top of page

Štefan Kassay: Od predsavzatí ku skutkom!

Pezinok 20.10.2020. Úvahy členov tvorivej skupiny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania o dobrovoľnom, osobnostnom vklade do konkrétnych artefaktov bez nároku na finančnú odmenu odobrených a využiteľných riešení v spoločenskej praxi som uverejnil 8.10.2020.


Tlačová správa vydaná v dvoch spomenutých dátumoch vybudila širokú diskusiu, prejavy zainteresovanosti a vyznačovala sa úvahami o načrtnutých možných ďalších rozhodnutiach. Viedla aj k mnohým osobným stretnutiam a rozhovorom s celým radom návrhov. To je dôvod, prečo som sa rozhodol sprístupniť niektoré ďalšie kapitoly pripravovaného projektu, vrátane jeho nosného obsahu a názvoslovia jednotlivých kapitol v elektronickej podobe.

Diktát sveta


Človek nemusí byť jasnovidcom, aby pochopil že niekedy ide o niečo iné, ako o proklamovaný rozvoj spoločnosti, o dobro pre ľudí. Intelekt je neraz presýtený túžbou po majetku. Ak sa zapredáva mamonu a myslí iba na jediné, na výšku finančného konta, je doslova chorobne ekonomizovaný.


Urobiť všetko, aby sme prežili


Hektiku posttraumatického obdobia, osvojenie si názorov o tom, že na prvom mieste je zachovanie života a zdravia, zvyšovanie e kvality vzdelávania a nadobudnutia znalostí. Dnes je to už možno situácia ex- post, pretože Vláda SR o veciach aktuálnej výučby a financovania škôl už rozhodla.


Urobiť všetko, aby sme plnohodnotne žili


V prvom rade je potrebné poznať hodnoty života, žiť rozumne a odovzdávať svoje skúsenosti a názory budúcej generácii doma. V rodine, vo svojom okolí a vzdelávaní s výhľadom do budúcnosti.


Žiadosť o audienciu


Požiadal som o audienciu ministrov školstva a financií listami zo dňa 6.7.2020 s uvedením konkrétnych výsledkov za obdobie takmer troch desaťročí. Sú založené na dlhodobej praxi a tvorby teoretických zásad, ktoré už boli verifikované. Ak by ministri súhlasili, vydali by sme aj svedectvo ich názorov v konštruktívnej konfrontácii nových prístupov a riešeniami s predložením návrhu Vláde SR v danom kontexte. Ide tiež o zhrnutie skúseností a verifikovaných výsledkov s excelentnými podnikateľskými výsledkami a výsledkami mladých tvorcov nových riešení podoprených životnými skúsenosťami seniorov.

Mojej žiadosti o audienciu dňa 20.7.2020 vyhovel podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík.

Podstatné rozhodnutia o budúcnosti vzdelávania


Problematika skvalitňovania výučby v spojení s vedou a každodennou praxou je široká téma, ktorá je diskutovaná ako významný fenomén súčasného diania s väzbou na celoživotné skúsenosti zhrnuté v pentalógii Podnik a podnikanie vydanej v piatich jazykoch a novom edičnom rade Riadenie / www.kassaybooks.com /. Ďalej je potrebné:


Zjednotiť rozhodnutia vlády s efektívnym vzdelávaním a produkčnými podnikmi


Za desiatky rokov do vzdelania investoval štát nemalé prostriedky, nie však dostačujúce na vykrytie všetkých potrieb a očakávaní. Chýba priestor aj pre účasť podnikovej sféry na podpore vzdelávania, podporu výnimočných talentov a študentov, ktorí v danom odbore sa prejavujú ako zdatní špecialisti s veľkou perspektívou a môže sa s nimi rátať ako budúcimi zamestnancami podporujúcich podnikov.


