top of page

Príprava prezentácie pentalógie vrcholí

Dnes sa stretol autor pentalógie Podnik a podnikanie profesor Štefan Kassay s predsedom SAV profesorom Jaromírom Pastorekom. Cieľom stretnutia bolo informovať predsedu SAV o pripravovanej slávnostnej prezentácii pentalógie, celoživotného diela profesora Štefana Kassaya. Prezentácia sa uskutoční 23. mája 2014. Pozvanie prijali viacerí predstavitelia deciznej sféry, výnimočné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života a vo svete známe osobnosti vedy.Nebývalé ohlasy z doteraz vydaných zväzkov vyvolali spoločensky zdôvodnenú potrebu širšieho priblíženia pentalógie odbornej verejnosti. Časté ohlasy v dennej i odbornej tlači signalizovali, že v odbornej publikačnej tvorbe vzniká dielo nadnárodného významu, sprístupnené čitateľom v piatich jazykoch. Gescia Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu významne prispela k šíreniu obsahu pentalógie pri vydávaní jednotlivých zväzkov, vrátane úzkej spolupráce s predstaviteľmi SAV a ďalšími odbornými inštitúciami.


Osobitosť pripisovaná tomuto dielu spočíva v integrácii najnovších znalostí z teórie riadenia s produkčnými procesmi v priemyselných podnikoch. Dosiahnuté výsledky v hospodárení podnikov, kde sa podarilo dosiahnuť vysoký stupeň aplikácii najnovších vedeckých poznatkov sa pripisujú vedecko-technickým aplikáciám. Súčasťou vedeckých implementácií sú aj humanitné vedy, ktoré významným spôsobom vplývajú na psychiku človeka a umožňujú úspešnejšie vedenie a riadenie ľudí vo všetkých prebiehajúcich produkčných procesoch. Psychická stabilita a dôvera ľudí vo vedenie podniku je významných faktorom dosahovania vysokej výkonnosti, čo sa potvrdilo aj v prípade I.D.C. Holding, a.s.


Samotná skutočnosť, že sa podarilo vydať všetkých päť zväzkov podľa dopredu vypracovanej koncepcie založenej na metodike BSC, znamená aj vo svetovej dimenzii zásadný prelom v podnikateľskom myslení. Podnikatelia tak získali metodiku, ktorá z veľkej miery napomáha efektivite produkčných procesov.


História vzniku pentalógie Každý podnikateľ v období spoločenskej transformácie stál pred problémom ako dosiahnuť požadovanú efektivitu v podniku. Plánové hospodárstvo nemalo žiadne nadväznosti na spoločenský systém založený na trhovom hospodárstve. A tak si vlastne každý podnik, podľa charakteru produkcie, vyžadoval rýchlo aplikovateľné špecifické postupy a udržanie výkonnosti v podmienkach rastúcej medzinárodnej konkurencie v danom odbore. Bolo teda nevyhnutné, pod tlakom situácie, nájsť spôsoby na preklenutie existenčných ťažkostí. Tak autor Štefan Kassay vytvoril koncepciu obsiahnutú v knihe Stratégia korporačného rozvoja a následne v kvadrológii Marketingová stratégia firmy holdingového typu. Pochopiteľne tento tvorivý proces evokoval mnohých ďalších teoretikov i podnikateľov k rozvoju teórie riadenia a k inovačných aktivitám a modifikáciám dovtedajších pracovných postupov. Tým sa dá vysvetliť aj skutočnosť, že po kvadrológii bolo žiaduce posunúť úroveň znalostí na žiaducu stupeň v zhode s modernizáciou produkčných technológii, ktoré sa vyznačujú rapídnym zvyšovaním výkonnosti. Je charakteristické, že tieto procesy tvorby vedú napokon k ďalšiemu zdokonaľovaniu postupov.


