top of page

Podľa Kassaya, ekonomická diplomacia napomáha rastu exportu

Súčasťou spoločného snaženia s MZVaEZ je šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí rozvojom exportnej politiky súčasne prezentáciami produktov IDC a odbornou spisbou profesora Štefana Kassaya.


Profesor Štefan Kassay odovzdáva II. zväzok pentalógie Podnik a podnikanie Vasilovi Grivnovi, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky vo Varšave.


Postavenie a úlohy ekonomickej diplomacie sú formulované v dokumentoch vlády SR. Je ideálne, ak sa v podnikaní presadzovaním najnovších znalosti do produkčných procesov dosiahnu excelentné výsledky, predovšetkým rast exportu a zároveň sa tieto skúsenosti stávajú intelektuálnym potenciálom pre ďalší rozvoj.


V tom zmysle možno nazerať na podnik I.D.C. Holding, a.s. Rast exportu je mimoriadny napr. rast predaja v roku 2011 bol v objeme 25 692 ton, o rok neskoršie 27 485 ton a za prvých desať mesiacov tohto roku je to už 30 144 ton. Ťažisko exportu je na krajinách V4. Napríklad do ČR sa vyexportuje 30,9% z celkovej produkcie a do Poľska 27,4%. Ale pribúdajú aj atraktívni odberatelia ako sú Jemen, Irak, Kuvajt a ďalšie. Vzhľadom na enormný nárast exportu sa v IDC pracuje na štyri zmeny. To je aj dôvod, prečo sa v tomto období vedenie podniku a akcionári odhodlali na investíciu vyše 55 mil. euro. Len nedávno za účasti predstaviteľa vlády SR a reprezentantov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka položili základný kameň areálu Integrovaných závodov I.D.C. Holding, a.s. v Seredi.


Profesor Štefan Kassay sa zhovára so študentmi z poľských univerzít a odpovedá na desiatky otázok týkajúcich sa spoločenských pohybov a budúcnosti človeka.


Nebývalý úspech aj zásluhou ekonomickej diplomacie Excelentné výsledky, ktoré nadnárodná korporácia I.D.C. Holding, a.s., dosiahla, je výsledkom súladu rozhodovania vrcholového manažmentu a vedecko-technických aplikácií v riadení a produkčných procesov. Premyslená stratégia podnikania a každoročný investičný vklad presahujúci desiatky miliónov euro sa prejavili hlbším prienikom na globálne trhy, kde IDC je v mnohých produktoch v líderskej pozícii.


Diskusia s rektorom Jagelovskej univerzity a prísediacimi záujemcami o prezentované dielo.


Tak vysokému exportu určite napomáha aj ekonomická diplomacia, ktorú v spolupráci s MZVaEZ presadzuje podnikateľ a vedec profesor Štefan Kassay. Nielenže sa nové znalosti uplatňujú v IDC, ale prostredníctvom odborných publikácií a ich prezentáciami v zahraničí sa šíri dobré meno SR. V zmysle slov štátneho tajomníka SR Petra Buriana: „Naším záujmom je naďalej zintenzívňovať reálnu spoluprácu s podnikateľskou sférou,“ konštatoval na nedávnom stretnutí predstaviteľov vlády s najväčšími exportérmi na Slovensku. Táto spolupráca je už viacročná.


Šírenie dobrého mrena Slovenskej republiky v zahraničí Súčasťou spoločného snaženia s MZVaEZ je šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí rozvojom exportnej politiky súčasne prezentáciami produktov IDC a odbornou spisbou profesora Štefana Kassaya, ktorý je predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s a zároveň je aktívnym členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Pod gesciou tejto významnej inštitúcie šíri dobré meno SR vydávaním pentalógie v piatich jazykoch a ich šírením v v krajinách, kde má SR svoje zastúpenia. Mimoriadny úspech sa dosiahol v Chorvátsku, Poľsku a Bulharsku „Cez pentalógiu Podnik a podnikanie odovzdávam poznatky a praktické skúsenosti zahraničným študentom, profesorom a aj podnikateľom,“ povedal vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Nepíše však len o najnovších teoretických poznatkoch, vysvetľuje a dopĺňa ich cez konkrétne prípadové štúdie. Autor je zároveň vedec a podnikateľ, ktorý získané vedomosti aplikuje do praxe slovenského holdingu. Nadobudnuté skúsenosti zachytáva na stránkach odbornej spisby, ktorá je predmetom ekonomickej diplomacie.


