top of page

Štefan Kassay získal Cenu za vedu a techniku za rok 2013

Dnes profesor Štefan Kassay prevzal z rúk Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Cenu za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky“.Odovzdávanie ocenení bolo súčasťou národnej konferencie s názvom „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – poznatkami k prosperite.“

Ocenený Štefan Kassay pri preberaní ceny.


Už od pondelka prebehlo niekoľko významných podujatí, ktoré boli súčasťou 10-teho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jeho vyvrcholením bolo odovzdávanie cien na národnej konferencii. Minister Dušan Čaplovič pred odovzdávaním cien povedal: „Výsledky práce slovenských vedcov a výskumníkov sú príkladne. V našej spoločnosti sa veda a technika stretáva s mnohými problémami. Preto som rád, že existujú podujatia, kde sa vedci môžu zviditeľniť.“ Udeľovania cien sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Didier Lopinot.


Ocenený Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. celý svoj profesionálny život venoval prepájaniu vedy a praxe. „Nefunguje to, ak sa odčlení veda od praxe, alebo prax od vedy. Synergia obidvoch prináša lepšie výsledky a vytvára nové možnosti rozvoja,“ povedal laureát ceny. Kassayove slová sa potvrdzujú aj v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., ktorej je spoluvlastníkom. V čase krízy začínajú s výstavbou nových integrovaných závodov v Seredi a nezostávajú len pri tom.


„Dvadsať rokov sa aktívne venujem odbornej spisbe. Veľa študujem zahraničnú odbornú literatúru, ktorej najnovšie poznatky aplikujem do I.D.C.,“ hovorí vedec a podn ikateľ Štefan Kassay, ktorý je autorom nielen významných publikácií o riadení ale i viacerých patentov a technických inovácií. Jedným z nich je napríklad jednoúčelový poloautomat nahradzujúci ručné napichovanie paličiek pri výrobe roksových lízanok.


Skúsenosti z praxe a teoretické znalosti týkajúce sa riadenia veľkých podnikov sú obsiahnuté v Kassayovej pentalógii Podnik a podnikanie, ktorá vychádza v piatich jazykoch pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Stáva sa tak jedinečnou, nakoľko v strednej Európe neexistuje podobná publikácia.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič pri odovzdávaní ceny profesorovi Štefanovi Kassayovi za celoživotnú prácu v oblasti priemyselného inžinierstva, riadiacu, publikačnú a pedagogickú aktivitu, praktické aplikácie a šírenie najnovších vedecko-technických poznatkov zdôraznil: „Vďaka za obrovskú prácu, ktorú ste urobili vo vede a publikačnej činnosti a hlavne v zavedení poznatkov do praxe. Pozoruhodné sú moderné technológie, ktoré sa ďalej vyvíjajú a budú budované v novom závode v Seredi.“


O profesorovi Štefanovi Kassayovi Od ukončenia štúdia pracoval v oblasti vedy a vedecko-technickej publicistiky vo viacerých vrcholových pozíciách. Napísal 50 monografií vrátane vysokoškolských učebníc, preložených do piatich jazykov. Publikoval vyše 100 vedeckých a odborných prác v časopisoch a zborníkoch vedeckých konferencií. Je autorom piatich patentov a viacerých technických inovácií. Je zakladateľom a prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Pôsobil ako člen vedeckých rád na viacerých univerzitách, v súčasnosti je členom VR VŠM v Bratislave. Je zakladateľom a spoluzakladateľom viacerých podnikov doma i v zahraničí. Je vedeckým redaktorom časopisu Acta Mechanica Slovaca na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 1992 je predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Bratislave.


bottom of page