpiratívnym pre mnohých začínajúcich ale aj skúsených podnikateľov, ktorí riešia podobné problémy a usilujú sa o zvýšenie výkonnosti podniku.


Ing. Marek Trubač.


Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť. Avšak na podujatí prečítal jeho list hovorca Marek Trubač. V liste prezident Ivan Gašparovič uviedol: „Verím, že toto dielo prispeje k lepšiemu vzdelaniu našich študentov.“ Pavol Paška, predseda Národnej rady SR vyzdvihol pentalógiu: „Pentalógia Podnik a podnikanie je monumentálne dielo, ktoré budí rešpekt svojim rozsahom, komplexnosťou a hĺbkou záberu. Slovensko takéto dielo veľmi potrebuje, aby kultivovalo podnikateľské prostredie.“


Príhovor Waldemara Pawlaka.


Waldemar Pawlak, bývalý viacnásobný premiér Poľskej republiky, ktorý sa podujatia zúčastnil, hodnotil dielo profesora Kassaya. "V pentalógii nie sú uvedené len teoretické poznatky, ale aj praktické implementácie do slovenského podniku," uviedol Waldemar Pawlak. Ocenil tiež etický princíp podnikania, ktorý sa dá využívať v globálnej ekonomike. Všetky aspekty sa dajú využiť v pedagogicikej práci, ale aj vyšších graduálnych odborníkov z praxe. pre súčasných študentov, pre ktorých je pentalógia určená. Prítomných upútal aj krátky film o spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., v ktorej pôsobí profesor Štefan Kassay ako predseda Dozornej rady. Film je prístupný aj na Youtube.com.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster vyjadril veľké prekvapenie nad tým, ako sa podarilo profesorovi Kassayovi: „Prinavrátiť meno profesorom, ktorí v minulosti rovnako obstáli v teórii aj v praxi.“ Štefan Kassay svojimi odbornými prácami približuje zložitú látku považovaný za majstra písaného slova v odovzdaní skúseností z výrobnej praxe a patrí tak medzi popredné osobnosti podnikateľského a vedeckého sveta.


Štefan Kassay celý život zasvätil prepájaniu vedy a podnikania. Pentalógia Podnik a podnikanie je prekladaná do viacerých jazykoch, čo napomáha šíreniu progresívnych myšlienok a metód aj v zahraničí. Celoživotné dielo Podnik a podnikanie sa tak stáva inšpiratívnym pre mnohých začínajúcich či skúsených podnikateľov, ktorí riešia podobné problémy a usilujú sa o zvýšenie výkonnosti podniku ako Kassay. Podnik a podnikanie sa tak stáva určitým kompasom v neustále sa meniacom podnikateľskom, dnes už hyperkonkurenčnom, prostredí.


Na dnešnej významnej udalosti nechýbali ani predstavitelia SAV. Predseda tejto inštitúcie, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., priblížil zmysel Kassayovej pentalógie: „Jeho cieľom je, aby sa dielo stalo zdrojom skupinovej stratégie slovenských a stredoeurópskych podnikov. A hoci je nezvyčajné, aby takáto rozsiahla práca bola dielom jediného človeka, vieme, že k základnej výbave profesora Kassaya patrí vytrvalosť a ambicióznosť.“


Profesor Ján Košturiak.


Profesor Ján Košturiak, ktorý je vedúci vedecký redaktor pentalógie, vyzdvihol prezentované dielo: „Poznám mnohých študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorým knihy Štefana Kassaya otvárajú obzory, ukazujú súvislosti a veľmi pomáhajú v ich napredovaní. Štefan Kassay nám odovzdáva dar – jeho ucelený pohľad na podnik a podnikanie, znalosti z jeho vlastnej cesty konfrontované s tisíckami svetových publikácií, jeho životnú múdrosť diskutovanú so súčasným stavom poznania. Od otázok čo, ako a kde sa postupne dostáva k otázke prečo – k zmyslu našej existencie a podnikania so svojim talentom a životom na tomto svete. Vďaka za dielo, ktoré si nám odovzdal Štefan aj za lekciu z pracovného nasadenia, bez ktorého by určite nevzniklo.“


Profesor Andrzej Kupich.


Mimoriadny profesor Andrzej Kupich z Poľska, ktorý je externým spolupracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave, uviedol: „Pentalógia je unikátne dielo. Autor globálne uvažuje o mikroekonomike.“ Zúčastneným priblížil druhý zväzok Podnik a podnikanie s názvom Ekonomika a financie, kde vyzdvihol hlavne kapitolu, kde autor analyzuje problematiku prijatia eura, čo je pre Poľsko aktuálna téma.