Začiatok prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v historických priestoroch Jagelovskej univerzity v Krakove.


Ekonomická diplomacia v podaní Štefana Kassaya V tomto roku úspešne prezentoval svoje publikácie v Sofii, Krakowe, na pôde zahraničných veľvyslanectiev v SR a tiež u rezortných ministrov. Spoločne absolvoval cez desať stretnutí v rámci ekonomickej diplomacie. „Prezentácií v zahraničí sa zúčastnili študenti, podnikatelia a odborná verejnosť. Po nich nasledovali diskusie. Mnohí sa ma pýtali na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímali z oblasti ich vlastného podnikania,“ hovorí profesor Štefan Kassay. V diskusii sa však mnohí obracali na slovenského podnikateľa s otázkami o zmysle podnikania a vôbec udržateľnosti sveta.


Zľava: Generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, veľvyslanec Vasil Grivna a profesor Štefan Kassay.


Prezentáciu pentalógie v Krakove garantoval Vasil Grivna, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Poľsku. Jeho vystúpenie vyvolalo kladnú odozvu rektora Jagelovskej univerzity, profesorov, zástupcov priemyslu a obchodu a študentov ekonomického zamerania.


Ohlasy na ekonomickú misiu Mnohí profesori významných zahraničných univerzít prejavili záujem, aby slovenský vedec a podnikateľ Štefan Kassay prednášal na ich univerzite. Prekvapil však veľký záujme o publikácie, ktoré sú dnes už v univerzitných knižniciach. Pridanou hodnotou ekonomickej misie je však aj niečo iné. „Cez Podnik a podnikanie dávam nahliadnuť do „kuchyne“ IDC. Čitatelia sa oboznamujú nielen s odbornou problematikou, ale aj s našimi kvalitnými výrobkami,“ zhodnotil Štefan Kassay.


Profesor Štefan Kassay v kontakte s so študentmi, ktorí aj pri podpisovaní prezentovaného diela majú naporúdzi desiatky otázok a aj pozvaní do mládežníckych klubov a na rozličné akcie, ktoré študenti priebežne usporadúvajú.


Pokrok v nazeraní na znalostné podnikanie Je dôležité, aby podpora vlády SR a aktivity MZVaEZ nachádzali odozvu aj v akceptovaní myšlienok integrácie vedy a podnikania. Ešte stále sa stretávame s tým, že veda je pre vedu a podnikanie je vlastne iba obchodovanie. Excelentným predstaviteľom v našich slovenských podmienkach je akademik európskeho formátu, Štefan Kassay, rúcajúci predstavy rozvoja zaškatuľkované do jednotlivých odborov. „V tomto smere nachádzam podporu vlády SR i rezortných ministrov a štátneho tajomníka MZVaEZ Petra Buriana,“ hovorí Štefan Kassay. Vyjadruje sa jednoznačne, aj keď týmto spôsobom si mnohých znepriatelí: „Je potrebné integrovať vedu a prax. Dôkazom toho, čo presadzuje aj MZVaEZ a vôbec vládny program, sú výsledky IDC Holding, a.s. A ešte jedna dôležitá vec. Ak chce podnik prosperovať, a nepodliehať krízam, musí sa starať o ľudí, o svojich zamestnancov, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kultúry života a ich odborný rast. Teda neustále sa vzdelávať, učiť sa novým metódam práce, ktoré vedú k rastu produktivity. A to na úrovni stredného a vysokého školstva a tiež na úrovni podnikovej podľa toho, čo podnik potrebuje. V I.D.C. Holding, a.s., si na tom zakladáme. Naše výsledky sú excelentné a sú výrečným potvrdením, že aplikovaná veda prináša nebývalé výsledky v praxi a prosperitu podnikov. O dosiahnutie toho presvedčenia ešte bude potrebné veľa urobiť. Vynasnažím sa, pokiaľ ide o môj prínos, urobiť maximum aj v budúcom roku,“ povedal na záver vedec a podnikateľ Štefan Kassay.

bottom of page