top of page

Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie na trhu

Dlhoočakávaný štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie prichádza v týchto dňoch do distribučnej siete. Autor pentalógie profesor Štefan Kassay pracuje komplexne na všetkých piatich zväzkoch už 20 rokov.


Vydanie štvrtého zväzku sa oneskorilo oproti pôvodného plánu. Autor hovorí: „Žijeme v turbulentnej dobe. Veľa vecí sa mení a v priebehu písania štvrtého zväzku sa objavili nové skutočnosti, ktoré bolo potrebné zachytiť v Podniku a podnikaní.“Aj vplyvom ekonomickej krízy vedci a podnikatelia začali riešiť nové otázky a problémy, ktoré vyplynuli z tejto súčasnej situácie. Štvrtý zväzok podrobne analyzuje problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v nestrojárskych odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku Štefan Kassay.


Zväzok Interné procesy je preto určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riaditeľom a samozrejme všetkým študentom ekonómie, strojárstva a manažmentu. Predchádzajúce vydané tri zväzky prekvapili čitateľov grafmi, fotografiami a popisnými obrázkami, ktoré umožnili sa jednoduchšie zorientovať v problematike. A štvrtý nezaostáva, skôr naopak. „Interné procesy sú doplnené fotografickým materiálom a náčrtmi, ktoré detailne približujú opisované procesy,“ uviedol grafik publikácie Dušan Ščepka.


Autor Štefan Kassay pri tvorbe pentalógie Podnik a podnikanie nevychádza len z najnovších štúdií a vlastných poznatkov. Opiera sa aj o názory popredných expertov a odborných konzultantov. Jedným z nich je aj vedúci vedecký redaktor pentalógie profesor Ján Košturiak. Ten neskrýva nadšenie zo štvrtého zväzku: „Nepoznám podobnú publikáciu u nás alebo v zahraničí. Podrobne rozanalyzovaná problematika, v ktorej sa spájajú najnovšie vedecké poznatky s praxou slovenského podniku je výnimočným dielom.“


Publikácia autora Štefana Kassaya má spolu takmer 1000 strán, ale autor neoddychuje. Intenzívne pracuje na piatom zväzku. Svoje znalosti a nové riešenia konfrontuje s11 konzultantmi. Učenie a rast je názov posledného zväzku z pentalógie Podnik a podnikanie. „Plánujeme ho dokončiť a vydať ešte v tomto roku,“ uzatvára profesor Štefan Kassay a už uvažuje aj nad začatím ďalších publikácií.


O pentalógii Podnik a podnikanie

Autor publikácie Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Podnik a podnikanie prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde podľa autora prioritu má pred marketingom komunikácia. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných zahraničnými vydavateľstvami.

bottom of page