top of page

Publikácia Štefana Kassaya v prestížnej kremeľskej knižnici

Štefan Kassay je známym podnikateľom, vedcom a aj autorom mnohých odborných publikácií. Jeho obsiahla pentalógia Podnik a podnikanie už vyšla v ruštine, poľštine, angličtine a jej ruský preklad bude umiestnený aj do kremeľskej knižnice.

Kremlin-Library.jpg

Pentalógia v knižnici ruského prezidenta

Predprijatie i predprinimateľstvo je ruský názov pre pentalógiu Štefana Kassaya, ktorá na Slovensku vyšla pod názvom Podnik a podnikanie. Pre každého autora je poctou a uznaním jeho práce, ak je jeho kniha zaradená do kremeľskej knižnice ruského prezidenta. Podľa informácii vydavateľstva Nauka, ktoré vydáva Kassayovu pentalogiu Podnik a podnikanie, bude mať publikácia svoje čestné miesto práve v tejto knižnici.


Autor približuje podnikanie

Štefan Kassay sa so svojimi skúsenosťami z riadenia úspešného slovenského podniku I.D.C. Holding, a.s. bude deliť aj s ruskými podnikateľmi. V obsiahlom prvom zväzku sa autor zaoberá nosnými oblasťami riadenia podniku, približuje podnikateľské prostredie z pohľadu vlastníctva a z toho vyplývajúcich rôznych názorov aprístupov k riadeniu. Obsahuje celý rad prípadových štúdií, ktoré doplňujú teoretické poznatky praktickými príkladmi.

Autor pentalógie profesor Kassay k tomu poznamenáva: „Je to veľká krajina so širokým čitateľským zázemím. Predpokladám preto, že z Ruska sa budú knihy distribuovať do štátov bývalého ZSSR, keďže ruštinu ovláda takmer každý odborník. Podstatné pre rozhodnutie autorsky sa presadiť v Rusku, bol záujem zo strany knižného vydavateľstva v Moskve.“


Ruské vydavateľstvo vydá celých 5 zväzkov pentalógie

Námestník generálneho riaditeľa vydavateľstva NAUKA, ktoré vydáva ročne skoro 1 500 titulov, Aleksandr Mozdakov privítal možnosť vydať preklad knihy profesora Štefana Kassaya. Povedal, „naše rozhodnutie ovplyvnil postoj ekonomických redaktorov, ktorí konštatovali, že podobná knižná publikácia na ruskom knižnom trhu chýba. Preto sme so slovenskou stranou podpísali rámcovú zmluvu na celú pentalógiu“. Vydavateľstvo NAUKA ocenilo nielen obsah knihy slovenského vedca a úspešného podnikateľa, ale aj grafickú úpravu a kvalitu slovenskej tlače. Preto ruské vydavateľstvo zachovalo grafické layout knihy s malými farebnými zmenami.


Oficiálna prezentácia knihy sa uskutoční 8.9.2011 v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí vrámci ekonomickej diplomacie v Moskve na XXIV. Medzinárodnej knižnej výstave za účasti nášho veľvyslanca a predstaviteľov vedeckej, akademickej a pedagogickej obce.


Autor pentalógie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. je príkladom splnenia tzv. amerického sna. Zo sústružníka sa vypracoval na jedného z najúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding. a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 40 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na 59 konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Za odbornú činnosť bol ocenený domácimi a zahraničnými vyznamenaniami. Je členom viacerých významných organizácií, okrem iného je aj členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.


bottom of page