top of page

Štefan Kassay: Od predsavzatí ku skutkom! Tretia časť

Pezinok 24.10.2020.


Vzdelávanie v elektronickej podobe


Jedným z cieľov poznávania budúcnosti v rámci vysokoškolského štúdia je možnosť prieniku do produkčných procesov nadnárodných spoločností. To si vyžaduje súčinnosť výrobných a organizačných podsystémov založených na úzkej aktívnej komunikácií. Mám na mysli aj vytvorenie virtuálnych katedier, ktorých zameranie bude slúžiť na vzdelávanie vo vybraných odboroch zvlášť sústredených na otázky riadenia produkčných podnikov a inštitúcii. Ide o multidimenzionálny prienik do odvetvových a prierezových ekonomík, čo je možné iba s aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi. Fakulta a jej partneri ašpirujú na vytvorenie medzinárodných študijných odborov podľa požiadaviek praxe. Potrebné vedecké kapacity, ktoré nie sú u nás môžu byť poskytnuté inými univerzitami. Aktívna, už prebiehajúca spolupráca, s ktorou máme dostačujúce skúsenosti umožní ľahšie vyriešiť rozpracované výskumné projekty. Ide hlavne o vytvorenie nových študijných materiálov a inovácii v študijných smeroch. Na tom základe sa pripravuje vytvorenie spoločnej elektronickej virtuálnej katedry /Department/ viacerých univerzít. Na študijnom programe sa podieľajú členovia katedier jednotlivých univerzít a odborníci z praxe viacerých podnikov. Hlavným nástrojom pri práci takejto katedry budú informačné a komunikačné technológie.

Sú potrebné efektívne edukačné systémy poskytujúce nové príležitosti


Okrem najbežnejších foriem komunikácie a masovej komunikácie majú významné postavenie informačno-komunikačné systémy uplatňované v spoločensko-produkčných systémoch, predovšetkým v systémoch vedenia a riadenia podnikov a inštitúcií. Moderné systémy majú stále väčší dosah a zvyšuje sa ich výkon. Zároveň rastie aj dopyt po distribúcii špecificky orientovaných znalostí pre potreby určitých konkrétnych podnikov, dokonca štátnych útvarov. V istom smere túto požiadavku môže plniť špecificky orientovaný tezaurus www.kassaybooks.com o ktorom v ďalšom po krátkom rozbore špecifík tohto portálu sú uvedené relevantné informácie.


Nazdávam sa, že je potrebné venovať priestor aj špecifickej oblasti komunikácie a to vedeckej komunikácii. Vedeckú komunikáciu totiž chápem v prvom rade ako transfer znalostí, ako najvyššiu formu komunikácie podporujúcej nielen konkrétne znalosti, ale aj konkrétne už existujúce vysoko progresívne technológie. Pre vedeckú komunikáciu je potrebné znalosti získavať, spracovávať, sprístupňovať a využívať na organizačnej úrovni ide o vytváranie vhodného prostredia pre vytváranie, zdieľanie, rozvoj a využívanie znalostí. Spojovacím prvkom sú konkrétne podniky alebo inštitúcie, ktoré sú činné na národnej a nadnárodnej úrovni a ktoré môžu využívať postupy znalostného manažmentu alebo výstupy manažmentu riadenia znalostí.


Adaptácia metodiky vedenia a riadenia korporácie s previazanosťou produkčných, inštitucionálnych a komunikačných systémov


Uplatnenie celosvetovej počítačovej siete pri budovaní informačno-komunikačného systému v podnikov a inštitúcií strategickým vstupom do informačno-komunikačných „presunov“ informácie a napĺňania jej funkčnosti. Bez ohľadu na tvrdenia v odbornej literatúre zameranej na neurónové siete, si využiteľnosť sietí predstavujem tak, že procesy komunikácie „putujú“ v tejto sieti vlastnou energiou na báze ľudskej komunikácie a dajú sa prostredníctvom vhodných teórií aj vyhodnocovať. Medzikružia sú modelované podľa funkcií ľudského mozgu, je to akýsi proces rozpoznávania vzorov a minimalizácie chýb. Pracuje na báze prijímania informácií, pričom model sa na základe každej simulácie „učí“. Neurónové siete sú tvorené uzlami usporiadanými do vrstiev. Stavba závisí od typu a zložitosti umelej neurónovej siete. Prvou úlohou bol záznam / umiestnenie konkrétnych entít do systému medzikružníc, svojím priemerom vyjadrujúcich dosah / akčný rádius.