Dnes je už Kassayova pentalógia Podnik a podnikanie známa aj v zahraničí a záujem o ňu narastá. Odzrkadľuje sa to aj množstvom pozvaní autora na zahraničné univerzity, ako aj uverejňovaním recenzií v odbornej tlači. V knihách Dva životy a Diktát času je neúprosný, ktoré dostal každý účastník dnešnej prezentácie, nájdeme názory viacerých odborníkov. Prekvapením je aj to, že autor Štefan Kassay popri pentalógii reprezentačného vzhľadu založil aj nový edičný rad vo vydavateľstve SAV VEDA a postupne jednotlivé zväzky vydáva aj v menšom formáte a v zjednodušenej úprave. Uvádza to vo svojej recenzii aj Peter Magvaši, hosťujúci profesor, popredný odborník zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu pre inovácie a technológie (CEIT), ktorý napísal: "Pentalógia je breviárom moderného priemyselného manažéra. Preto je možné kladne prijať vydanie pentalógie v novom edičnom rade vo vydavateľstve VEDA – SAV formou čiernobielych knižiek formátu A5 s názvom Riadenie."


Doc. Ing. Peter Magvaši, CSc.


Po oficiálnom programe bol priestor na diskusii, v rámci ktorej odznelo niekoľko významných podnetov. Jedným z nich bol aj názor Emila Borčina, šéfredaktora vydavateľstva SAV VEDA, ktorý povedal o autorovi a jeho diele: „Fenomény ako kvalita a inovácie sa premietajú do fenoménu svetových trendov úspešných podnikov v globálnom konkurenčnom prostredí. Štefan Kassay rozoberá i rozhodnutia o vstupe podniku do svetového konkurenčného priestoru prípravou implementačného rámca projektovania podniku svetovej triedy, vrátane hodnotenia rizík, časovej postupnosti a strategických rozvojových projektov.“ Uznávaný autor Kassay sa venuje aj problematike žien a ich uplatneniu na trhu práce. Profesorka Daniela Ostatníková na margo tejto témy povedala: „Pentalógia sa zaoberá predovšetkým spôsobmi zvyšovania výkonnosti podniku. Som rada, že autor venuje kapitolku aj nám, ženám a pripomína, na čo všetko sa ešte v riadení podnikov zabúda. Rodový princíp v spoločnosti preto treba akceptovať.“ Do diskusie sa samozrejme zapojil aj autor a reagoval na mnohé podnety, ktoré odzneli v rámci diskusie, ale ktoré boli publikované od viacerých autorov aj v zahraničí. Odznela aj otázka, ako dlho trvalo napísanie takého monumentálneho diela. „Po osemnástich rokoch každodennej práce na pentalógii Podnik a podnikanie by mnohí povedali: Tak a teraz už dosť, teraz si oddýchnem. U mňa niečo také nie je reálne. Vydanie všetkých pôvodne plánovaných piatich zväzkov tvorených súčasne so spravovaním veľkého podniku nijako neznamená, že všetko, čo sa týka podniku a podnikania, bolo povedané. Naopak, „tvorivé trýznenie“ neutícha a v mysli sa mi vynárajú ďalšie a ďalšie súvislosti či možnosti rastu a rozvoja podniku, témy nových vedeckých diskurzov a nových publikačných príležitostí," dodáva Štefan Kassay.


Profesor Štefan Kassay s manželkou Máriou.

O pentalógii Podnik a podnikanie Dielo profesora Štefana Kassay obsahuje päť obsiahlych zväzkov. Autor objavným spôsobom štruktúru pentalógie rozvinul na báze štyroch komponentov všeobecne známej a používanej metodiky strategického manažmentu Balanced Scorecard (ekonomický výkon, orientácia na zákazníka – komunikácia, interné procesy, učenie a rast). Tieto doplnil o ďalší, piaty komponent, a to o podnikateľské prostredie. Štefan Kassay sa tak v prvom venuje problematike Podnikateľského prostredia, druhý nesie názov Ekonomika a financie, tretí pojednáva o problematike Strategickej komunikácie a vo štvrtom rieši otázku Interných procesov. Pentalógiu uzatvára piaty zväzok s titulom Učenie a rast. Kompletná pentalógia je čitateľskej verejnosti k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách a stala sa predmetom ekonomickej diplomacie.


zdroj:

bottom of page