top of page

Muži a ženy nemajú rovnaký kapitál a majetok

Známy slovenský vedec a podnikateľ Štefan Kassay sa netají svojimi názormi, s ktorými ide často proti prúdu všeobecnej verejnej mienky. Po vyjadreniach, že etika v podnikaní je konkurenčná výhoda, na stránkach svojej najnovšej publikácie sa otvorene vyjadruje k téme žien a pracovného procesu.


Skoro 600 stranový piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie s názvom Učenie a rast prináša zaujímavé názory aj na tému žien, mužov a ich práce. Štefan Kassay uvádza problematiku známymi faktami. Európska komisia prijala opatrenia na odstránenie nerovnosti medzi mužmi a ženami vo vrcholových manažérskych pozíciách. Ďalej sa vyjadruje: „Moderná doba a fenomén úspešnosti v povolaní sa stali zdrojom pochybnosti o poslaní ženy v spoločnosti a ich pôsobenia v rozličných povolaniach, osobitne v riadiacich pozíciách.“


Úspech nie je všetko K úspešnosti sa vyjadruje aj medzinárodne uznávaná odborníčka profesorka Daniela Ostatníková, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov. „O čom je život? Máme si všetci ako stádo povedať – musíme byť úspešní? Tí, čo na to majú, napredujú, ale tí ostatní sú potom frustrovaní a skáču z okien. Tak aspoň nehovorme, že je to je to najlepšie, čo môže byť,“ kriticky sa vyjadruje a pokračuje: „Keď naše deti budú dobre geneticky vybavené a budú mať rozum na správnom mieste, až vtedy môžeme byť naozaj šťastný, lebo sú našou budúcnosťou.“ Pri výchove detí zohráva nemalú úlohu čas, ktorý im venujú rodičia ako aj starostlivosť o domácnosť.


Neplatená a platená práca Profesor Kassay prináša pojem „neplatená práca“, ktorú vykonávajú všetci členovia rodiny, ale prevažne ženy, aby zabezpečili bežný chod rodiny. Patrí sem varenie, nakupovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a veľa každodenných drobných domácich prác. Poukazuje tiež na to, že príjmy žien z platenej práce sú nižšie. „V dôsledku nižších zárobkov – a menších možností kariérneho postupu – sa z ekonomického hľadiska zdá správne, že prevažne ženy prerušujú prácu z dôvodu starostlivosti o deti alebo z dôvodu opatery rodinných príslušníkov,“ hodnotí vedec a podnikateľ. Dôsledkom tejto skutočnosti je menšia flexibilita žien na pracovnom trhu a ich nižšie príjmy. Kassay však poukazuje že rozdiely sú nielen v príjmoch: „Prístup žien ku kapitálu je problematický, pretože na celom svete a aj v Európe je majetok mimoriadne nerovným dielom rozdelený medzi ženy a mužov, a to podstatne nerovnejšie než príjem.“ Aj keď stúpa počet žien, ktoré podnikajú, ide prevažne o menšie prevádzky. Štefan Kassay na záver konštatuje: „Ústredná otázka zrovnoprávnenia práce a adekvátnej odmeny za rovnaký pracovný výkon a rovnaké hodnotenie mužov a žien v pracovnej činnosti je v praktických podmienkach vo všeobecnosti stále nepostačujúca.“


Pentalógia Podnik a podnikanie Vydaním piateho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie predstavuje rozsiahle dielo, ktoré obsahuje cez 4 000 strán. Podnik a podnikanie je súbežne prekladaný do štyroch jazykov. Piaty zväzok vyjde rovnako v slovenčine ako aj v angličtine v priebehu najbližších týždňov. Táto edícia sa vydaním pentalógie neuzatvára, nasleduje vydávanie série 22 kníh s názvom riadenie, z ktorých 4 už boli vydané. Sú obdobou jednotlivých zväzkov pentalógie vydávaných v menšom formáte, aby boli aj cenovo prístupné pre študentov alebo iných záujemcov podľa zvolenej študijnej problematiky. Profesor Štefan Kassay aplikoval najnovšie vedecké poznatky do spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., ktorej je spoluvlastníkom. Tak vznikol súbor znalostí, ktoré sú overené praxou. Štefan Kassay zasvätil svoj život prepájaniu vedy a praxe, čo ocenila aj Európska akadémia vied a umení. Pod jej gesciou je vydávaná pentalógia a jej jazykové mutácie. Pentalógia Podnik a podnikanie sa stala aj predmetom ekonomickej diplomacie, ktorá šíri dobré meno Slovenska ako aj slovenských podnikateľov.


bottom of page