top of page

Ekonomická diplomacia bude pokračovať aj v roku 2013

Ekonomická diplomacia pomáha šíriť dobré meno Slovenska novými spôsobmi. Nosným je šírenie knižnej kultúry a odbornej spisby našich najlepších autorov.

Profesor Štefan Kassay so štátnym tajomníkom MZV PhDr. Petrom Burianom.


Dnes prijal štátny tajomník MZV Peter Burian podnikateľa a vedca Štefana Kassaya. Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať doterajšie aktivity ekonomickej diplomacie a rámcovo naplánovať ďalšie v tomto roku.


Ekonomická diplomacia pomáha šíriť dobré meno Slovenska novými spôsobmi. Nosným je šírenie knižnej kultúry a odbornej spisby našich najlepších autorov. Profesor Štefan Kassay je autorom pentalógie Podnik a podnikanie, ktorá sa prekladá do štyroch jazykov. Päťzväzková publikácia obsahuje konkrétne prípadové štúdie vybraných slovenských a českých podnikov, vrátame slovenskej spoločnosti I. D. C. Holding, a.s., ktorá je známa aj výrobou skvelých Horaliek. Prepojenie podnikania a vedy sa stáva unikátnym a ojedinelým počinom pre stredoeurópsky priestor.


Vzdelávanie cez odovzdávanie skúsenosti z praxe

„Bol by som veľmi rád, keby pentalógia Podnik a podnikanie bola sprístupnená v rámci ekonomickej diplomacie vybraným zahraničným zastupiteľstvám a ich prostredníctvom aj odborníkom a študentom v príslušných krajinách,“ hovorí autor, vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Autor v spolupráci s MZV pripravuje ďalšie formy šírenia tohto jedinečného diela v zahraničí. Publikácia by sa mohla stať aj zaujímavým darom pre zahraničné návštevy, aby poznali úroveň slovenskej vedy. Mohlo viesť aj k spolupráci odborníkov súvisiacich vedných disciplín, vzájomnému odovzdávaniu skúseností a hlavne k uplatneniu nových postupov vhodnými aplikáciami v priemyselnej praxi.


Štátny tajomník MZV Peter Burian o publikácii na stretnutí povedal: „Som presvedčený, že publikácia Podnik a podnikanie nájde svoje uplatnenie pri vzdelávaní ako diplomatov tak aj v rámci oficiálnych rozvojových projektov SR. Vďaka nej môžeme odovzdávať naše skúsenosti v oblasti transformácie ekonomiky.“


Štefan Kassay svoj život zasvätil nielen podnikaniu, ale aj neustálemu vzdelávaniu sa. Nové poznatky považuje za kľúčové pre vybudovanie úspešnej firmy a spoločnosti. Preto sa rozhodol podeliť so svojimi dvadsaťročnými skúsenosťami z podnikania nielen so slovenskou verejnosťou.


Pentalógia aj na medzinárodných prezentáciách

So slovenskou odbornou spisbou cez Podnik a podnikanie sa mohli čitatelia oboznámiť v Záhrebe, vo Varšave, v Moskve, v Budapešti. „V roku 2013 máme naplánované ďalšie prezentácie,“ hovorí Štefan Kassay a dodáva: „Tretí zväzok o marketingovej stratégii by som rád prezentoval v Chorvátskom meste Pula.“ V tomto roku vyjde 7 kníh pentalógie v jednotlivých jazykových mutáciách. Práve dohoda o ich postupnej prezentácii, podľa odporúčaní MZV, vytvára priestor pre efektívne šírenie diela slovenského autora výrazných kvalít v zahraničí. Štvrtý zväzok v anglickom jazyku je už pred odovzdaním do tlače a počas nasledujúceho polroka budú postupne vydané ďalšie zväzky v maďarskom, ruskom a poľskom jazyku.


Pentalógii Podnik a podnikanie

Päťzväzková publikácia (pentalógia) Podnik a podnikanie obsahuje najnovšie teoretické poznatky z riadenia podniku. Obsahuje tiež konkrétne prípadové štúdie z prostredia slovenských a českých podnikov vrátane I. D. C. Holding, a.s. Vychádza v slovenčine, ruštine, poľštine, maďarčine a angličtine. Tento rok vyjde štvrtý zväzok v slovenčine a v angličtine s pod názvom Interné procesy -výroba a logistika. II. zväzok s názvom Ekonomika a financie vyjde v roku 2013 v poľskej a maďarskej jazykovej mutácii. V druhej polovici roka vyjde dlho očakávaný V. zväzok v slovenčine a rok autor ukončí poľským a ruským prekladom III. zväzku.


Jeden zväzok pentalógie má priemerne cez 600 strán vo formáte B4. Preto sa autor rozhodol aj pre vydávanie publikácie v zošitovej podobe, ktorá bude dostupnejšia pre širší okruh čitateľov. Publikácia je vydávaná vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení a je tiež súčasťou prestížnej Kremeľskej knižnice v Moskve.bottom of page