top of page

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. bilancuje rok 2013

Na spoločnom zasadaní Dozornej rady a Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. odzneli výsledky roku 2013, ktorý sa blíži k svojmu záveru. Vyrobilo sa takmer 28 tisíc ton sladkých produktov, rastie export, o desiatky percent, začalo sa s výstavnou nového závodu.


Slovenské Horalky na ceste k arabským konzumentom.

Koniec roka sa tradične nesie aj v bilancovaní predchádzajúceho obdobia. Inak to nie je ani v slovenskom podniku, najväčšom producentovi cukroviniek a sladkého pečiva, v I.D.C. Holding, a.s.


Na spoločnom zasadaní Dozornej rady a Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. odzneli výsledky roku 2013, ktorý sa blíži k svojmu záveru. Vyrobilo sa takmer 28 tisíc ton sladkých produktov, rastie export, o desiatky percent, začalo sa s výstavnou nového závodu. V priebehu 20-tich rokov sa I.D.C. Holding, a.s., stal lídrom na medzinárodných trhoch v segmente cukroviniek a trvanlivého pečiva.


Významné míľniky roku 2013 „V tomto čase hodnotenia by som chcel pripomenúť významné momenty roku 2013,“ povedal na zasadnutí profesor Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Od vzniku I.D.C. vedenie spoločnosti kládlo dôraz na prepájanie vedy a podnikania. V tomto období bolo nezvyčajné, aby sa najnovšie vedecké poznatky tak rýchlo a účinne aplikovali do každodennej praxe výroby slovenských výrobkov. Nastavenie základných princípov stojacich na vede, etickom podnikaní, starostlivosti o zamestnancov, na neustálom investovaní do najmodernejších technologických postupov priniesli pozitívne výsledky I.D.C. Holding, a.s. aj v hodnotenom roku.


Enormný rast exportu Rast exportu kontinuálne rastie už niekoľko rokov. Export za rok 2012 bol v objeme 25 692 ton a podľa výsledkov za ostatných desať mesiacov tohto roku je už prekročený takmer o 6 000 ton. Konkrétne výsledky budú k dispozícii až po skončení roku 2013. Cukrovinky z I.D.C. Holding, a.s. sa vyvážali predovšetkým do krajín V4, kde najviac sa vyexportovalo do ČR a potom do Poľska. Avšak slovenské Horalky budú poznať aj v Kuvajte, Iraku, Jemene a v ďalších exotických krajinách. Vzhľadom na enormný nárast exportu sa v IDC pracuje na štyri zmeny. To je aj dôvod, prečo sa vedenie podniku a akcionári odhodlali na investíciu vyše 55 mil. euro a začalo sa s výstavbou Integrovaných závodov v I.D.C. Holding, a.s. v Seredi.


Balenie populárnych polomáčaných oblátok Mila.


Základný kameň areálu Integrovaných závodov Na jeseň tohto roku sa konalo slávnostné položenie základného kameňa. Novovybudované závody budú reagovať na zvyšujúce sa požiadavky trhu a tiež prinesú nové pracovné príležitosti. „I.D.C. sa sústredilo na techniku a technológie svetovej triedy a v tomto smere patríme medzi popredné spoločnosti,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič. Nezabudol ani na slová ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, ktorý vyslovil veľké uznanie slovenským vlastníkom a vedeniu spoločnosti. Pri založení základného kameňa Integrovaných závodov I.D.C. Holding, a.s. v investičnom náklade 55 mil. euro minister Jahnátek povedal: „Slovenské potravinárstvo bojuje s veľkými problémami. Naša krajina sa ocitla na okraji potravinovej sebestačnosti. A to treba zmeniť. Vedenie spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. sa rozhodlo v čase krízových rokov, ísť do nemalej investície vyše 55 mil. euro a to bez štátnej dotácie. Slovensko môže byť na IDC hrdé.“


Preukázateľné výsledky I.D.C. Holding, a.s. rezonujú v podnikateľskom a akademickom prostredí, ktoré profesor Kassay dôverne pozná a ktoré reprezentuje svojou podnikateľskou a vedeckou aktivitou. „Napriek samozrejmosti chápania úlohy vedy a zmyslu podnikania sa v dennom živote stále ponímajú ako separátne disciplíny. Je to škoda, pretože nám unikajú veľké hodnoty a v porovnaní so svetom sa napriek vynikajúcim výsledkom vedy omeškávame s ich aplikáciami,“ zmienil sa profesor Kassay, ktorý je dnes výrazným predstaviteľom integrovaného ponímania úlohy vedy a podnikania.