Spojiť vzdelávacie inštitúcie s podnikmi


Môže to byť začiatkom niektorých kompetentných, aby zaujali miesto v spoločenskom virvare a vybudili svoje sily ako rovnocenní partneri. Tí najschopnejší priťahujú do podniku schopných ľudí, lebo okruh jeho priateľov a známych sú mu veľmi podobní. Vzniká reťaz schopných jedincov znamenajúcich pre podnik progresívne prístupy a nové riešenia. Práve oni tvoria „ohniská nákazy” netradičným myslením, ktoré sa v konečnom dôsledku premieňa na efektívne fungujúci podnik.

Cesta k názorovému zjednoteniu efektívneho vzdelávania


Môj názor sa opiera o dlhoročnú prax vo výučbe na stredných a vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách, riadení a vedení konkrétneho podniku s jednoznačne verifikovanými dosiahnutými ekonomicko-kultúrnymi výsledkami počas celých 20 rokov od naštartovania nového podnikateľského a interného vzdelávacieho systému. V komparácii so skutočným vývojom celého školstva v tom istom období sa pri všetkej snahe zodpovedných orgánov a vzdelávacích inštitúcií nepodarilo napredovať podstatným spôsobom. Podľa môjho názoru školstvu už nepomôžu reformy, žiada sa nový, komplexný systém integrácie vedy do praxe. Tento názor som dal na zváženie prostredníctvom neverejného vydania vydavateľstva Professor, s.r.o. kompetentným predstaviteľom súčasnej vlády SR v priebehu Festivalu inovácií Inofest 16-17.09.2020 so zapojením sa k Výzve vláde SR: Posledná šanca pre Slovensko (73 osobností, inovátorov a podporovateľov požiadavky progresívnych zmien v úsilí o rozvoj spoločnosti). Poďakovanie za iniciatívu vyslovil organizátorom aj minister financií Eduard Heger.


V rámci aktivít nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania je namieste podieľať sa aj na verejnej diskusii a prezentovať osvojené názory aj k rozhodnutiam najvyšších inštitúcií týkajúcich sa edukačných postupov a rozhodnutí


Vychádzam z mnohých skúseností minulých rokov. Je to dostačujúci dôvod na podporu názorovej orientácie profesora Jána Košturiaka, týkajúcu sa vzdelávania a produkčnej praxe a to aj v rámci Podnikateľskej univerzity, ktorej je spoluzakladateľom. Zdieľam názory Petra Andreánskeho v oblasti základného a stredného školstva, názory a jeho úsilie presadiť návrh systémovej zmeny s názvom „Prepojenie teórie a praxe zajtrajška“. A mnohí ďalší, ktorých mienim postupne predstaviť aj širšej verejnosti. Napríklad aj v rámci Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania som sa rozhodol v dvojtýždenných cykloch prinášať inovácie a konkrétne riešenia autorov exponátov na spomenutom Inofeste a na výsledkoch vedcov a praktikov z univerzít, vedeckých inštitúcií ako výraznej podpory priekopníkov nových riešení.

Zaangažovaní odborníci pôsobiaci v Nadácii si veľmi dobre uvedomujú, že svet má svoj diktát

Ten je pramálo závislý od názorov aktérov v Nadácii. Treba si uvedomiť aj to, že každý z nás má na tento svet, na dobu v ktorej žijeme a isto i na budúcnosť istý vplyv. Čo sa v Nadácii za uplynulé roky urobilo, ozrejmuje dostatok referencií napr. aj v knihe Kocky sú hodené z roku 2019.

O aktuálnej výučbe na vysokých školách aj ich financovaní v budúcom roku /2021/

Citujem: MŠVVŠ SR |MM| Aktuálna výučba na vysokých školách aj ich financovanie v budúcom roku. To boli hlavné témy 94. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá sa konala v utorok v Banskej Bystrici. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling tiež otvoril tému lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.


