top of page

Hodnotný darček pod stromček

Pentalógia Podnik a podnikanie od renomovaného vedca a podnikateľa profesora Štefana Kassaya alebo publikácia Binárny kód, ktoré sú určené pre študentov, podnikateľov alebo fanúšikov ekonómie.

Kniha nielen pre radosť

Profesor Kas say sa vo svojich obsiahlych zväzkoch pentalógie Podnik a podnikanie delí nielen so svojimi dvadsaťročnými podnikateľskými skúsenosťami, ale aj s teoretickými poznatkami, ktoré aplikoval v praxi – v holdingu I.D.C. Ústredné motto knihy je: „Etiku v podnikaní považujem za konkurenčnú výhodu. Zakladám si na korektnosti a poctivosti podnikania,“ hovorí Štefan Kassay. Dnešný svet zápasí s finančnou krízou, o ktorej viacerí hovoria ako o kríze hodnôt. Profesor Kassay má na túto problematiku jednoznačný názor: „Novou hodnotou, hodnou nadradenej pozície nad všetkými ostatnými hodnotami, je celkom isto správanie sa a hlavne konanie bez bočných úmyslov. Ide o konanie smerujúce k empatii a pomoci tým, ktorí to potrebujú.“


Pentalógia Podnik a podnikanie

Doteraz vydané zväzky riešili problematiku transformácie ekonomických procesov, oblasť podniku a financií a nakoniec tretí zväzok sa zaoberá strategickou komunikáciou. Zväzky sú výborným učebným materiálom k pochopeniu problematiky, a tiež už viacerým študentom poslúžili ako materiál pre záverečné alebo rigorózne práce. Autor na pentalógii pracuje nepretržite už 15 rokov a v priebehu budúceho roka by sa mal vydať štvrtý zväzok, ktorý bude hovoriť o interných procesoch v podniku. Celkovo by malo ísť teda až o 4000 strán. Pentalógia Podnik a podnikanie je prvou knihou vydanou pod gesciou Európskej akadémie vied a umení a nesie jej značku. Je svojho druhu na Slovensku unikátnym dielom. Je tiež prekladaná do niekoľkých jazykov a je dostupná už aj na zahraničných trhoch, kde sa stretáva so záujmom odbornej verejnosti.


Binárny kód

Autor v ďalšej publikácii Binárny kód analyzuje a hodnotí svoj život. Profesor Štefan Kassay patrí medzi osobnosti slovenského života, nakoľko je nielen úspešný podnikateľ, ale aj vedecký pracovník. Vo svojom živote prepája vedu a podnikanie. V autobiografii hovorí o tom, že privatizácia sa stala meradlom morálky. A pokračuje: „Myšlienka rozdeliť štátom vlastnený majetok na základe kvalifikovane pripravených a pred náročnou komisiou obhájených projektov, spočívala hlavne v tom, že budúci vlastníci svojou kvalifikovanosťou, profesionálnou pripravenosťou a tvorivým potenciálom sa dobre postarajú o sprivatizované podniky. Vo svojej podstate to bol dobrý úmysel.“ Avšak v mnohých prípadoch nevyšiel najlepšie, aj pre pseudohodnoty, ktoré uprednostňovali nevyspelí novoprivatizéri. Kassay hovorí, že privatizácia je užitočná pre rozvoj podnikania, ale len dovtedy: „pokým sa na prvé miesto v rebríčku hodnôt nedostane túžba po bohatstve. Pokým sa neprejavuje žraločia povaha aktérov vo veľmi nečistých skutkoch, bezohľadnosť voči zamestnancom vlastného podniku. Jednoducho ide už o správanie, ktoré býva často na hranici kriminality.“ Zamýšľa sa tiež nad tým, ako mnohým pomútil hlavu výpis z vlastného účtu a stratili akékoľvek zábrany. A tu sa opäť vraciame k hodnotám a kríze.


Na záver

Profesor Štefan Kassay na zá ver dodáva: „Úvaha nad našim bytím, človečenskou existenciou, hierarchiou hodnôt a zmyslom života je žiadúca a hodno o tom všetkom popremýšľať práve v tieto dni, keď sa blížia Vianoce. Darčeky najbližším môžu mať aj charakter osvieženia duchovna a jasnozrivého sebauvedomenia, hľadania ciest k náprave hriešnikov a podpore kultúrneho rozvoja, oceňovania skutočných hodnôt, hľadania samého seba v lese bytia a nachádzania príležitostí svojou vôľou a počinmi prispieť k lepším vzťahom a rozvoju svojho okolia, svojej krajiny.“


bottom of page