top of page

Zasadala Európska akadémia vied a umení v Salzburgu

V dňoch 7. a 8. marca 2014 sa konalo v Salzburgu Valné zhromaždenie a voľba senátu Európskej akadémie vied a umení (EAVU).

Prof. Štefan Kassay s Dr. Shahrokh Mirza Hosseini, zakladateľom a prezidentom Avicenna International College v Budapešti.

Slovenský príspevok k veľkým projektom EAVU S veľkými projektmi EAVU, ako sú „Zdravie je bohatstvo“, „Tolerancia“ a ďalšie, korešponduje Kassayova pentalógia „Podnik a podnikanie“ vydávaná pod gesciou EAVU. Ocenením významu pentalógie sú slová Felixa Ungera v úvodnom príhovore piateho zväzku, kde zastáva názor, že: „Problémom nášho času je príliš trhom poháňaná spoločnosť, čo má krutý dopad na finančný svet. Peniaze nie sú všetko, ale duševno ponúka situáciu, v ktorej sa dá žiť ... každý podnik musí ako svoju hlavnú súčasť zvážiť základné hodnoty, ako zaobchádzať so zamestnancami čestne a ako ich motivovať. Ľudský život je jedinečný – skutočný líder to musí brať do úvahy.“ Unger zastáva silné vodcovstvo, ktoré je založené na vízii, tvorivosti, ľudských hodnotách, ponúkajúce motivácie v rámci hierarchie a priestor pre život vo firme, čo vyjadril záverečnými slovami svojho príhovoru: „Osobne pociťujem veľkú blízkosť s názormi Štefana Kassaya.“


EAVU sa koncentruje na tri kľúčové oblasti: 1. rozvíjanie poznatkov, 2. šírenie vedeckých informácií, 3. presadenie veľkých medzinárodných projektov.


Slovenská delegácia patrí medzi najaktívnejšie. Má okolo 50 členov, ktorí môžu podávať návrhy na nových kandidátov členstva schvaľovaných senátom. Na valnom zhromaždení bolo zvolených 15 nových senátorov na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Slovensko zastupuje viceprezident EAVU Štefan Luby.


Inaugurácia nových členov EAVU Na zasadaní prezident EAVU Felix Unger slávnostne odovzdal diplomy novým členom. Zo Slovenska sú to: PhDr. Ľuboslav Moza, riaditeľ Galérie Artem, RNDr. Igor Túnyi, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu geofyziky SAV, Doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., člen predstavenstva SAV, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós DrSc., vedúci katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj (FEE) Technickej univerzity vo Zvolene.


Knižný dar Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania

Úspešný podnikateľ a vedec Štefan Kassay, prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, odovzdal prezidentovi EAVU štvrtý a piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a tiež doplnil knižničný fond EAVU o všetky doteraz vydané inojazyčné zväzky publikácií s aktuálnym zameraním, ktoré vydala VEDA, vydavateľstvo SAV pod záštitou EAVU. Okrem toho autor venoval aktuálne vydávaný piaty zväzok v anglickom jazyku viacerým zahraničným členom EAVU, čo viedlo k zaujímavým diskusiám a prísľubom budúcej spolupráce.


Príspevok k riešeniam aktuálnych otázok svetového diania Reflexiou na aktuálne dianie vo svete je aj účasť akademikov Dunajského regiónu na poslaní EAVU. Na stretnutiach Dunajského regiónu sa zúčastňujú zástupcovia akadémií vied, kde sa vytvoria konzorciá budúcich projektov so zameraním na energiu, vodu, životné prostredie a znalostnú spoločnosť. V podobnom duchu v závere valného zhromaždenia vystúpil novozvolený senátor Franz Fischler s aktuálnom témou nazvanou „Európa na križovatkách“, kde apeloval na úlohu a poslanie EAVU v súčinnosti s predstaviteľmi Európskej únie. Ako angažovaný Európan v širokých súvislostiach nanovo ozrejmil nevyhnutnosť vzájomného porozumenia medzi členskými štátmi Európskej únie. Podľa jeho názoru, kľúčovým prvkom pre úspech projektu „Európy“, je pokračujúci dialóg.


Slová Felixa Ungera Na valnom zhromaždení zarezonovali slová Felixa Ungera, ktorý apeloval na poslanie EAVU a jej členov slovami: „Musíme pozdvihnúť náš hlas, je to naša služba ľuďom. Prekonajme bariéry v našej duši, zapojme sa do transnacionálnej siete, hovorme s našimi susedmi a jazyková bariéra už nebude problémom. Je to naša povinnosť.“


bottom of page