Riadenie ponímané ako multinárodné odvetvové a prierezové ekonomicko-sociálne rozvojové disciplíny a ich reflexia v riadiacich procesoch


Vlastníci by sa mali odlišovať od okolia predovšetkým tým, že sa o ľudí starajú, že im poskytnú všetko čo je potrebné, aby mali svoje istoty a zároveň aby podnik rástol a udržal si svoje meno. Som presvedčený o tom, že podnikateľ môže byť úspešný, ak je morálny. Inak je to úspech iba krátkodobý, pochybný. Morálny manažér vstupuje do podnikateľsky zdôvodnených kontaktov vo výsostnom záujme rozvoja podniku a prosperity jeho zamestnancov, má na mysli rozvoj ekonomiky svojej krajiny. V takomto pohľade by sa mali odohrávať podnikateľské procesy transformované na konkrétne podmienky daného obdobia. Týka sa to nielen výrobných činností, ale aj pracovného prostredia a spôsobu komunikácie aj s vonkajším okolím. Vyžaduje sa preto vysoký stupeň podnikateľskej kultúry, ktorý musí byť kultúrou zodpovednosti. Kultúra zodpovednosti je aj kultúrou uvedomenia si kardinálne nového prístupu k podnikaniu samému a jeho zmyslu. Neobstojí nazeranie na podnik ako na mechanizmus, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom vrcholového riadenia a presadzuje sa na všetkých rovinách organizačnej hierarchie. Tento spôsob riadenia bol prekonaný nepredvídanými zmenami podnikateľského prostredia. Na základe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií a globálnej konkurencie, úzkej spätosti medzi podnikom a jeho sociálnym a ekologickým prostredím a na základe prelínajúcich sa vzťahov vo vnútri podnikov odrástli podniky zo starých podmienok. Zmeny, ktoré prebiehajú v podniku, majú sa riadiť tak, aby boli v harmónii so zmenám, ktoré prebiehajú v okolí. To zároveň znamená, že vedenia podnikov si musia nevyhnutne osvojiť a použiť novú formu znalostí, vyplývajúcich z organických princípov nových vied o evolúcii, chaose a komplexnosti. Samotná stratégia predpokladá potrebu ďalekosiahlych vedomostí, do ktorých sa zapájajú manažéri. Ak je vrcholový pracovník vodcom, ak mu ľudia veria, ak od neho očakávajú pomoc, očakávajú múdre a zodpovedné rozhodnutia. Už to nie je iba vec osobného chcenia či nechcenia, nastupuje zodpovednosť za konanie týkajúce sa spolupracovníkov, podniku, spoločnosti. Prekročenie rozmedzia tolerancie možno hodnotiť ako úmysel, ako neschopnosť, ako omyl. Ako tolerantný bude hodnotiteľ? Postaví sa k prečinu rigorózne, alebo sa stane protektorom páchateľa? Ide o dlhotrvajúci obchodný vzťah vyjadrený finančne, alebo o vzťah založený na vzájomnom pochopení so schopnosťou tolerovať – odpúšťať vzniknutú škodu? Som presvedčený o tom, že: perspektívny študent, mladý človek by sa mal o svojej budúcnosti rozhodovať sám a sám by si mal zvoliť svoju predpokladanú profesiu aj v súvislosti so svojimi záujmami a osobnými cieľmi s akceptovaním požiadaviek na postupné modifikácie „svojho“ odboru a s tým spojené celoživotné štúdium.