Spájať vedu s podnikaním je nevyhnutné V čase extrémnej globálnej hyperkonkurencie a v období finančnej krízy je nevyhnutné hľadať nové trhy, zvyšovať export. V priebehu spoločného rokovania pri bilancovaní uplynulého roka Kassay pripomenul slová ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, ktorý sa vyjadril k potrebe prepájania vedy a podnikania. V tejto súvislosti ocenil I.D.C. Holding, a.s., jeho vedenie a samotnú podnikateľskú stratégiu slovami: „I.D.C. Holding, a.s., je jednou z mála spoločností, ktoré výrazne napredujú a to aj v zložitých ekonomických podmienkach.“ Korešpondujú s tým slová Miroslava Bucha, riaditeľa divízie výroby ktorý pri viacerých príležitostiach vysvetlil: „Holding vďaka tomu získaval konkurenčný predstih, čo však nepostačuje k trvalému zaujatiu dosiahnutých pozícií. Preto výraznou aktivitou je využitie vedeckých poznatkov vo výrobnej praxi, hlavne z teórie riadenia a vôbec výrobného podniku.“


Na spoločnom zasadnutí Dozornej rady a Predstavenstva profesor Štefan Kassay zdôraznil: „Dnes je potrebné pre udržateľnosť na trhu spájať teóriu s výrobnou praxou. Treba však vedieť, ako.“ Zároveň dáva odpoveď. Odbornou spisbou, šírením vedeckých poznatkov a praktických skúseností. Toto úsilie Kassay dokumentuje vo svojej publikácii Podnik a podnikanie, v ktorej okrem iného, poukazuje aj na podrobnosti strategického riadenia veľkých korporácií, ktoré sú mnohé aplikované na I.D.C. Holding. Štúdium problematiky a účasť na ekonomickej diplomacii v spolupráci s MZVaEZ reflektujú aj poznatky obsiahnuté v svetovej literatúre a tým aj možnosť ich aplikácií priamo v podniku.


Šírenie vedy ekonomickou diplomaciou aj v medzinárodnom rámci Zahraničná politika MZV si už dlhodobo dala za cieľ efektívnejšie komunikovať s podnikateľskou sférou a aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok na presadzovanie slovenských ekonomických záujmov v zahraničí.


Podnik a podnikanie v ruskom jazyku na prezentácii v Moskve.


„Som presvedčený, že publikácia Podnik a podnikanie nájde svoje uplatnenie pri vzdelávaní ako diplomatov tak aj v rámci oficiálnych rozvojových projektov SR. Vďaka nej môžeme odovzdávať naše skúsenosti v oblasti transformácie ekonomiky,“ povedal Peter Burian, štátny tajomník MZVaEZ. Už od roku 2010 profesor Štefan Kassay v spolupráci so zastupiteľstvami SR v zahraničí zorganizoval viacero prezentácií ekonomicko-odborných publikácií, spojených s propagáciou a ochutnávkou výrobkov I.D.C. Holdingu, a.s.


Pentalógia Podnik a podnikanie Päťzväzková publikácia (pentalógia) Podnik a podnikanie obsahuje najnovšie teoretické poznatky z riadenia podniku. Obsahuje tiež konkrétne prípadové štúdie z prostredia slovenských a českých podnikov vrátane I. D. C. Holding, a.s. Vychádza v slovenčine, ruštine, poľštine, maďarčine a angličtine. Jeden zväzok pentalógie má priemerne cez 600 strán vo formáte B4. Preto sa autor rozhodol aj pre vydávanie publikácie v zošitovej podobe, ktorá bude dostupnejšia pre širší okruh čitateľov. Publikácia je vydávaná vo vydavateľstve SAV – VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení.


O profesorovi Štefanovi Kassayovi Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., významný autor slovenských odborných publikácií, je jeden z najúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding. a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 40 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na 59 konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Je členom viacerých významných organizácií, okrem iného je aj členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. V ostatných dvoch rokoch sa okrem autorskej činnosti v spolupráci s MZVaEZ venuje ekonomickej diplomaciibottom of page