top of page

Hodnotný darček pod stromček

Pentalógia Podnik a podnikanie od renomovaného vedca a podnikateľa profesora Štefana Kassaya alebo publikácia Binárny kód, ktoré sú určené pre študentov, podnikateľov alebo fanúšikov ekonómie.

BinarnyKod_Titulka_predna_strana.jpg

Kniha nielen pre radosť

Profesor Kas say sa vo svojich obsiahlych zväzkoch pentalógie Podnik a podnikanie delí nielen so svojimi dvadsaťročnými podnikateľskými skúsenosťami, ale aj s teoretickými poznatkami, ktoré aplikoval v praxi – v holdingu I.D.C. Ústredné motto knihy je: „Etiku v podnikaní považujem za konkurenčnú výhodu. Zakladám si na korektnosti a poctivosti podnikania,“ hovorí Štefan Kassay. Dnešný svet zápasí s finančnou krízou, o ktorej viacerí hovoria ako o kríze hodnôt. Profesor Kassay má na túto problematiku jednoznačný názor: „Novou hodnotou, hodnou nadradenej pozície nad všetkými ostatnými hodnotami, je celkom isto správanie sa a hlavne konanie bez bočných úmyslov. Ide o konanie smerujúce k empatii a pomoci tým, ktorí to potrebujú.“


Pentalógia Podnik a podnikanie

Doteraz vydané zväzky riešili problematiku transformácie ekonomických procesov, oblasť podniku a financií a nakoniec tretí zväzok sa zaoberá strategickou komunikáciou. Zväzky sú výborným učebným materiálom k pochopeniu problematiky, a tiež už viacerým študentom poslúžili ako materiál pre záverečné alebo rigorózne práce. Autor na pentalógii pracuje nepretržite už 15 rokov a v priebehu budúceho roka by sa mal vydať štvrtý zväzok, ktorý bude hovoriť o interných procesoch v podniku. Celkovo by malo ísť teda až o 4000 strán. Pentalógia Podnik a podnikanie je prvou knihou vydanou pod gesciou Európskej akadémie vied a umení a nesie jej značku. Je svojho druhu na Slovensku unikátnym dielom. Je tiež prekladaná do niekoľkých jazykov a je dostupná už aj na zahraničných trhoch, kde sa stretáva so záujmom odbornej verejnosti.


Binárny kód

Autor v ďalšej publikácii Binárny kód analyzuje a hodnotí svoj život. Profesor Štefan Kassay patrí medzi osobnosti slovenského života, nakoľko je nielen úspešný podnikateľ, ale aj vedecký pracovník. Vo svojom živote prepája vedu a podnikanie. V autobiografii hovorí o tom, že privatizácia sa stala meradlom morálky. A pokračuje: „Myšlienka rozdeliť štátom vlastnený majetok na základe kvalifikovane pripravených a pred náročnou komisiou obhájených projektov, spočívala hlavne v tom, že budúci vlastníci svojou kvalifikovanosťou, profesionálnou pripravenosťou a tvorivým potenciálom sa dobre postarajú o sprivatizované podniky. Vo svojej podstate to bol dobrý úmysel.“ Avšak v mnohých prípadoch nevyšiel najlepšie, aj pre pseudohodnoty, ktoré uprednostňovali nevyspelí novoprivatizéri. Kassay hovorí, že privatizácia je užitočná pre rozvoj podnikania, ale len dovtedy: „pokým sa na prvé miesto v rebríčku hodnôt nedostane túžba po bohatstve. Pokým sa neprejavuje žraločia povaha aktérov vo veľmi nečistých skutkoch, bezohľadnosť voči zamestnancom vlastného podniku. Jednoducho ide už o správanie, ktoré býva často na hranici kriminality.“ Zamýšľa sa tiež nad tým, ako mnohým pomútil hlavu výpis z vlastného účtu a stratili akékoľvek zábrany. A tu sa opäť vraciame k hodnotám a kríze.


Na záver

Profesor Štefan Kassay na zá ver dodáva: „Úvaha nad našim bytím, človečenskou existenciou, hierarchiou hodnôt a zmyslom života je žiadúca a hodno o tom všetkom popremýšľať práve v tieto dni, keď sa blížia Vianoce. Darčeky najbližším môžu mať aj charakter osvieženia duchovna a jasnozrivého sebauvedomenia, hľadania ciest k náprave hriešnikov a podpore kultúrneho rozvoja, oceňovania skutočných hodnôt, hľadania samého seba v lese bytia a nachádzania príležitostí svojou vôľou a počinmi prispieť k lepším vzťahom a rozvoju svojho okolia, svojej krajiny.“


zdroj: http://www.webnoviny.sk/kultura/hodnotny-darcek-pod-stromcek/434546-clanok.html

bottom of page