A ďalej: Rozvoj vysokých škôl chce minister školstva podporovať aj iným spôsobom „Vysoké školy chceme viesť k tomu, aby sa spájali a vytvárali tak veľké a silné subjekty, ktoré budeme vedieť následne aj náležite podporovať,“ ozrejmil šéf rezortu školstva. Výhodou spojených subjektov bude podľa ministerstva koncentrácia kvalitných odborníkov, výskumníkov a pedagógov na jednom mieste, čo následne vedie aj k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktivity danej vysokej školy.


Tento dovetok ministra považujem za veľmi významný, ibaže by sa týkal iniciatív oboch záujmových strán: 1. Zo strany vzdelávacej sféry / veda a vzdelávanie, 2. Zo strany produkčnej sféry - podnikov ako konzumentov vzdelávania a tvorcov znalostí.

Spojenie nových informačno-komunikačných technológií s multiplikáciou informácií zo svetových médií


Pôvodnou ústrednou myšlienkou /Kassay/ bolo vytvorenie systému, ktorý by využil možnosti celosvetovej počítačovej siete spriahnutím so špeciálne utvorenými segmentmi integrovaných informačno-komunikačných nástrojov, vrátane multiplikácie informácií už exploatovaných v prostriedkoch hromadnej informácie. V globálnom informačno-komunikačnom priestore bola už pred niekoľkými rokmi vytvorená webová stránka, ktorú som v rámci klasického ponímania stykov s verejnosťou /PR/ povýšil o nadstavbu, nazvanú „Cielená integrovaná informačno-komunikačná aktivita“, /www.kassay.eu/. Stránka zároveň obsahovala aj (klasicky ponímaný) systém stykov s verejnosťou (PR) ako organizačnou súčasťou produkčného podniku. Postupne, po dlhšom období spolupráce ale i vynútených prestávok sa v procese nachádzania nových názorov aj z prezentácií vlastných publikácií na domácej pôde a desiatkach prezentácií v zahraničí, prichádzali nové inšpirácie. Rovnako aj krátkodobá spolupráca s významnými osobnosťami vedy a vzdelávania a fixovanie súvisiacich poznatkov do široko ponímaných téz s rozvojovými ambíciami rozširovali aj moju poznatkovú oblasť /1/.

 

1 Zhrnutie skúseností a verifikovaných výsledkov s excelentnými podnikateľskými výsledkami a výsledkov tvorcov nových riešení podoprených životnými skúsenosťami seniorov: Pôvod tohto prístupu pochádza z iniciatívy Jaroslava Kultana a Dušana Ščepku a následne v rámci takmer každodennej mnohoročnej spolupráce s Jurajom Niedlom, odborníkom na informačné technológie. Zároveň hlbokým poznávaním funkčnosti IT systémov a nachádzaním spôsobov eliminácie ich rôznych porúch sa Niedl napokon stal znalcom, ktorý svoje poznatky prenášal do produkčnej praxe, z ktorej som čerpal v mojej riadiacej praxi ale i rozvoji teórie riadenia. Postupne so svojimi spolupracovníkmi som si osvojoval aj systémy myslenia a odhaľovania nebezpečenstiev výskytu porúch, dokonca aj možných deštrukcií dlhodobo exploatovaných IT systémov. Napokon – vracal som sa aj k systémom v minulosti skúmaných, napr. aj ako Automatizovaných informačných systémov v rámci štátnej výskumnej úlohy, kde som bol jedným z riešiteľov a zároveň realizátorom celoštátnych informačných systémov aj vo sfére kultúrnych a novinárskych inštitúcií. Môžem tak povedať, že bez nadväzností so začiatkami výskumov a riešení IT by mi možno ani nenapadli súvislosti, na základe ktorých som mohol budovať v konkrétnych podmienkach mnou vedeného podniku nové riešenia a akceptovať mnohé z názorov aj blízkych spolupracovníkov v súčasnosti.


Koniec prvej časti


Štefan Kassay

Comments


bottom of page