Nastal čas zásadných premien a širokej spolupráce na základe bezprostredne využiteľných znalostí


Položme si otázku: Čo je pre nás všetkých spoločné? V každej situácii vedieť, ako konať! Realizáciu potrebného dosiahnuť na báze spoločensky uznávaných hodnôt, kultúry správania sa a budovania korektných vzťahov aj na medzinárodnej úrovni, k čomu sú potrebné multidimenzionálne, multiprierezové, multiodborové a multiodvetvové znalosti. Jednotný súhrn takto ponímaných znalostí je pre jednotlivca, ktorý sa pripravuje na svoje povolanie, nezvládnuteľný. Inakší pohľad sa nám javí, ak si jednotlivec zvolí svoju životnú cestu a tým aj orientáciu pre vlastnú budúcnosť. Z toho v rámci vzdelávania vyplýva aj možnosť individuálneho študijného programu, ktorý si študent vytvorí sám pre seba, ako záruku voľby vlastnej budúcnosti a to štúdiom založenom na znalostiach, ktoré si sám vyhľadáva v znalostnom tezauri sveta. Musí ale existovať aj garancia vhodnosti voľby na základe konkrétnych požiadaviek produkčnej a inštitucionálnej praxe vo vzťahu k požadovaným profesiám tvoriacim sa v budúcich obdobiach. Na druhej strane, osobná aktivita a vlastné predstavy o svojom budúcom povolaní a kariérneho rastu nevylučujú možnosti akceptovať aj možnosti organizovaného štúdia, hoci aj na základe ponuky iných edukačných inštitúcií. V súvislosti so záujmami mladých ľudí a preferovaným životným štýlom je dôležité, aby sa od samého začiatku o svojej profesionálnej budúcnosti rozhodol sám.


Dištančné vzdelávanie


Súčasné edukačné systémy ponúkané formou dištančného vzdelávania nie sú priamo prepojené s vedeckou a produkčnou sférou. Podniky využívajúce automatizáciu vďaka digitalizácii a informatizácii môžu ponúknuť svoje poznatky a špecialistov z praxe formou univerzitných modulov. V prostredí Slovenska súčasné edukačné systémy ponúkané formou dištančného vzdelávania nie sú priamo prepojené s vedeckou a produkčnou sférou. Podniky využívajúce automatizáciu vďaka digitalizácii a informatizácii môžu ponúknuť svoje poznatky a špecialistov z praxe formou univerzitných modulov priamo zo slovenského podnikateľského prostredia. Treba si uvedomiť, že v súvislosti s ekonomickými otázkami je žiaduce vidieť rozvoj edukačných systémov so systémami nielen výslovne ekonomického charakteru, ale aj nedostačujúcimi kapacitami v zdravotníctve. Podnikatelia pochopili, že ide o kardinálnu zmenu a že je potrebné uspôsobiť konečné záujmy a prispievať k potrebným riešeniam.


Problematika školstva z hľadiska kvality vzdelávania a aktuálnych potrieb priemyslu


Za desiatky rokov do vzdelania investoval štát nemalé prostriedky, nie však dostačujúce na vykrytie všetkých potrieb a očakávaní. Chýba priestor aj pre účasť podnikovej sféry na podpore vzdelávania, podporu výnimočných talentov a študentov, ktorí v danom odbore sa prejavujú ako zdatní špecialisti s veľkou perspektívou a môže sa s nimi rátať ako budúcimi zamestnancami podporujúcich podnikov. Práve napísaná veta môže byť začiatkom niektorých kompetentných, aby zaujali miesto v spoločenskom mravenisku a vybudili svoje sily ako rovnocenní partneri. Tí najschopnejší priťahujú do podniku aktívnych a zručných ľudí, lebo okruh jeho priateľov a známych sú mu veľmi podobní. Vzniká reťaz schopných jedincov znamenajúcich pre podnik progresívne prístupy a nové riešenia. Práve oni tvoria „ohniská nákazy” netradičným myslením, ktoré sa v konečnom dôsledku premieňa na efektívne fungujúci podnik.


Koniec tretej časti.


Comments


bottom of page