Pentalógia Podnik a podnikanie dokumentuje práve tieto procesy, a stáva sa ekvivalentom postupov reprezentujúcich symbiózu vedy a podnikania v súčasnom období hyperkonkurencie a zachovania vlastnej existencie. Práve tieto myšlienky vyvolali nebývalý ohlas v odbornej verejnosti.


V tomto procese, aj z podnetu potrieb podnikateľskej praxe, bolo nevyhnutné prispieť k rozširovaniu uvedených myšlienok až na úroveň širšej odbornej verejnosti a hľadať formy priblíženia týchto znalostí čo najširšiemu okruhu užívateľov. Je preto prirodzené, že dielo takých kvalít vstupuje do procesu ekonomickej diplomacie a to v medzinárodnom rámci v podobe prezentácií. Po skúsenostiach s prezentáciou vo viacerých krajinách sa ukázalo, že je to vhodný spôsob prezentácie slovenskej odbornej tvorby a aj slovenských produktov a tým šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí.


Po mnohých pozvaniach zahraničných univerzít a vedeckých pracovísk sa ukázalo žiaducim adekvátnym spôsobom uzatvoriť tento nadnárodný autorský a vydavateľský počin prezentáciou tohto diela vyššou formou, za prítomnosti významných osobností.


V zásade túto aktivitu treba chápať nie ako prezentáciu knihy, ale ako prezentáciu progresívnych myšlienok smerujúcich k vysokej efektivite produkčných systémov a zvyšovaniu efektivity ekonomiky Slovenska, prípadne iných krajín, kde sa tieto postupy uplatnia.


Na príprave prezentácie sa podieľa Nadácia profesora Štefana Kassaya, SAV a viaceré ministerstvá SR. Osobitne významný podiel má SAV. Zvlášť podpora a súčinnosť predsedu SAV Jaromíra Pastoreka, čo zreteľne vyjadril na dnešnom stretnutí, vedie k ďalším úvahám a predpokladom spolupráce na poli vedy a vzdelávania.


Na záver stretnutiu Štefan Kassay povedal: "Som veľmi rád, že moje pozvanie má priaznivú odozvu a že svoju účasť prisľúbili aj popredné osobnosti politického a vedeckého života, ľudia, ktorých hlas je mienkotvorný a napomáhajúci progresívnym spoločenským zmenám," povedal autor pentalógie Štefan Kassay.


O Nadácii Štefana Kassaya Nadáciu založil Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. v roku 2002. Cieľom nadácie je podporiť skupiny alebo jednotlivcov za účelom rozvoja vedy a vzdelávania. Nadácia podporuje najmä vydavateľskú činnosť. Rozsiahla aktivita nadácie je úzko zviazaná so Slovenskou akadémiou vied a Vydavateľstvom Veda. V úzkej spolupráci s jej vrcholovými predstaviteľmi dnes už možno bilancovať záslužné výsledky. Od začiatku svojej činnosti sa sústreďuje na vydávanie knižných publikácií význačných autorov. Okrem toho nadácia usporadúva vedecké konferencie a sympózia s aktuálnou tematikou. Svoje výsledky prináša spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní šírenia kultúrnych hodnôt a významných vedeckých a vedecko - popularizačných diel z oblasti vedy a vzdelávania v krajinách, kde MZV EZ má svoje zastúpenie. V tomto roku sa predpokladá usporiadanie tlačových besied v šiestich krajinách. Pre nadáciu je zvlášť významná možnosť spolupráce vo vydavateľskej činnosti, či iných formu vedeckej aktivity s Európskou akadémiou vied a umení. Predovšetkým možnosť vybudovania prestížnej značky reprezentujúcej najvyššiu kvalitu pod egidou Európskej akadémie vied a umení v kooperácii s vydavateľstvom Veda a vydavateľstvami krajín EU a Ruska. Je to veľmi významný počin pre formovanie a podporu publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských členov Európskej akadémie vied a umení v duchu jej poslania a hlavných cieľov.


bottom of page