top of page

Ďalší Slováci v Európskej akadémii vied a umení

Európska akadémie vied a umení združuje tých najvýznamnejších vedcov a osobnosti zo všetkých vedných disciplín.

V dňoch od 2. do 3. marca 2012 zasadalo v Salzburgu Valné zhromaždenie a senát Európskej akadémie vied a umení (EAVU). Pre Slovensko to znamená niekoľko potešiteľných správ.


Noví členovia EAVU

Európska akadémie vied a umení združuje tých najvýznamnejších vedcov a osobnosti zo všetkých vedných disciplín. Od tohto víkendu sa medzi popredné európske osobnosti zaraďujú aj RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, Mons. František Drábek, biskup - ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených Zborov SR, prof. JUDr. Ján Švidroň, PhD. , riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počet Slovákov v EAVU sa tak rozšíril na 47 členov.


Slovenská delegácia prišla na Valné zhromaždenie s návrhom, aby za člena EAVU bol tiež vymenovaný predseda Akadémie vied Českej republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Tento návrh bol prijatý.


Podľa ďalších informácií, ktoré poskytol prof. Štefan Luby, viceprezident EAVU, senát schválil ďalší postup budovania Alma Mater Europea. Univerzita je zriadená pri EAVU a je akreditovaná v súlade s Bolonským procesom. Na univerzite budú vyučovať aj členovia EAVU zo Slovenska.


Štefan Kassay odovzdal knižný dar Úspešný podnikateľ a vedec Štefan Kassay, prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania odovzdal EAVU sériu viacjazyčných publikácií s aktuálnym zameraním, ktoré vydala VEDA, vydavateľstvo SAV pod záštitou EAVU. Do tejto siete budú zaradení autori, ktorých diela sú prínosom pre vedeckú komunitu v globálnom rámci.


Stretnutie Akadémie vied Dunajského regiónu V marci je naplánované zaujímavé stretnutie akademikov z Dunajského regiónu. Stretnutie sa uskutoční v Smoleniciach a Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, Dr.Sc predložil v Salzburgu jeho program. Stretnutia sa zúčastnia zástupcova až 10 akadémií vied a vytvoria konzorciá budúcich projektov so zameraním na energiu, vodu, životné prostredie a znalostnú spoločnosť. Projekty budú korešpondovať prioritám dunajskej stratégie Európskej komisie. Gesciu nad stretnutím v Smoleniciach prevzal prezident SR Ivan Gašparovič a predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.bottom of page