top of page

Nová publikácia profesora Štefana Kassaya

V týchto dňoch opúšťa tlačiarne nová publikácia profesora Štefana Kassaya s názvom Dva životy. Kniha prináša nové informácie o vzniku a cieľovom zameraní celoživotného diela profesora Kassaya – pentalógii Podnik a podnikanie.


Štefan Kassay celý svoj život popretkával duálnym prístupom k vlastnému životu, z čoho vytvoril vlastný osobitný životný štýl. „Verný dualite svojho počínania sa v paralelnom ťahu zo sústružníka stávam konštruktérom, ako konštruktér dôstojníkom, žurnalistom, autorom televíznych artefaktov, zahraničným televíznym spravodajcom,“ uvádza vedec a podnikateľ.


Ďalej pokračuje v popisovaní svojho duálneho odborného profilu. Stáva sa súčasne: „Vedátorom a autorom odborných publikácií. A aj absolventom strojníckej fakulty a absolventom fakulty žurnalistiky. Dizertantom obhajujúcim vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied a zároveň absolvujúcim rigorózne skúšky na získanie titulu doktora filozofie na pražskej Karlovej univerzite.„ Nasleduje obhájenie dizertanta obhajujúceho vedeckú hodnosť doktora ekonomických vied spoločne so statusom inauguranta pedagogické-vedeckého titulu profesora inžinierstva riadenia priemyslu. Duálny životný štýl dopĺňa takmer súčasné ocenenie čestným doktorátom a členstvom v Európskej akadémii vied a umení v Salzburgu.


„Ak sa snažíme o symbiózu "akademickej" vedy a "tvrdej" praxe, vždy budeme prekvapení fantastickými výsledkami, ktoré toto spojenie prináša,“ povedal autor publikácie Dva životy. Svoje slová potvrdzuje priamo v praxi, v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., ktorej je spoluvlastníkom. Z malej fabriky lokálneho významu spoločne s manažmentom podniku vybudovali nadnárodný holding.


Od začiatku podnikania v deväťdesiatych rokoch spolu s vynikajúcim vrcholovým vedením implementuje Štefan Kassay najnovšie vedecké poznatky do slovenskej firmy. Vedomosti pretavené vlastnou skúsenosťou sa stali základom na písanie odborných publikácií. V tomto čase finalizuje pentalógiu Podnik a podnikanie, v týchto dňoch vychádza rovnako aj anglická verzia.

Čo povedali o pentalógii Viaceré významné osobnosti, vedci, podnikatelia, či experti sa veľmi pochvalne vyjadrili k pentalógii Podnik a podnikanie. Ide v skutku o výnimočné dielo, ktoré podrobne analyzuje zásadné procesy v živote podniku, ktorý sa transformoval zo štátneho podniku socialistického typu na moderný holding. Expert na komunikáciu A.J. Atkinson o Kassayovej pentalógii povedal: „Na rozdiel od iných publikácií, ktoré sú prevažne založené na finančných ukazovateľoch, profesor Kassay prezentuje filantropický prístup k podnikaniu.“ Zahraničný expert pokračuje v hodnotení diela slovenského podnikateľa a vedátora: „Pri čítaní je čoskoro zrejmé, že kolektívne vedomosti a rady, ktoré profesor Kassay prináša, sú výsledkom disciplinovaného životného štýlu, venovaného snahe dosiahnuť nápravu, zmiernenie a uľahčenie súčasných ekonomických problémov, ktorým čelí neustále sa vyvíjajúci "tvor" nazývaný podnik." Kassayov počin, vydanie obsiahlej pentalógie, si všimla aj slovenská odborná verejnosť. Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., akademik SAV poznamenal: „Tak ako doterajšie Kassayove veľmi známe odborné publikácie i pentalógia "Podnik a podnikanie" je ukážkou ojedinelej viacprofesnej spôsobilosti autora. Súčasne je analógiou kreatívnych prístupov význačných vynálezcov a tvorcov, ktorí v najskromnejších podmienkach urobili objavy a realizovali diela, ovplyvňujúce ďalší beh ľudských dejín.“


Dva životy Publikácia tiež prináša novú sondu do života Štefana Kassaya. Na stránkach knihy sa delí s čitateľom o svoje názory a približuje vôbec dôvody vzniku pentalógie Podnik a podnikanie. „Zásadné premeny a hľadanie ciest podnikania vo vlastnom podniku ma priviedli k rozhodnutiu napísať knihu opierajúcu sa nielen o zahraničné zdroje, ale predovšetkým o vlastné skúsenosti z vedenia ľudí a riadenia produkčných procesov v reálnom podniku,“ povedal profesor Kassay. Najprv vzniká kvadrológia "Marketingová stratégia firmy holdingového typu" a neskôr jej mladšia, väčšia sestra pentalógia Podnik a podnikanie. Štefan Kassay sa nebojí otvárať aj témy, ktoré traumatizujú spoločnosť. Jednou z nich je určite aj privatizácia. „Odmietol som privatizáciu ako kapitálové vytunelovanie privatizovaného potenciálu. Naopak, v podniku sme zvolili cestu jeho záchrany a zveľaďovania,“ uvádza v publikácii Dva životy autor.


Vedec a podnikateľ typickú plánovo riadenú fabriku postavil na nohy a dnes patrí medzi najmodernejšie výrobné podniky v strednej Európe. Pozitívnym výsledkom jeho snahy je aj to, že v čase krízy podnik investuje 55 mil. Eur na zvýšenie výrobných kapacít v podobe Integorovaných odštepných závodov I.D.C. Holding, a.s. Je to dôležité, lebo je veľký záujem o výrobky zo spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Horalky, Mily, Tatranky a celý rad slovenských výrobkov tak sa zlepšuje konkurencieschopnosť v globálnom prostredí.


A čo všetko stojí za úspechom značky I.D.C. sa môžu čitatelia dočítať v publikácii Dva životy, ktorá má za cieľ podľa slov autora: „Priblížiť pentalógiu Podnik a podnikanie a prebudiť záujem čitateľov o štúdium problematiky riadenia podniku, ktoré môže byť prínosom v podnikaní a v štúdiu.“
bottom of page