top of page

KASSAY: Stačí odpovedať ÁNO alebo NIE

V týchto dňoch sa uvádza na trh nová publikácia z množstva zaujímavých diel profesora Štefana Kassaya. V jeho najnovšej s názvom Binárny kód, hodnotí a bilancuje svoj život, ktorý je jednoducho binárny. Autor vysvetľuje:„v živote je to také jednoduché. Nech je to rozhodnutie akokoľvek zložité, stačí povedať ÁNO alebo NIE.“

Z príležitosti životného jubilea vychádza spomínaná publikácia a profesor Kassay dodáva, „môžem si dovoliť ten luxus zamyslieť sa nad tým, či som žil správne a či som bol užitočný svojimi počinmi rodine, firme, okoliu a spoločnosti.“


Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc, člen, Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, opisuje svoju náročnú cestu od sústruhu k širšiemu videniu sveta prostredníctvom vedy a vzdelávania. Súčasne sa s čitateľmi delí o získané skúsenosti z realizácie teórie riadenia v praxi svojho podniku I.D.C. Holdingu, a.s.


Čitateľ krok po kroku odhaľuje konanie autora aj v kritických okamihoch jeho života. Prelomové udalosti v roku 1968, a rovnako v roku 1989, ukončujú staré spôsoby práce a vytvárajú priestor na niečo nové. Kassay prijíma nové životné výzvy a vydáva sa na cesty, po ktorých zatiaľ nik pred ním nešiel.


Pre Štefana Kassaya nie sú na prvom mieste v podnikaní peniaze, i keď priznáva že sú potrebné. Prioritu kladie na spokojnosť ľudí, ktorí môžu mať istotu perspektívneho zamestnania, pokiaľ pracujú na sebe. Binárny kód hovorí o prepojení vedeckých poznatkov s praxou. Tieto dve disciplíny sa úžasne dopĺňajú a pomáhajú vybudovať významné vedecké a podnikateľské diela, ktoré prekračujú hranice Slovenska. Konkrétny príklad fungovania praxe a vedy vidieť v Pečivárňach Sereď a vo Figare Trnava, ktoré sú súčasťou I.D.C. Holdingu, a.s.


„Po celé obdobie od privatizácie, ako som so svojim spoločníkom prebral zodpovednosť za riadenie podniku, usilujem sa o napredovanie uplatnením vedeckých poznatkov a nových postupov v každej oblasti riadenia podniku.“ Nové spôsoby riadenia boli uplatnené aj pri odovzdaní kompetencií vlastníkov riadiacim pracovníkom holdingu.


Počas života robí súčasne vždy minimálne dve veci. Popri práci zahraničného spravodajcu v Budapešti, už ako strojný inžinier študuje žurnalistiku na Karlovej univerzite v Prahe a je zároveň externým vedeckým ašpirantom na Technickej univerzite v Košiciach. Popri podnikaní sa neustále vzdeláva, publikuje, prednáša. Habilituje na docenta a na Slovenskej akadémii vied stáva sa doktorom vied z odvetvových a prierezových ekonomík, neskôr je inaugurovaný na profesora inžinierstva riadenia priemyslu. V roku 2010 mu je udelený titul Doctor honoris causa a stáva sa členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.


Za kľúčový predpoklad úspešného podnikania Kassay považuje, „výber vhodných adeptov a ich zaradenie na vhodnú pracovnú pozíciu“. Zdôrazňuje nutnosť prekonať sebaklam o vlastnej nenahraditeľnosti a dávať priestor najmä tým, ktorí nás svojimi znalosťami a spôsobilosťou podnikať prekonali. V podnikaní je nevyhnutná kontinuita a jeho rozvoj si vyžiada odovzdávanie znalostí aj v zmysle binárneho kódu.


Pre úplnosť obrazu treba dodať, pri každej príležitosti profesor Kassay zdôrazňuje význam kultúry podnikania, morálku a etiku, ktoré sa stávajú konkurenčnou výhodou. Na nich možno stavať budúcnosť podnikania a podniku. „Som presvedčený o tom, že úspešný podnik je podnik vzdorujúci nelegalite, klientelizmu a prerastaniu sveta zločinu do sveta ekonomiky,“ uzatvára na záver Štefan Kassay.


Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. sa narodil 11. júla 1941 v Miškolci. V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici. Ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. V priebehu rokov bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Po skončení zahraničnej misie sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia. Neskôr bol riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii a napokon na základe medzinárodného tendra sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď (1991) a Figaro Trnava (1992). Vo vrcholných funkciách I.D.C. Holding, a.s. pracuje doteraz ako predseda dozornej rady. Organizačne pôsobí vo vedeckej sfére ako člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University USA), odborne ako člen redakčnej rady časopisov Produktivita a inovácie (Slovenské centrum produktivity) a Marketing és Menedzsment v Budapešti.


Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach a v roku 1970 Strojnícku fakultu Technickej univerzity (vtedy VŠT) v Košiciach. Štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil v roku 1976 doktorátom filozofie (PhDr.) Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Vedecká hodnosť kandidáta ekonomických vied z odvetvových a prierezových ekonomík mu bola udelená v roku 1977 na STU (SVŠT) v Bratislave (CSc.). V roku 1996 sa habilitoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol menovaný za docenta vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) absolvoval v roku 1998 v Japonsku. Vedeckú hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových ekonomík získal na SAV v Bratislave v roku 2001 a profesorom v odbore I nžinierstvo riadenia priemyslu bol vymenovaný prezidentom republiky v roku 2002. V roku 2010 mu je udelený titul Doctor honoris causa a stáva sa členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.


Medzi jeho najdôležitejšie vedecké publikácie patria: kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998-2001), Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), The world Class Company Strategy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), pentalógia Podnik a podnikanie (2006,2008,2011). V roku 2011 zorganizovala Nadácia Štefana Kassaya medzinárodnú konferenciu Tolerancia v spoločnosti. O využitie vedeckého diela a jeho praktických impulzov prejavuje záujem zahraničná odborná verejnosť, pre ktorú už boli preložené najvýznamnejšie práce prof. Kassaya do šiestich jazykov.


bottom of page